Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 27. marca 2013

Ochranné známky: Komisia navrhuje ľahší prístup a účinnejšiu ochranu

Európska komisia dnes predložila balík iniciatív s cieľom zabezpečiť lacnejšie, rýchlejšie, spoľahlivejšie a predvídateľnejšie systémy zápisu ochranných známok v celej Európskej únii. Navrhovanou reformou by sa zlepšili podmienky inovácie pre podniky, ktoré by mohli využívať účinnejšiu ochranu ochranných známok pred falšovaním vrátane falšovaných tovarov v tranzite cez územie EÚ.

Pokiaľ ide o poplatky, Komisia navrhuje zásadu „jeden poplatok za jednu triedu“, ktorá sa bude uplatňovať na prihlášky ochranných známok Spoločenstva, ako aj na prihlášky národných ochranných známok. Podniky (najmä MSP) tak budú môcť žiadať o ochranu ochranných známok podľa svojich skutočných potrieb pri nákladoch, ktoré zahŕňajú len tieto individuálne potreby. V rámci súčasného systému poplatok za zápis ochrannej známky umožňuje zápis až troch tried výrobkov. V rámci zrevidovaného systému možno ochrannú známku zapísať len pre jednu triedu výrobkov, takže na úrovni EÚ budú podniky v snahe získať ochranu len jednej triedy výrobkov platiť oveľa menej.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil: „Ochranné známky boli prvým úspechom EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva. Harmonizácia právnych predpisov členských štátov v roku 1989 a vytvorenie ochrannej známky Spoločenstva v roku 1994 pripravili podmienky na vytváranie ďalších nástrojov ochrany duševného vlastníctva, akými sú napríklad ochrana vzorov a patent s jednotným účinkom. Dnes uplynulo 20 rokov a ja môžem hrdo vyhlásiť, že náš systém ochranných známok odolal skúške času. Rozsiahle prepracovanie nie je potrebné: základy nášho systému fungujú ešte stále bezchybne. Naším cieľom je dobre cielená modernizácia v záujme lacnejšej, rýchlejšej a účinnejšej ochrany ochranných známok.“

S cieľom posilniť inovácie a rast uľahčením prístupu podnikov k systémom ochranných známok v Európe a zvýšením ich efektívnosti by sa navrhovanou revíziou:

  • zefektívnili a harmonizovali postupy zápisu, a to aj na úrovni členských štátov, pričom systém ochrannej známky Spoločenstva by slúžil ako referenčná hodnota,

  • modernizovali existujúce ustanovenia a zvýšila by sa právna istota zmenou zastaraných ustanovení, odstránením nejednoznačnosti, objasnením práv z ochrannej známky z hľadiska ich rozsahu pôsobnosti a obmedzení a začlenením judikatúry Súdneho dvora,

  • zlepšili prostriedky na boj proti falšovaným tovarov v tranzite cez územie EÚ a

  • uľahčila spolupráca medzi úradmi členských štátov a agentúrou EÚ pre ochranné známky, t. j. Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), v záujme podpory zbližovania postupov a vytvárania spoločných nástrojov.

Navrhovaný balík zahŕňa tri iniciatívy:

  • prepracované znenie smernice z roku 1989 (v súčasnosti kodifikovanej ako smernica 2008/95/ES) o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok;

  • revíziu nariadenia z roku 1994 (v súčasnosti kodifikovaného ako nariadenie č. 207/2009/ES) o ochrannej známke Spoločenstva a

  • revíziu nariadenia z roku 1995 (nariadenie č. 2869/95) o poplatkoch splatných úradu OHIM.

Prepracované znenie smernice a revízia nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva sú legislatívnymi návrhmi, ktoré má v rámci postupu spolurozhodovania prijať Európsky parlament a Rada. Navrhovaná revízia nariadenia o poplatkoch sa bude riadiť iným postupom. Vo forme vykonávacieho aktu ju prijme Komisia. Z tohto dôvodu sa vyžaduje predchádzajúce schválenie príslušným výborom pre poplatky úradu OHIM. Prvé zasadnutie výboru sa uskutoční pred letným obdobím s cieľom prijať zmenené nariadenie o poplatkoch ešte do konca roka.

Pozri aj MEMO/13/291

Viac informácií o ochranných známkach:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar