Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 27. martā

Komisija ierosina preču zīmju efektīvāku aizsardzību un vieglāku izmantošanu

Eiropas Komisija šodien ierosināja virkni iniciatīvu, lai padarītu preču zīmju reģistrācijas sistēmas visā Eiropas Savienībā lētākas, ātrākas, uzticamākas un paredzamākas. Ierosinātā reforma uzlabos uzņēmumu apstākļus jauninājumu radīšanai, un tie varēs izmantot efektīvāku preču zīmju aizsardzību pret viltojumiem, tostarp viltojumiem, kas tranzītā ceļo caur ES teritoriju.

Attiecībā uz maksājumiem Komisija ierosina principu “viens maksājums – viena ražojumu klase”, kas attieksies gan uz Kopienas preču zīmju pieteikumiem, gan uz valsts preču zīmju pieteikumiem. Tas ļaus jebkuram uzņēmumam, īpaši MVU, iesniegt pieteikumu preču zīmes aizsardzībai atbilstīgi tās faktiskajām uzņēmējdarbības vajadzībām par tādu maksu, kas sedz tikai šīs vajadzības. Pašreizējā sistēmā preču zīmes reģistrācijas maksa paredzēta, lai reģistrētu līdz pat trim ražojumu klasēm. Jaunajā sistēmā var reģistrēt preču zīmi tikai vienai ražojumu klasei. Tādējādi ES līmenī saņemot aizsardzību tikai vienai ražojumu klasei, uzņēmumi maksās ievērojami mazāk.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē sacīja: “Preču zīmes bija ES pirmais panākums intelektuālā īpašuma tiesību jomā. Dalībvalstu tiesību aktu saskaņošana 1989. gadā un Kopienas preču zīmes radīšana 1994. gadā pavēra ceļu citiem intelektuālā īpašuma aizsardzības instrumentiem, piemēram, dizainparaugu aizsardzībai un vienotajam patentam. Šodien, pēc 20 gadiem, es ar lepnumu varu teikt, ka mūsu preču zīmju sistēma ir izturējusi laika pārbaudi. Viss nav jāpārveido no jauna, sistēmas pamati tiks lieliski izmantoti arī turpmāk. Mūsu mērķis ir veikt mērķtiecīgu modernizāciju, lai padarītu preču zīmju aizsardzību vieglāku, lētāku un efektīvāku.”

Lai veicinātu jauninājumus un izaugsmi, padarot preču zīmju sistēmas Eiropā uzņēmumiem pieejamākas un efektīvākas, galvenie ierosinātie grozījumi ir šādi:

  • vienkāršot un saskaņot reģistrācijas procedūras, tostarp dalībvalstu līmenī, par standartu ņemot Kopienas preču zīmju sistēmu;

  • modernizēt esošos noteikumus un palielināt juridisko noteiktību, grozot novecojušus noteikumus, likvidējot neskaidrības, izskaidrojot preču zīmju tiesību piemērošanas jomu un ierobežojumus, kā arī iekļaujot plašo ES Tiesas judikatūru;

  • uzlabot veidus cīņai pret viltotām precēm, kas tranzītā ceļo caur ES teritoriju;

  • sekmēt dalībvalstu aģentūru un ES preču zīmju aģentūras (Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja) sadarbību, lai veicinātu to prakses tuvināšanu un kopīgu instrumentu izstrādi.

Ierosinātajā paketē ir trīs šādas iniciatīvas:

  • 1989. gada direktīvas pārstrādāta redakcija, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (ar jauno numuru 2008/95/EK);

  • pārskatīta 1994. gada regula par Kopienas preču zīmi (ar jauno numuru EK Nr. 207/2009);

  • pārskatīta 1995. gada Komisijas regula par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (ar jauno numuru EK Nr. 2869/95).

Pārstrādātā direktīvas redakcija un pārskatītā Kopienas preču zīmes regula ir tiesību aktu priekšlikumi, kas koplēmuma procedūrā jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei. Ierosinātā pārskatītā regula par maksām tiks pieņemta ar citu procedūru. To pieņems Komisija kā īstenošanas aktu, un tādēļ tai ir jāsaņem iepriekšēja piekrišana no komitejas, kura ir atbildīga par Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja maksu jautājumiem. Pirmā šīs komitejas sanāksme notiks vēl pavasarī, un grozīto regulu par maksām plānots pieņemt līdz šā gada beigām.

Skatīt arī MEMO/13/291

Plašāka informācija par preču zīmēm:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar