Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 27 marzec 2013

Budżet Unii Europejskiej na 2013 roku potrzebuje więcej środków na pokrycie nieuregulowanych kosztów za 2012 rok

Budżet UE potrzebuje dodatkowych 11,2 mld euro żeby zwrócić beneficjentom koszty poniesione przy wdrażaniu unijnych programów w całej Europie w 2012 roku, a także żeby pokryć zobowiązania wynikające z polityki spójności w 2013 roku.

Zdecydowana część budżetu korygującego zaprezentowanego dziś przez Komisję Europejską pozwoli pokryć z tegorocznego budżetu UE wszystkie zaległe zobowiązania prawne za 2012 rok, a także dodatkowe rachunki, które wpłyną przed końcem 2013 roku. Budżet korygujący musi być zatwierdzony przez Radę i Parlament Europejski. Propozycja Komisji zawiera głównie koszty poniesione przez beneficjentów unijnych funduszy (kraje członkowskie, regiony i miasta, uniwersytety i naukowców, organizacje pozarządowe, itd.) przy wdrażaniu unijnych projektów, a także uwzględnia szacunki krajów członkowskich dotyczące tegorocznych płatności.

„Ta propozycja nie może być dla nikogo niespodzianką”, powiedział Komisarz ds. budżetu, Janusz Lewandowski. „W ostatnich latach budżet UE był przegłosowywany na poziomach poniżej realnych potrzeb, które wynikały z szacunków krajów członkowskich. To tworzy kulę śniegową niezapłaconych rachunków, które są przenoszone na następny rok. Nie można chować głowy w piasek przed tym problemem: odkładanie płacenia za rachunki nie sprawi, że te rachunki znikną. Z proponowanej kwoty, nawet 1 złotówka nie jest przeznaczona na unijne instytucje. Ta kwota po prostu pozwoli UE zapłacić swoją część zobowiązań na finansowanie infrastruktury czy projektów naukowych zatwierdzonych przez państwa członkowskie w przeszłości. Jestem pewien, że Rada i Parlament Europejski dotrzymają swoich zobowiązań, aby uniknąć jakichkolwiek braków w płatnościach i podejmą niezwłocznie decyzję w tej sprawie”.

Kontekst

Uzgodniony budżet UE na 2013 rok ustanowił poziom środków na płatności w wysokości 132.8 mld euro, czyli 5 mld mniej niż początkowy projekt Komisji i 2.9 mld mniej niż realny poziom płatności w 2012 roku. To spowodowało bardzo napiętą sytuację w płatnościach już na początku 2013 roku i brak wystraczającej ilości środków pojawił się wcześniej niż to miało miejsce w 2012 r. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są zaległości w płatnościach z końca 2012 roku, które zostały przesunięte na 2013 r.

W momencie uchwalania budżetu UE na 2013 rok, w listopadzie ubiegłego roku, Rada i Parlament Europejski opublikowały wspólne oświadczenie1, w którym odnotowały, że „poziom płatności zaproponowany przez Komisję w projekcie budżetu na 2013 r. opierał się na założeniu, że potrzeby dotyczące płatności w 2012 r. zostaną zaspokojone ze środków dostępnych w budżecie na 2012 r.”Ponieważ tak się nie stało, oświadczenie podkreśla, że „Komisja zobowiązuje się do przedstawienia na początku 2013 r. projektu budżetu korygującego, którego celem będzie wyłącznie pokrycie zawieszonych wniosków z 2012 r., gdy tylko stosowne zawieszenia zostaną zniesione, oraz pozostałych zaległych zobowiązań prawnych, tak, aby nie zagrażało to właściwemu wykonaniu budżetu na 2013 r. Aby zapewnić stabilne i dokładne sporządzenie budżetu UE, Rada i Parlament Europejski zajmą stanowisko w sprawie tego projektu budżetu korygującego bez zbędnej zwłoki, tak aby pokryć wszelkie braki środków.”

Budżet korygujący uwzględnia propozycję dodatkowych 9 mld euro na płatności w polityce spójności, a także 2.2 mld euro na pokrycie płatności w innych dziedzinach budżetu, z wyjątkiem administracji.

Ta propozycja odzwierciedla potwierdzone i wyższe niż spodziewane potrzeby budżetowe, a także uaktualnione szacunki. Pozwoli ona również zaspokoić wymagania, które wynikają z zobowiązań kontraktowych, co pozwoli UE uniknąć prawnych i finansowych konsekwencji.

Na przykład, środki na projekty badawcze były dotkliwie obcięte w budżecie UE na 2013 r. i potrzebują dopływu świeżej gotówki w wysokości 643,7 mln euro, co pozwoli uniknąć zakłóceń w skomplikowanym planowaniu i programowaniu programów badawczych.

Dodatkowe 126 mln euro jest wymagane dla programów „Uczenie się przez całe życie” i „Erasmus”, które wspierają edukację i szkolenia. Jeśli brak funduszy się utrzyma, istnieje ryzyko, że uniwersytety i kolegia będą musiały zmniejszyć liczbę miejsc oferowanych studentom lub obniżyć poziom stypendium. To może spowodować, że studenci ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji nie będą w stanie korzystać z tych programów.

Dodatkowe 460 mln euro jest potrzebne na pokrycie wydatków przeznaczonych na zwiększenie konkurencyjności w rolnictwie i na ochronę środowiska poprzez programy rozwoju obszarów wiejskich.

Propozycja korekty budżetowej również uwzględnia zwiększony poziom dochodów, czyli 290 mln euro z kar i grzywien.

Propozycja budżetu korygującego nr 2 (PBK 2), w milionach euro

Środki na płatności

w poszczególnych działach

Budżet 2013 (włączającPKB 12)

PKB 2

Udział w PBK 2

1a

Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

11 904,0

982,6

8,8 %

1b

Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

47 348,4

9 001,1

80,2 %

2

Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

57 487,0

608,5

5,4 %

3a

Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprwiedliwości 

917,7

128,4

1,1 %

3b

Obywatelstwo

639,1

15,2

0,1 %

4

Globalny wymiar Europy

6 409,4

489,5

4,4 %

5

Administracja

8 430,4

6

Wyrównania

75,0

Suma

133 211,0

11 225,2

100,0 %

Więcej informacji

Propozycja budżetu korygującego nr 2

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2013/2013_en.cfm#dab2

Wspólne oświadczenie w sprawie potrzeb dotyczących płatności na rok 2012

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0486+0+DOC+XML+V0//PL

Strona internetowa Komisarza Lewandowskiego

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/index_pl.htm

Kontakt:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

2 :

Propozycja budżetu korygującego nr 1 (uwzględniająca przystąpienie Chorwacji do UE): http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/lewandowski/headlines/index_en.htm?id=201303181200


Side Bar