Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. märts 2013

Euroopa Komisjon tahab kaubamärkidele tulevikus paremat kaitset pakkuda

Euroopa Komisjon esitas täna ettepanekud muuta kaubamärkide registreerimine kogu Euroopa Liidus soodsamaks, kiiremaks, usaldusväärsemaks ja paremini mõistetavaks. Komisjon soovib parandada ettevõtjate innovatsioonivõimalusi ja pakkuda kaubamärkidele tõhusamat võltsimisvastast kaitset, sealhulgas võidelda ELi transiidi käigus läbivate võltsitud kaupade vastu.

Kavas on võtta kasutusele ühte tootekategooriat hõlmav tasude süsteem, mida kasutatakse kaubamärgi nii ühenduse kui ka liikmesriigi tasandil registreerimise taotluse puhul. Nii on ettevõtjatel, iseäranis VKEdel võimalik taotleda kaubamärgi kaitset vastavalt nende tegelikele ärivajadustele ja mõõdupärase tasu eest. Praegu saab ühekordse tasu eest registreerida kaubamärgi kuni kolme tootekategooria jaoks, uue korra kohaselt ainult ühe tootekategooria jaoks. Nii maksavad ettevõtjad ELi tasandil ühe tootekategooria registreerimise eest oluliselt vähem.

Siseturu volinik Michel Barnier teatas: „Kaubamärgid olid esimesed intellektuaalomandi õigused, millele EL tõhusa kaitse andis. Liikmesriikide seaduste ühtlustamine 1989. aastal ja ühenduse kaubamärgi loomine 1994. aastal panid aluse muudele intellektuaalomandiõiguse kaitse vormidele nagu disainilahenduste kaitse ja ühtne patent. Täna, 20 aastat hiljem, ütlen uhkusega, et meie kaubamärgisüsteem on ajale hästi vastu pidanud. Kapitaalset muutust ei ole tarvis, meie süsteemi alustalad on tugevad. Kuid kaubamärgi kaitsmine peaks muutuma lihtsamaks, soodsamaks ja tõhusamaks.”

Innovatsiooni edendamiseks ja majanduskasvu kiirendamiseks muudetakse kaubamärkide kasutamine ettevõtjatele paremini kättesaadavaks ja tõhusamaks. Selleks kavandatakse ettepanekuga järgmist:

  • lihtsustada ja ühtlustada registreerimismenetlusi nii liikmesriigi kui ka ELi tasandil;

  • ajakohastada kehtivaid sätteid ja suurendada õiguskindlust, jättes selleks välja aegunud sätted, täpsustades mitmeti mõistetavaid sätteid, selgitades kaubamärgiõiguste kohaldamisala ja piiranguid ning võttes arvesse Euroopa Kohtu ulatuslikku kohtupraktikat;

  • parandada võitlust ELi territooriumi transiidi käigus läbivate võltsitud kaupade vastu ning

  • parandada liikmesriikide ametiasutuste ja ELi kaubamärgiameti (Siseturu Ühtlustamise Amet) vahelist koostööd.

Kavandatud ettepanekuid on kolm.

  • Sõnastada uuesti 1989. aasta direktiiv (kodifitseeritud numbri 2008/95/EÜ all), et ühtlustada liikmesriikide kaubamärgiseadused.

  • Vaadata läbi 1994. aasta määrus (kodifitseeritud numbri 207/2009/EÜ all) ühenduse kaubamärgi kohta.

  • Vaadata läbi 1995. aasta komisjoni määrus (2869/95) siseturu ühtlustamise ametile makstavate tasude kohta.

Direktiivi uuesti sõnastamine ja ühenduse kaubamärgimääruse läbivaatamine vajavad kaasotsustamismenetluse raames Euroopa Parlamendi ja nõukogu heakskiitu. Kavandatav tasude määrus läbib teistsuguse menetluse. See on kavas võtta vastu komisjoni rakendusaktina veel enne selle aasta lõppu.

Vt ka MEMO/13/291

Täpsem teave kaubamärkide kohta:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

Kontaktisikud :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar