Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 mars 2013

Företagskoncentrationer: Kommissionen inleder en fördjupad undersökning av Nynas planerade köp av Shells raffinaderier i Hamburg-Harburg

Europeiska kommissionen har inlett en fördjupad undersökning enligt EU:s koncentrationsförordning av det svenska företaget Nynas AB:s planerade förvärv av raffinaderierna i Hamburg/Harburg (Tyskland) som ägs av Shell Deutschland Oil GmbH. Kommissionens inledande undersökning pekade på möjliga konkurrensproblem på marknaderna för nafteniska basoljor, nafteniska processoljor och transformatoroljor, där den sammanslagna enheten skulle få mycket stora marknadsandelar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Dessa oljor används för tillverkning av industrismörjmedel, vätskor som används vid metallbearbetning, lim, tryckfärger, olösligt svavel, industrigummi, gödningsmedel, skumdämpningsmedel och tillsatser. Beslutet att gå vidare med en fördjupad undersökning säger dock inget om vad undersökningen kommer att leda till. Kommissionen har nu 90 arbetsdagar på sig (till och med den 8 augusti 2013) att slutligt bedöma om transaktionen påtagligt skulle hämma en effektiv konkurrens i EES.

Den föreslagna koncentrationen skulle undanröja den enda konkurrerande tillverkaren av nafteniska basoljor i EES, säger Joaquín Almunia, kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrenspolitiken. Kommissionen måste se till att detta inte ökar produktionskostnaderna för de europeiska företagen och priserna för konsumenterna av de olika slutprodukterna, tillägger han.

Transaktionen skulle göra den sammanslagna enheten till den enda tillverkaren av nafteniska basoljor i EES. Basoljor härrör från råolja och kan efter tester vidarebearbetas till processoljor för användning i kemiska processer eller blandas till transformatoroljor för användning som isolatorer i transformatorer. Kommissionens inledande undersökning har visat att det efter transaktionen inte skulle finnas någon konkurrent kvar som kan leverera nafteniska oljor för användning i vissa sluttillämpningar såsom industrigummi, gödningsmedel och skumdämpningsmedel. När det gäller andra segment, t.ex. smörjmedel, vätskor som används vid metallbearbetning, coldsetfärger och transformatoroljor, kommer de få återstående konkurrenter som importer till EES eventuellt inte att utöva ett tillräckligt konkurrenstryck.

Ärendet anmäldes den 19 februari 2013.

Bakgrund: företag och produkter

Nynas tillverkar och säljer nafteniska basoljor för framställning av industrismörjmedel, processoljor (används i kemiska processer att dryga ut slutprodukten, t.ex. tillsatser, lim och gödningsmedel) och transformatoroljor (isolatorer i transformatorer). Nynas kontrolleras gemensamt av Petróleos de Venezuela S.A (Venezuela) och Neste Oil Oyj (Finland).

Shell Deutschland Oil GmbH ingår i Shell-koncernen vars moderbolag är Royal Dutch Shell Plc. Shell är en fullt integrerad global koncern bestående av energiföretag och petrokemiska företag som bedriver verksamhet i föregående och efterföljande led, från oljeborrning och raffinering till distribution och detaljhandel.

Raffinaderierna i Hamburg-Harburg består av Harburg-anläggningen för produktion av basolja från destillat och vissa delar av raffinaderiet som är nödvändiga för produktion av destillat från råolja. Återstoden av raffinaderiet kommer även fortsättningsvis att tillhöra Shell.

Kontroll av företagskoncentrationer – regler och förfaranden

Kommissionen är skyldig att bedöma koncentrationer och förvärv som rör företag vars omsättning överstiger vissa tröskelvärden (se artikel 1 i koncentrationsförordningen) och att förhindra koncentrationer som påtagligt kan hämma en effektiv konkurrens inom EES-området eller en väsentlig del av detta.

De allra flesta anmälda koncentrationer medför inga konkurrensproblem och godkänns efter en rutingranskning. Efter det att en transaktion har anmälts har kommissionen vanligtvis 25 arbetsdagar på sig att besluta om den ska godkänna transaktionen (etapp 1) eller inleda en fördjupad undersökning (etapp 2).

Två andra fördjupade undersökningar pågår för närvarande. I den första utreder kommissionen den föreslagna sammanslagningen inom pappersindustrin av Munksjö och Ahlstroms europeiska affärsområde för etikettering och bearbetning (se IP/12/1338), där tidsfristen löper ut den 16 maj 2013. I den andra granskas en koncentration som innebär att Syniverse, som bedriver verksamhet inom data clearing (informationsutbyte) och roamingreglering för mobilnätsoperatörer, köper upp Mach, som bedriver verksamhet på samma områden, där tidsfristen löper ut den 30 maj 2013 (se IP/12/1439).

Mer information finns på kommissionens webbplats, i det offentliga ärenderegistret under nummer M.6360. En sammanfattning av den senaste veckans händelser publiceras i http://ec.europa.eu/competition/publications/weekly_news_summary/index_en.htmlveckobrevet om konkurrensfrågor.

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 22974513)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 22951925)


Side Bar