Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 27. marts 2013

Varemærker: Kommissionen foreslår nemmere adgang og mere effektiv beskyttelse

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt en pakke af initiativer til at gøre systemerne til varemærkeregistrering i hele EU billigere, hurtigere, mere pålidelige og mere forudsigelige. Den foreslåede reform vil forbedre betingelserne for erhvervslivet til at innovere og drage fordel af en mere effektiv varemærkebeskyttelse mod forfalskninger, herunder forfalskede varer i transit gennem EU’s toldområde.

Hvad angår gebyrer foreslår Kommissionen, at man indfører et princip om gebyr i forhold til antal vareklasser, som skal gælde for både EU-varemærker og nationale varemærker. Dette vil sætte alle virksomheder — især SMV’er — i stand til at ansøge om varemærkebeskyttelse i forhold til deres faktiske forretningsmæssige behov og til en pris, der alene dækker de individuelle behov. Under den nuværende ordning kan man med gebyret for registrering af et varemærke foretage en registrering for op til tre vareklasser. Under den foreslåede ændrede ordning kan man registrere et varemærke for kun én vareklasse. På EU-plan vil virksomhederne derfor skulle betale væsentligt mindre, når de søger om beskyttelse for kun én vareklasse.

Michel Barnier, kommissionsmedlem med ansvar for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte: "Varemærker var EU’s første succes i forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder. Harmoniseringen af medlemsstaternes lovgivning i 1989 og oprettelsen af EF-varemærket i 1994 banede vejen for andre redskaber til beskyttelse af intellektuel ejendomsret, såsom mønsterbeskyttelse og enhedspatentet. I dag 20 år senere er jeg meget stolt over at kunne sige, at vores varemærkeordning har bevist sin egnethed over tid. Der er ikke behov for en større revision: Fundamentet for vores system forbliver fuldt gyldigt. Det, vi sigter mod, er en målrettet modernisering, der skal gøre varemærkebeskyttelse nemmere, billigere og mere effektiv."

For at fremme innovation og vækst ved at gøre varemærkesystemer i Europa mere effektive og tilgængelige for erhvervslivet vil den foreslåede revision:

  • strømline og harmonisere registreringsprocedurer, herunder på medlemsstatsniveau, idet EF-varemærkesystemet anvendes som benchmark

  • modernisere de eksisterende bestemmelser og øge retssikkerheden ved at ændre forældede bestemmelser, fjerne uklarheder, præcisere varemærkerettigheder med hensyn til deres anvendelsesområde og begrænsninger og indarbejde EU-Domstolens omfattende praksis

  • forbedre metoderne til at bekæmpe varemærkeforfalskede varer i transit gennem EU’s område

  • lette samarbejdet mellem medlemsstaternes kontorer og EU’s varemærkeagentur — Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM) — for at skabe konvergens mellem deres praksis og udvikling af fælles værktøjer.

Den foreslåede pakke omfatter tre initiativer:

  • Omarbejdning af direktivet fra 1989 (nu kodificeret som 2008/95/EF) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker.

  • Revision af forordningen fra 1994 (nu kodificeret som (EF) nr. 207/2009) om EF-varemærker.

  • Revision af Kommissionens forordning fra 1995 ((EF) nr. 2869/95) om de gebyrer, der skal betales til OHIM.

Omarbejdningen af direktivet og revisionen af forordningen om EF-varemærker er lovgivningsmæssige forslag, der skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet ved den fælles beslutningstagningsprocedure. Den foreslåede revision af gebyrforordningen vil følge en anden procedure og vil blive vedtaget af Kommissionen i form af en gennemførelsesretsakt, og derfor kræves der forudgående godkendelse fra det ansvarlige udvalg for OHIM-gebyrer. Det første møde i udvalget afholdes inden sommer med henblik på at vedtage den ændrede gebyrforordning inden udgangen af året.

Se også MEMO/13/291

Yderligere oplysninger om varemærker:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar