Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 27 marca 2013 r.

Znaki towarowe: Komisja proponuje łatwiejszy dostęp i skuteczniejszą ochronę

Komisja Europejska przedstawiła dziś pakiet inicjatyw mających sprawić, by systemy rejestracji znaków towarowych w całej Unii Europejskiej były tańsze, szybsze, bardziej niezawodne i przewidywalne. Proponowana reforma przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa oraz pozwoli skuteczniej korzystać z ochrony znaków towarowych w obliczu procederu podrabiania towarów, w tym przyczyni się do zaostrzenia walki z podrabianymi towarami przewożonymi przez terytorium UE.

Jeśli chodzi o opłaty, Komisja proponuje wprowadzenie zasady przewidującej konieczność uiszczania opłaty za każdą klasę, do której zgłaszany jest znak towarowy. Zasada ta będzie miała zastosowanie do zgłoszeń tak wspólnotowych, jak i krajowych znaków towarowych. Dzięki temu wszystkie przedsiębiorstwa – a w szczególności MŚP – będą mogły występować o prawo ochronne na znak towarowy w zakresie, w jakim dyktują to faktyczne potrzeby prowadzonej przez nie działalności, i ponosić koszty odpowiadające wyłącznie tym konkretnym potrzebom. W obecnym systemie w ramach jednej opłaty za rejestrację znaku towarowego możliwa jest rejestracja maksymalnie trzech klas produktów. W zmienionym systemie znak towarowy będzie mógł być rejestrowany tylko do jednej klasy produktów. Na poziomie UE przedsiębiorstwa będą zatem płacić znacznie mniej za uzyskanie ochrony dla wyłącznie jednej klasy produktu.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, Michel Barnier, powiedział: „Ochrona znaków towarowych stanowiła pierwsze udane przedsięwzięcie UE na polu praw własności intelektualnej. Przeprowadzona w 1989 r. harmonizacja przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich oraz utworzenie wspólnotowego znaku towarowego w 1994 r. utorowały drogę dla innych instrumentów służących ochronie własności intelektualnej, takich jak ochrona wzorów czy jednolity patent. Dziś, 20 lat później, mogę z dumą ogłosić, że nasz system znaków towarowych przetrwał próbę czasu. Nie ma potrzeby gruntownej przebudowy: fundamenty naszego systemu są nadal całkowicie aktualne. Naszym celem jest ściśle ukierunkowana modernizacja, która sprawi, że system ochrony znaków towarowych będzie prostszy, tańszy i skuteczniejszy”.

Mając na względzie pobudzenie innowacji i wzrostu gospodarczego, do czego powinny przyczynić się przystępniejsze dla przedsiębiorstw i skuteczniejsze systemy znaków towarowych w Europie, proponowane zmiany pozwolą:

  • uprościć i zharmonizować procedury rejestracji znaków towarowych, w tym na szczeblu państw członkowskich, biorąc za wzór system wspólnotowego znaku towarowego;

  • unowocześnić dotychczasowe przepisy i zwiększyć pewność prawa poprzez zmianę przestarzałych przepisów, wyeliminowanie dwuznaczności, doprecyzowanie zakresu i ograniczeń praw ze znaków towarowych oraz uwzględnienie obszernego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości;

  • usprawnić środki służące walce z podrabianymi towarami przewożonymi przez terytorium UE; oraz

  • ułatwić współpracę między właściwymi urzędami państw członkowskich a unijną agencją ds. znaków towarowych – Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (UHRW) – w celu wspierania jednolitych praktyk i rozwijania wspólnych narzędzi.

Proponowany pakiet obejmuje trzy inicjatywy:

  • przekształcenie dyrektywy z 1989 r. (ujednoliconej jako dyrektywa 2008/95/WE) mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych;

  • zmianę rozporządzenia z 1994 r. (ujednoliconego jako rozporządzenie 207/2009/WE) w sprawie wspólnotowego znaku towarowego; oraz

  • zmianę rozporządzenia Komisji z 1995 r. (2869/95) w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego.

Przekształcenie dyrektywy i zmianę rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego zaproponowano w formie wniosków ustawodawczych, które muszą zostać przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w procedurze współdecyzji. Proponowana zmiana rozporządzenia w sprawie opłat nastąpi w oparciu o inną procedurę. Zmienione rozporządzenie zostanie przyjęte przez Komisję w formie aktu wykonawczego i dlatego konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii Komitetu ds. opłat UHRW. Pierwsze posiedzenie Komitetu odbędzie się jeszcze wiosną, a docelowo zmienione rozporządzenie w sprawie opłat powinno zostać przyjęte do końca roku.

Zobacz również MEMO/13/291

Dodatkowe informacje na temat znaków towarowych:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

Kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar