Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 3. aprīlī

Eiropas Komisija aicina ES dalībvalstis pildīt saistības pret nabadzīgākajām pasaules valstīm

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) šodien publiskotie skaitļi par palīdzības apjomu liecina, ka Eiropas Savienība un tās 27 dalībvalstis arī 2012. gadā joprojām ir pasaulē lielākais līdzekļu devējs, nodrošinot vairāk par pusi oficiālās attīstības palīdzības, par ko ziņots Attīstības palīdzības komitejai (APK). Ekonomiskā krīze un stingrie budžeta ierobežojumi, ar ko saskaras vairums attīstīto valstu, ir negatīvi ietekmējuši oficiālās attīstības palīdzības apjomu, kā rezultātā salīdzinājumā ar 2011. gadu tā kopumā samazinājās par vairāk nekā 8 miljardiem eiro. ES kopīgi sniegtā attīstības palīdzība samazinājās līdz 55,1 miljardam eiro, salīdzinot ar 56 miljardiem eiro 2011. gadā, jeb no 0,45 % līdz 0,43 % no ES nacionālā kopienākuma (NKI). 27 ES dalībvalstu attīstības palīdzības kopējais apjoms samazinājās no 52,8 līdz 50,5 miljardiem eiro jeb no 0,42 līdz 0,39 % no NKI. Tikai četras dalībvalstis1 palielināja attīstības palīdzības apmēru, septiņas dalībvalstis2 to saglabāja iepriekšējā līmenī, bet 16 dalībvalstis savu devumu samazināja.

Attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: "Man ar nožēlu jāatzīst, ka dažas dalībvalstis samazina savus attīstības palīdzības budžetus. ES joprojām ir lielākā līdzekļu devēja, tomēr mēs nevirzāmies tuvāk mūsu kopējam mērķim – nodrošināt 0,7 % no ES nacionālā kopienākuma (NKI) attīstības mērķiem (0,7 % mērķis). Es apzinos, ka krīzes dēļ dažas ES valstis ir dramatiskā situācijā, taču mums ir jāpilda mūsu apņemšanās. Vēlos atgādināt, ka pat krīzes laikā Eiropas iedzīvotāji ir pierādījuši savu solidaritāti pret partnervalstīm: saskaņā ar Eirobarometra 2012. gada oktobra pētījumu 85 % ES pilsoņu uzskata, ka Eiropai būtu jāturpina palīdzēt jaunattīstības valstīm. Es aicinu visas dalībvalstis divkāršot savus centienus palielināt attīstības palīdzības apmēru līdz 0,7 % mērķim.”

Eiropadome 2013. gada februārī apstiprināja, ka dalībvalstīm svarīga prioritāte ir ievērot ES oficiālās saistības: līdz 2015. gadam oficiālajai attīstības palīdzībai kopīgi atvēlēt 0,7 % no IKP, tādējādi paveicot būtisku posmu ceļā uz Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu. Tomēr finansējums, par ko valstu un valdību vadītāji vienojās 2014. — 2020. gadam, ārējam atbalstam no ES budžeta paredz vien 58,7 miljardus eiro, kas ievērojami atpaliek no Eiropas Komisijas ieteiktās summas 70 miljardu eiro apmērā. Turklāt Eiropadome vienojās 11. Eiropas Attīstības fondam (EAF) 2014. – 2020. gadam iedalīt 26,98 miljardus eiro – pretstatā Eiropas Komisijas ierosinātajiem 30,3 miljardiem eiro.

Šis finansējuma līmenis, par ko vienojās Eiropadome, neļaus ES budžetam un EAF izpildīt savas saistības nodrošināt attīstības palīdzībai 0,7 % no NKI. Tādēļ "ES dalībvalstīm būs ievērojami jāpalielina savi attīstības palīdzības budžeti, lai izpildītu savas individuālās un ES kopīgās saistības. Kā mums uzskatāmi parāda pašreizējā situācija Sāhelas reģionā vai Āfrikas Ragā, ir lietderīgāk ieguldīt attīstībā un novērst nabadzības pamatcēloņus, nevis vēlāk cīnīties ar tās sekām,” piebilda komisārs.

No 2002. gada, kad ES pirmo reizi oficiāli pieņēma individuālos un kopīgos attīstības palīdzības mērķus, līdz 2010. gadam ES devumam attīstības palīdzībai bija tendence palielināties, lai arī ar nelielām svārstībām. Diemžēl samazinājums 2011. un 2012. gadā mainīja šo tendenci, atgriežot ES sniegto attīstības palīdzību 2008. gada līmenī. Tas ir saistīts ar atšķirīgu ieguldījumu no dalībvalstīm:

  • kopumā 11 dalībvalstis palielināja savas attīstības palīdzības iemaksas par 966 miljoniem eiro, savukārt samazinājums pārējās 16 dalībvalstīs bija 3,2 miljardi eiro; četrās dalībvalstīs palielinājās attiecība starp attīstības palīdzību un NKI;

četrās ES dalībvalstīs (Dānija, Luksemburga, Nīderlande un Zviedrija) attīstības palīdzības rādītās turpina pārsniegt 0,7 % no NKI, Dānija un Zviedrija pat centās sasniegt rādītāju 1 % no NKI, un Luksemburga šādu līmeni sasniedza 2012. gadā. Arī Apvienotā Karaliste ir apliecinājusi, ka, neraugoties uz 0,56 % rādītāju 2011. gadā, 2013. gadā tā sasniegs 0,7 % mērķi.

Lai līdz 2015. gadam sasniegtu mērķi – attīstības palīdzības devumu 0,7 % apmērā no ES kopējā NKI –, palīdzības apmēru nāksies gandrīz divkāršot, un lielākajai daļai dalībvalstu tas prasīs pielikt būtiskas pūles. Papildu ES oficiālā attīstības palīdzība no EIB pašu līdzekļiem atbalsta virzību uz kopīgo mērķi.

Vispārīga informācija

2005. gadā ES dalībvalstis apņēmās līdz 2015. gadam palielināt oficiālo attīstības palīdzību (OAP) līdz 0,7 % no nacionālā kopienākuma (NKI) un noteica starpposma mērķi – līdz 2010. gadam nodrošināt attīstības palīdzībai 0,56 % no NKI. Šo skaitļu pamatā bija individuālie mērķi – 15 dalībvalstis atvēlētu attīstības palīdzībai 0,7 % no NKI, savukārt 12 dalībvalstis, kuras pievienojās 2004. un 2007. gadā – 0,33 % no NKI. Tās ES valstis, kuras jau bija sasniegušas vai pārsniegušas oficiālās attīstības palīdzības rādītāju 0,7 % no NKI, solīja noturēt šo līmeni. Eiropadomes sanāksmē 2013. gada 7. un 8. februārī ES valstu un valdību vadītāji atkārtoti apstiprināja savu apņemšanos līdz 2015. gadam sasniegt 0,7 % mērķi.

Neviens cits līdzekļu devējs nav uzņēmies tik lielas saistības palīdzības palielināšanā.

Šo datu pamatā ir sākotnējā informācija, ko Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Attīstības palīdzības komitejai vai Eiropas Komisijai ir paziņojušas ES dalībvalstis.

ES kopīgo oficiālo attīstības palīdzību veido ES-27 dalībvalstu attīstības palīdzības kopējās iemaksas un ES iestāžu attīstības palīdzības iemaksas, kas nenāk no konkrētām dalībvalstīm.

Sīkāka informācija

MEMO/13/299: Publikācija – Provizoriskie dati par oficiālo attīstības palīdzību 2012. gadā

IP/12/1102: Jā lielākai solidaritātei ar visnabadzīgākajām valstīm: jauns apsekojums liecina par plašu atbalstu attīstības palīdzībai

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

1 :

Austrija, Latvija, Luksemburga, Polija.

2 :

Apvienotā Karaliste, Čehija, Igaunija, Lietuva, Slovākija, Slovēnija, Somija.


Side Bar