Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2013

Εμπορικά σήματα: Η Επιτροπή προτείνει αποτελεσματικότερη πρόσβαση και ισχυρότερη προστασία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα δέσμη πρωτοβουλιών για να καταστήσει τα συστήματα καταχώρισης εμπορικών σημάτων ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση, φθηνότερα, ταχύτερα, πιο αξιόπιστα και προβλέψιμα. Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση θα βελτιώσει τις συνθήκες προκειμένου οι επιχειρήσεις να καινοτομούν και να επωφελούνται από αποτελεσματικότερη προστασία των εμπορικών σημάτων έναντι απομιμήσεων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων απομίμησης που διακινούνται μέσω του εδάφους της ΕΕ.

Όσον αφορά τα τέλη, η Επιτροπή προτείνει την αρχή «μία κατηγορία ανά τέλος» που θα ισχύει για τις αιτήσεις εμπορικού σήματος τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Αυτό θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις – ιδίως τις ΜΜΕ – να ζητούν την προστασία εμπορικών σημάτων ανάλογα με τις πραγματικές επιχειρηματικές τους ανάγκες, με κόστος που θα καλύπτει μόνο τις εν λόγω μεμονωμένες ανάγκες. Στο πλαίσιο του υφιστάμενου συστήματος, το τέλος καταχώρισης εμπορικού σήματος επιτρέπει την καταχώριση το πολύ κατηγοριών τριών προϊόντων. Με το αναμορφωμένο σύστημα το εμπορικό σήμα θα είναι δυνατόν να καταχωριστεί για μία μόνο κατηγορία προϊόντων. Έτσι σε επίπεδο ΕΕ, οι επιχειρήσεις θα καταβάλλουν σημαντικά μικρότερα τέλη όταν επιδιώκουν να λάβουν προστασία μόνον για μία κατηγορία προϊόντων.

Ο Michel Barnier, Επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες, δήλωσε τα εξής: «Τα εμπορικά σήματα υπήρξαν η πρώτη επιτυχία της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών το 1989 και η δημιουργία του κοινοτικού εμπορικού σήματος το 1994 άνοιξαν το δρόμο για άλλα εργαλεία προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως η προστασία των σχεδίων και το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Σήμερα, 20 χρόνια αργότερα, είμαι πολύ περήφανος να ανακοινώσω ότι το ευρωπαϊκό σύστημα των εμπορικών σημάτων άντεξε τη δοκιμή του χρόνου. Δεν χρειάζεται μεγάλη αναμόρφωση: τα θεμέλια του συστήματος συνεχίζουν να αντέχουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Στόχος μας είναι ένας καλά στοχοθετημένος εκσυγχρονισμός προκειμένου η προστασία του εμπορικού σήματος να καταστεί ευκολότερη, φθηνότερη και αποτελεσματικότερη.»

Προκειμένου να ενισχυθεί η καινοτομία και ανάπτυξη καθιστώντας τα συστήματα εμπορικών σημάτων στην Ευρώπη πιο προσβάσιμα και αποδοτικά για τις επιχειρήσεις, η προτεινόμενη μεταρρύθμιση περιλαμβάνει:

  • Εξορθολογισμό και εναρμόνιση των διαδικασιών καταχώρισης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σε επίπεδο κρατών μελών, λαμβάνοντας το σύστημα του κοινοτικού εμπορικού σήματος ως στοιχείο αναφοράς.

  • Εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων διατάξεων και ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου με την τροποποίηση παρωχημένων διατάξεων, την εξάλειψη ασαφειών, τη διασαφήνιση των δικαιωμάτων των εμπορικών σημάτων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής τους και περιορισμών και τέλος με την ενσωμάτωση σημαντικής νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Βελτίωση των μέσων καταπολέμησης των προϊόντων απομίμησης που διακινούνται μέσω του εδάφους της ΕΕ. Και

  • Διευκόλυνση της συνεργασίας των γραφείων κρατών μελών και της υπηρεσίας εμπορικών σημάτων της ΕΕ - Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά – προκειμένου να προωθηθεί η σύγκλιση των πρακτικών τους και η ανάπτυξη κοινών εργαλείων.

Η προτεινόμενη δέσμη περιλαμβάνει τρεις πρωτοβουλίες:

  • Αναδιατύπωση της οδηγίας του 1989 (κωδικοποιημένη σήμερα ως 2008/95/EC) για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων.

  • Αναθεώρηση του κανονισμού του 1994 (κωδικοποιημένου σήμερα ως 207/2009/EC) για το κοινοτικό εμπορικό σήμα. Και

  • Αναθεώρηση του κανονισμού του 1995 της Επιτροπής (2869/95) σχετικά με τα πληρωτέα προς το Γραφείο εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά τέλη.

Η αναδιατύπωση της οδηγίας και η αναθεώρηση του κανονισμού για το κοινοτικό εμπορικό σήμα αποτελούν νομοθετικές προτάσεις που πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με διαδικασία συναπόφασης. Για την προτεινόμενη αναθεώρηση του κανονισμού περί τελών θα ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία. Θα εκδοθεί από την Επιτροπή ως εκτελεστική πράξη και κατά συνέπεια απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση της αρμόδιας επιτροπής για τα τέλη του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά. Η πρώτη συνάντηση της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί πριν το καλοκαίρι ώστε ο τροποποιημένος κανονισμός περί τελών να εγκριθεί πριν από το τέλος του έτους.

Βλ. επίσης MEMO/13/291

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εμπορικά σήματα:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar