Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 27. maaliskuuta 2013

Tavaramerkit: Komissio ehdottaa tavaramerkkisuojan saannin helpottamista ja suojan lujittamista

Komission tänään esittelemän ehdotuspaketin tarkoituksena on muuttaa Euroopan unionin tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmiä edullisemmiksi, nopeammiksi, luotettavammiksi ja ennakoitavammiksi. Ehdotetulla uudistuksella parannettaisiin yritysten innovointiolosuhteita ja mahdollisuutta hyödyntää tavaramerkkien tehokkaampaa suojaamista väärennöksiltä ja myös EU:n alueen kautta kulkevilta väärennetyiltä tavaroilta.

Maksujen osalta komissio ehdottaa "one-class-per-fee" -periaatetta, jota sovelletaan sekä yhteisön tavaramerkin että kansallisten tavaramerkkien hakemuksiin. Tämä mahdollistaa sen, että yritykset – erityisesti pk-yritykset – voivat hakea tavaramerkkisuojaa todellisten liiketoimintatarpeidensa mukaan ja kustannuksin, jotka kattavat vain niiden omat tarpeet. Nykyisessä järjestelmässä tavaramerkin rekisteröintimaksu mahdollistaa enintään kolmen tavara- tai palveluluokan rekisteröinnin. Tarkistetussa järjestelmässä tavaramerkki voidaan rekisteröidä myös vain yhtä tavara- tai palveluluokkaa varten. EU:n tasolla yritykset selviävät siten vastedes huomattavasti alhaisemmin kustannuksin hakiessaan suojaa vain yhtä tavara- tai palveluluokkaa varten.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier'n mukaan tavaramerkit ovat olleet EU:n ensimmäinen menestystarina teollis- ja tekijänoikeuksien alalla. ”Jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistaminen vuonna 1989 ja yhteisön tavaramerkin luominen vuonna 1994 viitoittivat tietä muille henkisen omaisuuden suojavälineille, kuten mallisuojalle ja yhtenäiselle patenttisuojalle. Nyt, 20 vuotta myöhemmin, tunnen suurta ylpeyttä voidessani todeta, että tavaramerkkijärjestelmämme on osoittanut arvonsa. Laajoja muutoksia ei tarvita, sillä järjestelmän perusta on edelleen täysin vakaa. Tähtäämme tarkoin kohdennettuun uudistamiseen, jonka tarkoituksena on muuttaa tavaramerkkisuojaa helpommaksi, edullisemmaksi ja tehokkaammaksi”, Michel Barnier sanoo.

Ehdotetulla tarkistuksella halutaan edistää innovointia ja talouskasvua parantamalla EU:n tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmien saatavuutta ja tehokkuutta seuraavin toimin:

  • Rekisteröintimenettelyjä yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan, myös jäsenvaltioiden tasolla, käyttäen vertailukohtana yhteisön tavaramerkkijärjestelmää.

  • Voimassa olevia säännöksiä nykyaikaistetaan ja oikeusvarmuutta lisätään muuttamalla vanhentuneita säännöksiä, poistamalla epäselvyyksiä, täsmentämällä tavaramerkkioikeuksien soveltamisalaa ja niihin kohdistuvia rajoituksia sekä ottamalla säännöksissä huomioon unionin tuomioistuimen laaja oikeuskäytäntö.

  • EU:n alueen kautta kulkevien väärennettyjen tavaroiden torjuntakeinoja parannetaan.

  • Jäsenvaltioiden tavaramerkkivirastojen ja EU:n tavaramerkkiviraston (sisämarkkinoiden harmonisointivirasto eli OHIM) välistä yhteistyötä helpotetaan käytäntöjen lähentämiseksi ja yhteisten välineiden kehittämiseksi.

Ehdotettu paketti sisältää kolme aloitetta:

  • jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä vuonna 1989 annetun direktiivin (nyt kodifioituna direktiivinä 2008/95/EY) uudelleenlaadinta

  • yhteisön tavaramerkistä vuonna 1994 annetun asetuksen (nyt kodifioituna asetuksena 207/2009/EY) tarkistaminen

  • maksuista sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle vuonna 1995 annetun komission asetuksen (2869/95) tarkistaminen.

Direktiivin uudelleenlaadinta ja yhteisön tavaramerkkiä koskevan asetuksen tarkistus ovat lainsäädäntöehdotuksia, jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät yhteispäätösmenettelyssä. Maksuja koskevan asetuksen muutosehdotuksen tapauksessa noudatetaan erilaista menettelyä. Komissio hyväksyy sen täytäntöönpanosäädöksenä, ja sen vuoksi se edellyttää ennakkohyväksyntää OHIMin maksuihin liittyvissä kysymyksissä toimivaltaiselta komitealta. Komitean ensimmäinen kokous järjestetään ennen kesää maksuja koskevan muutetun asetuksen hyväksymiseksi vuoden loppuun mennessä.

Ks. myös MEMO/13/291

Lisätietoa tavaramerkeistä:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

Yhteyshenkilöt :

Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07


Side Bar