Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 27 maart 2013

Handelsmerken: Commissie stelt vlottere toegang en doeltreffender bescherming voor

De Europese Commissie heeft vandaag een pakket initiatieven voorgesteld om de stelsels voor inschrijving van handelsmerken in de hele Europese Unie goedkoper, sneller, betrouwbaarder en voorspelbaarder te maken. De voorgestelde hervorming moet ondernemingen betere voorwaarden bieden om te innoveren en tevens voorzien in een doeltreffender merkbescherming tegen namaak, onder meer door bescherming te bieden tegen namaakgoederen die in doorvoer zijn op het grondgebied van de EU.

Wat de regeling van de te betalen taksen betreft, stelt de Commissie het beginsel van “één-klasse-per-taks” voor, zowel voor een aanvraag van een gemeenschapsmerk als voor een aanvraag van een nationaal merk. Op die manier kunnen ondernemingen – met name kleine en middelgrote ondernemingen – naargelang van hun echte behoeften merkbescherming aanvragen tegen een kostprijs die alleen hun individuele behoeften dekt. In het huidige stelsel maakt de taks voor de inschrijving van een handelsmerk het mogelijk drie klassen van producten te registreren. In het nieuwe systeem zal het mogelijk zijn voor slechts één klasse van producten een handelsmerk in te schrijven. Daardoor zullen ondernemingen in de EU aanzienlijk minder betalen wanneer zij voor slechts één klasse van producten bescherming aanvragen.

Commissaris voor Interne markt en diensten Michel Barnier zegt hierover: “Handelsmerken waren Europa’s eerste succes op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten. De harmonisering van de wetgeving van de lidstaten in 1989 en de invoering van de gemeenschapsmerken in 1994 hebben de weg geëffend voor andere instrumenten voor bescherming van intellectuele eigendom zoals de bescherming van modellen en het eenheidsoctrooi. Vandaag, twintig jaar later, ben ik erg trots te kunnen verkondigen dat ons stelsel van merkbescherming de tand des tijds heeft doorstaan. Het is niet nodig het stelsel helemaal te hervormen: de fundering van ons stelsel blijft perfect overeind. Wat wij nastreven, is een degelijk afgestemde modernisering om merkbescherming gemakkelijker, goedkoper en doeltreffender te maken.

Om innovatie en groei te bevorderen door de stelsels voor merkbescherming in Europa voor ondernemingen toegankelijker en efficiënter te maken, beoogt de voorgestelde hervorming de volgende doelstellingen:

  • stroomlijning en harmonisering van de inschrijvingsprocedures, ook op het niveau van de lidstaten, waarbij het merkenstelsel van de gemeenschapsmerken als benchmark geldt;

  • modernisering van de bestaande bepalingen en versterking van de rechtszekerheid door aanpassing van verouderde bepalingen, opheffing van dubbelzinnigheden, verduidelijking van de rechten die aan handelsmerken verbonden zijn wat het toepassingsgebied en de beperkingen ervan betreft, en opname van de uitgebreide rechtspraak van het Hof van Justitie;

  • verbetering van de middelen om te strijden tegen namaakgoederen die in doorvoer zijn op het grondgebied van de EU; en

  • bevordering van de samenwerking tussen de diensten van de lidstaten en het agentschap voor het Europees merk – het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) – om ervoor te zorgen dat hun werkwijzen beter op elkaar worden afgestemd en er meer gemeenschappelijke instrumenten worden ontwikkeld.

Het voorgestelde pakket bestaat uit drie initiatieven:

  • herschikking van de richtlijn van 1989 (nu gecodificeerd als 2008/95/EG) betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten;

  • herziening van de verordening van 1994 (nu gecodificeerd als 207/2009/EG) inzake het Gemeenschapsmerk; en

  • herziening van de verordening van 1995 (2869/95) inzake de aan het BHIM te betalen taksen.

De herschikking van de richtlijn en de herziening van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk zijn wetgevingsvoorstellen die door het Europees Parlement en de Raad volgens de medebeslissingsprocedure moeten worden goedgekeurd. De voorgestelde herziening van de verordening inzake taksen zal een andere procedure volgen. Deze zal door de Commissie als uitvoeringshandeling worden aangenomen en moet daarom vooraf door het bevoegde comité inzake BHIM-taksen worden bekrachtigd. De eerste vergadering van dat comité zal vóór de zomer plaatsvinden en het is de bedoeling dat de gewijzigde verordening inzake taksen vóór het einde van het jaar wordt aangenomen.

Zie ook MEMO/13/291

Voor meer informatie over merken:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

Contact :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar