Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 1. ledna 2013

Začíná rok 2013 a Evropská komise zahajuje Evropský rok občanů

Začíná rok 2013 – rok, který Evropská komise pod heslem „Evropský rok občanů“ zasvětila občanům a jejich právům. Téma pro letošní rok přichází v zásadním okamžiku evropské integrace: v roce 2013 si připomeneme dvacáté výročí občanství EU, zavedeného Maastrichtskou smlouvou v roce 1993, a rok 2013 je také posledním rokem před dalšími volbami do Evropského parlamentu.

Evropský rok občanů společně zahájí 10. ledna 2013 v rotundě dublinské radnice předseda Komise José Manuel Barroso, místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, irský premiér Enda Kenny a irská ministryně pro evropské záležitosti Lucinda Creightonová. Více než 200 občanů z Dublinu bude s evropskými představiteli v otevřené diskusi debatovat o budoucnosti Evropské unie. Diskuse se zúčastní rovněž místopředseda vlády Eamon Gilmore a irští poslanci, kteří region zastupují v Evropském parlamentu.

Při budování silnější a více politické Unie se neobejdeme bez přímého zapojení občanů. Proto jsme rok 2013 vyhlásili za Evropský rok občanů – letošní rok je věnován Evropanům a jejich právům,“ uvedla v této souvislosti místopředsedkyně Komise a evropská komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. „Občanství Unie není pouhým pojmem. Jde o skutečný institut, který občanům přináší hmatatelné výhody. Evropská komise chce, aby lidé rozuměli tomu, jak mohou těchto svých práv přímo požívat, a chce naslouchat jejich názorům na cestu, kudy se Evropa ubírá. Evropští občané musí mít možnost vyjádřit své obavy a připravit půdu pro příští volby do Evropského parlamentu. Nastal čas, abychom všichni přijali odpovědnost za naši společnou budoucnost.“

U příležitosti Evropského roku občanů bude v roce 2013 uspořádána řada akcí, konferencí a seminářů v celé EU, a to na unijní, vnitrostátní, regionální či místní úrovni (kalendář akcí je k dispozici na internetové stránce: http://europa.eu/citizens-2013). Komise také zviditelní vícejazyčné internetové portály „Europe Direct“ a „Vaše Evropa“, které jsou klíčovými prvky centrálního informačního systému o právech občanů Unie, a bude více propagovat nástroje pro řešení problémů (např. síť SOLVIT) tak, aby mohli občané Unie svých práv lépe využívat a lépe se o ně zasazovat.

Místopředsedkyně Redingová a další evropští komisaři spojí v průběhu roku 2013 své síly s politickými činiteli na státní a komunální úrovni za účelem pořádání diskusí s občany po celé Evropě. Na těchto diskusích budou naslouchat názorům občanů a odpovídat na jejich otázky. Místopředsedkyně Redingová již uspořádala takové diskuse v Cádizu (Španělsko), Štýrském Hradci (Rakousko) a Berlíně (Německo). Komisař Andor se zúčastnil debaty v italské Neapoli. Diskusí, na kterých budou evropští činitelé a komunální politici debatovat s občany všech společenských vrstev z celé EU, se v roce 2013 v různých evropských městech uskuteční mnoho. Přehled o všech diskusích je k dispozici na internetové stránce: http://ec.europa.eu/european-debate/index_cs.htm.

V rámci přípravy tohoto Evropského roku provedla Komise od 9. května do 9. září 2012 rozsáhlou veřejnou konzultaci, v níž požádala občany o popis problémů, s nimiž se při výkonu svých práv občanů EU setkávají (viz IP/12/461). Z odpovědí respondentů vyplynulo, že lidé si svých unijních práv, především pak práva na volný pohyb a práv politických, velmi cení. Představují si opravdový evropský prostor, ve kterém by mohli žít, pracovat, cestovat, studovat a nakupovat bez překážek v podobě byrokracie či diskriminace. Respondenti však také zdůraznili, že k dosažení tohoto cíle nám ještě zbývá urazit kus cesty, a poukázali na rozličné problémy, zejména na otázku dodržování práv EU na místní úrovni. Zjištěnými problémy se bude Komise zabývat ve své příští zprávě o občanství EU, která bude vypracována v průběhu roku 2013. S výsledky konzultace je možno se seznámit na internetové stránce: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf.

Souvislosti

Díky občanství EU – které nenahrazuje občanství členských států, ale doplňuje je – mají všichni státní příslušníci 27 členských států EU řadu dalších práv jako občané Unie. Mezi tato dodatečná práva patří právo volit a být volen v místních a evropských volbách v členském státě, kde žijí, právo na konzulární ochranu v zahraničí za stejných podmínek, jako mají občané státu, který ochranu poskytuje, právo předkládat petice Evropskému parlamentu, právo podávat stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv nebo od roku 2012 právo účastnit se evropských občanských iniciativ.

Práv, jež nabízí evropské občanství, je mnoho, ale lidé o nich ne vždy vědí. Z průzkumu v roce 2010 vyplynulo, že lidí, kteří mají pocit, že nemají odpovídající informace o různých právech, kterých mohou požívat, je stále velmi mnoho. Jen 43 % dotázaných ví, co pojem „občan Evropské unie“ znamená, a téměř polovina evropských občanů (48 %) uvedla, že není o svých právech „dobře informována“. Cílem Evropského roku občanů je lidem tato práva ozřejmit a zajistit, aby si jich byli vědomi a nic jim nebránilo v jejich výkonu.

Například ze všech práv, která z občanství EU vyplývají, si lidé nejvíce váží svobody pohybu (viz tisková zpráva č. 14/2011). Evropané uskuteční v rámci EU každý rok více než miliardu cest a stále více Evropanů využívá práva žít v jiném členském státě Unie. Více než jedna třetina (35 %) pracovníků by také uvažovala o zaměstnání v jiném členském státě, ale téměř každý pátý se zároveň domnívá, že mu v podniknutí takového kroku stále brání mnoho překážek. Největší bariéru pro dojíždění za prací do jiného státu představují jazykové potíže a chronický nedostatek informací.

Na řešení těchto překážek Evropská komise pracuje – ve zprávě o občanství EU za rok 2010 (viz IP/10/1390 a MEMO/10/525) navrhla 25 konkrétních opatření k odstranění přetrvávajících překážek pro výkon práva evropských občanů na volný pohyb v Unii. Jedním z navrhovaných opatření je zvýšit povědomí lidí o jejich statusu občanů EU, o jejich právech a o tom, co tato práva znamenají v jejich každodenním životě.

Během Evropského roku občanů 2013 Komise zveřejní druhou zprávu o občanství EU, která bude sloužit jako akční plán pro odstranění zbývajících překážek bránících občanům v plném uplatňování práv, která jim coby občanům Unie náleží.

Vyhlášením roku 2013 za Evropský rok občanů plní Evropská komise příslib učiněný ve zprávě o občanství EU a reaguje také na výzvu Evropského parlamentu k zorganizování takového roku.

Další informace

Evropský rok občanů:

http://europa.eu/citizens-2013

Diskuse s občany o budoucnosti Evropy:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_cs.htm

Evropané mají slovo – výsledky konzultace o právech občanů EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar