Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 1. jaanuar 2013

Euroopa Komisjon lükkab käima Euroopa kodanike aasta 2013

Algamas on aasta 2013 ja Euroopa Komisjon lükkab käima Euroopa kodanike aasta, mis on pühendatud eurooplastele ja nende õigustele. Tänavune Euroopa aasta on Euroopa integratsiooni seisukohast tähtis – 2013. aastal saab 20 aastat ELi kodakondsuse sünnist, millele pandi alus Maastrichti lepinguga aastal 1993; samuti toimuvad aasta pärast Euroopa Parlamendi valimised.

10. jaanuaril 2013 avavad komisjoni president José Manuel Barroso ja asepresident Viviane Reding koos Iirimaa peaministri Enda Kenny ja Euroopa asjade ministri Lucinda Creightoniga Dublini raekoja ümarsaalis Euroopa kodanike aasta 2013. Üle 200 kodaniku Dublinist osalevad Euroopa juhtidega peetaval avatud arutelul Euroopa Liidu tuleviku üle. Asepeaminister Eamon Gilmore ja Dublini piirkonnast valitud Euroopa Parlamendi liikmed võtavad samuti debatist osa.

„Tugevama ja poliitilisema liidu ehitamiseks on tarvis kodanike vahetut kaasamist. Seepärast on aasta 2013 Euroopa kodanike aasta - aasta, mis on pühendatud eurooplastele ja nende õigustele,” ütles Euroopa Liidu õigusküsimuste volinik ja komisjoni asepresident Viviane Reding. Liidu kodakondsus on midagi enamat kui abstraktne mõiste. See on tegelikkus, mis toob kodanikele käegakatsutavat kasu. Euroopa Komisjon soovib inimestele selgitada, kuidas nad saavad kasutada vahetult oma õigusi, ja kuulata nende arvamusi Euroopa tuleviku kohta. Euroopa kodanikel peab olema võimalus väljendada oma muresid ja valmistuda Euroopa Parlamendi valimisteks. On aeg, et me kõik osaleksime oma ühise tuleviku kujundamises.”

Euroopa kodanike aasta 2013 tähistamiseks korraldatakse kogu ELis liidu, riigi, piirkonna ja kohalikul tasandil mitmeid üritusi, konverentse ja seminare (vt sündmuste ajakava siin: http://europa.eu/citizens-2013). Komisjon suurendab ka mitmekeelsete veebiportaalide Europe Direct ja Teie Euroopa nähtavust, sest need moodustavad olulise osa ühtsest liidu kodanike õigusi käsitlevast teabeallikast. Lisaks suurendatakse selliste probleemide lahendamise vahendite nagu SOLVIT rolli ja nähtavust, et liidu kodanikud saaksid oma õigusi paremini kasutada ja kaitsta.

2013. aasta vältel ühendavad asepresident Reding ja teised ELi volinikud jõud riigi ja kohaliku tasandi poliitikutega, et korraldada üle terve Euroopa kodanikega arutelusid, kuulata neid ja vastata nende küsimustele. Asepresident Reding on juba pidanud debatte Cádizis (Hispaanias), Grazis (Austrias) ja Berliinis (Saksamaal) ning volinik Andor on pidanud debatti Napolis (Itaalias). 2013. aasta jooksul korraldatakse kõikjal Euroopas omavalitsuste juures veel mitmeid arutelusid, mille käigus kaasatakse Euroopa ja kohaliku tasandi otsustajad debatti eri eluvaldkondi esindavate kodanikega. Kõiki arutelusid saab jälgida siin: http://ec.europa.eu/european-debate.

Euroopa aastat ette valmistades korraldas komisjon 9. maist kuni 9. septembrini 2012 laiaulatusliku avaliku arutelu ja küsis kodanikelt, milliseid probleeme on neil ELi kodanikena oma õigusi rakendades esinenud (vt IP/12/461). Vastajad selgitasid, et nad hindavad oma ELi kodanikuõigusi vägagi –kõrgelt, eelkõige liikumisvabadust ja poliitilisi õigusi. Kodanikud sooviksid näha tegelikku Euroopa ala, kus nad võivad elada, töötada, liikuda, õppida ja ostelda ilma bürokraatlike takistuste või diskrimineerimiseta. Kuid inimeste arvates on selle saavutamise nimel veel vaja pingutada. Kodanikud rõhutasid mitmeid probleeme, mis on seotud ELi tasandi õigustest kinnipidamisega kohalikul tasandil – need on küsimused, mida komisjon käsitleb 2013. aasta jooksul esitatavas uues aruandes ELi kodakondsuse kohta. Vt tulemusi siin: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Taust

nu ELi kodakondsusele − mis ei asenda konkreetse riigi kodakondsust, vaid täiendab seda − on 27 ELi liikmesriigi kõigil kodanikel täiendavad õigused ELi kodanikena. Nende õiguste hulka kuulub õigus hääletada ja kandideerida kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel oma elukohaks olevas ELi riigis, õigus nõuda välismaal teistelt liikmesriikidelt konsulaarkaitset samadel tingimustel nende oma kodanikega, õigus esitada petitsioon Euroopa Parlamendile või kaebus Euroopa Ombudsmanile ning alates aastast 2012 õigus osaleda Euroopa kodanikualgatuses.

Euroopa kodakondsus annab palju õigusi, kuid inimesed ei ole alati neist teadlikud. 2010. aastal korraldatud küsitlus näitas, et inimestel ei ole pahatihti ikka veel piisavalt teavet oma erinevate õiguste kohta: vaid 43% vastanuist teadis mõiste „Euroopa Liidu kodanik” tähendust ning peaaegu pooled ELi kodanikud (48%) märkisid, et nad ei tea täpselt, millised nende õigused on. Euroopa kodanike aasta ongi pühendatud nende õiguste selgitamisele, inimeste teadlikkuse tagamisele ja takistuste kõrvaldamisele õiguste kasutamiselt.

Olulisim kodakondsusega kaasnev õigus on Euroopa Liidu kodanike arvates liikumisvabadus (vt pressiteade nr 14/2011). Eurooplased reisivad ELi piires aastas üle miljardi korra ja üha enam eurooplasi kasutavad oma õigust elada teises ELi liikmesriigis. Kuigi enam kui kolmandik (35%) töötajatest oleks valmis kaaluma teises liikmesriigis töötamist, arvab üks viiest kodanikust, et selle mõtte teostamine on tegelikult liiga keeruline. Peale keeleprobleemide on piiriülese töötamise puhul kõige olulisem takistav tegur krooniline teabepuudus.

Euroopa Komisjon töötab nende tõkete kõrvaldamise nimel. 2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta (vt IP/10/1390 ja MEMO/10/525) esitati 25 konkreetset meedet, et kaotada viimasedki takistused, mis ei lase ELi kodanikel kasutada oma õigust Euroopa Liidus vabalt liikuda. Üks meetmetest on suurendada inimeste teadlikkust oma ELi kodaniku staatusest, õigustest ja sellest, kuidas need õigused mõjutavad nende igapäevaelu.

2013. aastal – Euroopa kodanike aastal – avaldab komisjon teise aruande ELi kodakondsuse kohta. See kujutab endast tegevuskava, millega kõrvaldatakse veel alles jäänud takistused, mis ei lase kodanikel oma ELi kodakondsusest tulenevaid õigusi täielikult nautida.

Kuulutades 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks, täidab Euroopa Komisjon ELi kodakondsust käsitlevas aruandes esitatud lubaduse ja vastab Euroopa Parlamendi üleskutsele.

Lisateave:

Euroopa kodanike aasta:

http://europa.eu/citizens-2013

Euroopa tulevikku käsitlevad arutelud kodanikega:

http://ec.europa.eu/european-debate

Eurooplastel on oma sõna: ELi kodanikuõigusi käsitleva konsulteerimise tulemused:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar