Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 mars 2013

Varumärken: Kommissionen föreslår enklare tillgång och stärkt skydd

Europeiska kommissionen har idag lagt fram en rad initiativ för att göra varumärkesregistreringssystemen i hela Europeiska unionen både billigare, snabbare, mer tillförlitliga och förutsägbara. Den föreslagna reformen skulle förbättra villkoren för företagen att innovera och dra fördel av ett mer effektivt varumärkesskydd mot förfalskningar och förfalskade varor som transiteras genom EU:s territorium.

När det gäller avgifter, föreslår kommissionen en princip om ”en avgift per klass” som ska gälla både för ansökningar om gemenskapsvarumärken och nationella varumärken. Detta kommer att göra det möjligt för alla företag — särskilt små och medelstora företag — att ansöka om varumärkesskydd enligt deras faktiska affärsbehov, till en kostnad som bara omfattar dessa individuella behov. Enligt det nuvarande systemet medges i registreringsavgiften en registrering av upp till tre produktklasser. Enligt det reviderade systemet kan en varumärkesregistrering bara göras för en produktklass. Därmed kommer företagen att på EU-nivå betala betydligt mindre när de bara ansöker om skydd för en produktklass.

–Varumärken var EU:s första framgång på området immateriella rättigheter. Harmoniseringen av medlemsstaternas lagstiftning 1989 och skapandet av gemenskapsvarumärket 1994 banade väg för andra verktyg för immaterialrättsligt skydd, som formskydd och det enhetliga patentet. Idag, 20 år senare, är jag mycket stolt över att kunna berätta att vårt varumärkessystem har stått emot tidens prövningar och nu är redo för en uppgradering. Det finns inget behov av en större översyn: grunden för vårt system gäller fortfarande. Vad vi siktar på är en välriktad modernisering för att göra varumärkesskydd enklare, billigare och mer effektivt, säger Michel Barnier, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster.

För att främja innovation och tillväxt genom att göra varumärkessystemen i Europa mer tillgängliga och ändamålsenliga för företagen ska man i den föreslagna översynen:

  • Rationalisera och harmonisera registreringsförfarandena, även på medlemsstatsnivå, med gemenskapsvarumärkessystemet som riktmärke.

  • Modernisera de befintliga bestämmelserna och öka den rättsliga säkerheten genom att ändra föråldrade bestämmelser, undanröja oklarheter, förtydliga varumärkesrättigheter vad gäller tillämpningsområde och begränsningar samt införliva omfattande rättspraxis från domstolen.

  • Förbättra sätten att bekämpa varumärkesförfalskade varor som transiteras genom EU:s territorium.

  • Underlätta samarbetet mellan medlemsstaternas varumärkesorgan och EU:s varumärkesbyrå – Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (BHIM) — för att främja överensstämmelse mellan deras metoder och utveckling av gemensamma verktyg.

Det föreslagna paketet innehåller tre initiativ:

  • Omarbetning av direktivet från 1989 (nu kodifierad som 2008/95/EG) om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning.

  • Översyn av 1994 års förordning (nu kodifierad som 207/2009/EG) om gemenskapsvarumärken.

  • Översyn av kommissionens förordning (2869/95) från 1995 om de avgifter som ska betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden.

Omarbetningen av direktivet och översynen av förordningen om gemenskapsvarumärken är lagstiftningsförslag som ska antas av Europaparlamentet och rådet under medbeslutandeförfarandet. Den föreslagna översynen av avgiftsförordningen kommer att följa ett annat förfarande. Det kommer att antas av kommissionen i form av en genomförandeakt och kräver därför förhandsgodkännande av den behöriga kommittén för avgifter till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden. Kommitténs första möte kommer att äga rum innan sommaren i syfte att anta den ändrade avgiftsförordningen innan årets utgång.

Se även

För mer information om varumärken:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar