Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 mars 2013

EU:s resultattavla på det rättsliga området: EU-kommissionen breddar sina analyser av medlemsländernas rättssystem

EU-kommissionen presenterar idag en ny jämförelsemetod i syfte att främja effektiva rättssystem i EU och därigenom stärka den ekonomiska tillväxten. EU:s resultattavla på det rättsliga området kommer att ge objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter om rättssystemen i EU:s 27 medlemsländer. Att förbättra rättssystemens kvalitet, oberoende och effektivitet ingår redan i EU:s process för samordning av den ekonomiska politiken inom ramen för den europeiska planeringsterminen, som syftar till att lägga grunden för en återgång till tillväxt och nya arbetstillfällen.

– Intresset för att investera och bedriva näringsverksamhet i ett land ökar utan tvekan med ett oberoende och effektivt rättsväsen, säger kommissionens ledamot med ansvar för rättsliga frågor, vice ordförande Viviane Reding. Därför är det viktigt att rättsliga beslut är förutsägbara, fattas i tid och kan verkställas, och därför blev nationella rättsliga reformer en viktig strukturell del i EU:s ekonomiska strategi. Den nya resultattavlan på det rättsliga området ska fungera som ett system för tidig varning och hjälpa EU och medlemsländerna att åstadkomma effektivare rättvisa till gagn för människor och företag.

– Oberoende och effektiva rättssystem av hög kvalitet är nödvändigt för ett tillväxtfrämjande företagsklimat. Denna nya resultattavla kommer att hjälpa EU:s medlemsländer att stärka sina rättssystem, och främja deras insatser för investeringar och sysselsättning, säger kommissionens ledamot med ansvar för ekonomiska och monetära frågor och euron, vice ordförande Olli Rehn.

Effektiva rättssystem är avgörande för tillväxten – förtroende för att rättsstatsprincipen upprätthålls innebär direkt att det blir tryggt att investera i ekonomin. Och eftersom de nationella domstolarna har en avgörande roll i att upprätthålla EU:s lagar är de nationella rättssystemens effektivitet också grundläggande för ett effektivt genomförande av EU-lagstiftningen. Brister i de nationella rättssystemen är därför inte bara ett problem för medlemslandet i fråga. De kan också påverka funktionen hos EU:s inre marknad och genomförandet av EU:s instrument som grundar sig på ömsesidigt erkännande och samarbete, samt undergräva det skydd som människor och företag kan förvänta sig när de hävdar sina rättigheter enligt EU-lagstiftningen.

2013 års resultattavla på det rättsliga området är inriktad på de parametrar i ett rättssystem som bidrar till att förbättra företags- och investeringsklimatet. I synnerhet undersöks effektivitetsindikatorer för civil- och handelsrättsliga ärenden, som är relevanta för att lösa handelstvister. Den omfattar också förvaltningsdomstolar, eftersom de kan spela en viktig roll inom näringslivet, t.ex. när det gäller att utfärda tillstånd eller vid tvister med skattemyndigheter eller nationella regleringsorgan.

De viktigaste resultaten av den första resultattavlan är bl.a. följande:

  • De rättsliga förfarandenas längd varierar avsevärt mellan EU:s medlemsländer; i en tredjedel av medlemsländerna är förfarandena minst dubbelt så långa som i merparten av medlemsländerna. Problemen kan förvärras om många fall inte kan lösas, vilket leder till ett allt större antal oavslutade ärenden.

  • Övervakning och utvärdering bidrar till ökad hastighet och kvalitet i rättsväsendet. Även om de flesta medlemsländer har ett omfattande övervakningssystem är det flera som släpar efter.

  • Alternativa metoder för tvistlösning, t.ex. medling, minskar domstolarnas arbetsbörda. Dessa borde användas i större utsträckning.

  • Uppfattningen om de nationella rättssystemens oberoende varierar också starkt. Även om flera medlemsländer är bland de tio främsta i världen när det gäller uppfattning om rättsväsendets oberoende ligger denna uppfattning på en ganska låg nivå hos näringslivet i vissa medlemsländer.

Nästa steg

Det som framkommit i årets resultattavla ska nu beaktas när kommande landsspecifika analyser förbereds som en del av den europeiska planeringsterminen, då även en öppen dialog med medlemsländerna kommer att hållas. Detta kan leda till att kommissionen i maj i vissa fall antar landsspecifika rekommendationer, som sedan går vidare till EU:s ledare för godkännande vid Europeiska rådets möte i juni. Medlemsländerna bör därefter införliva dessa politiska riktlinjer i sina årliga budgetar och annan lagstiftning.

EU-kommissionen uppmanar nu medlemsländerna, Europaparlamentet och alla berörda parter att, med utgångspunkt i resultattavlan, delta i en öppen dialog om hur man inom ramen för den europeiska planeringsterminen kan fortsätta att förbättra de nationella rättssystemen i EU. EU:s justitieministrar höll redan vid rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 8 mars (MEMO/13/173) en första diskussion om hur effektiva rättssystem kan bidra till ekonomisk tillväxt. Kommissionen kommer också att lansera en bredare debatt om det rättsliga områdets betydelse i EU, som inleds med högnivåkonferensen Assises de la Justice den 21–22 november 2013.

Bakgrund

Att förbättra rättssystemens kvalitet, oberoende och effektivitet ingår redan i EU:s process för samordning av den ekonomiska politiken inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Under 2012 konstaterades sex EU-länder ha vissa problem på detta område (Bulgarien, Italien, Lettland, Polen, Slovenien och Slovakien), särskilt med avseende på de rättsliga förfarandenas längd och organisationen av rättsväsendet. Nationella rättsliga reformer har också varit en integrerad del av de ekonomiska anpassningsprogrammen i Grekland, Irland, Lettland och Portugal.

EU:s resultattavla på det rättsliga området syftar till att ge en systematisk bild av hur de nationella rättssystemen fungerar, så att de kan ligga till grund för de landsspecifika rekommendationerna som följer av den årliga tillväxtöversikten. På så sätt kommer resultattavlan att bistå både EU och medlemsländerna med att skapa effektivare rättssystem för människor och företag. Detta kommer att bidra till starkare tillväxtstrategier i de berörda länderna och i EU som helhet.

2013 års resultattavla på det rättsliga området omfattar uppgifter om den tid som behövs för att behandla ärenden i domstol, antal oavslutade ärenden, användning av elektroniska verktyg för hantering av ärenden, användning av alternativ tvistlösning, utbildning för domare och resurser till domstolar. Rättvisa måste inte bara skipas, man måste också kunna se att den skipas – resultattavlan innehåller därför även uppgifter om uppfattningen om rättssystemens oberoende, grundade på slutsatser från World Economic Forum och World Justice Project.

Även om resultattavlan innehåller en jämförelse av vissa indikatorer är den inte tänkt att göra en rangordning totalt eller att främja någon särskild typ av rättssystem. Resultattavlan på det rättsliga området kommer att användas som ett verktyg som respekterar medlemsländernas olika rättssystem och rättsliga traditioner.

Ytterligare information

MEMO/13/288

Pressmaterial: EU:s resultattavla på det rättsliga området för 2013 / Landsfakta – uppgifter som CEPEJ samlat in från medlemsländerna:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/130327_en.htm

Viviane Redings webbplats, kommissionens vice ordförande med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

BILAGA

Diagram: Rättsväsendets oberoende (uppfattning – högre värde innebär mer positiv uppfattning)
(källa:
World Economic Forum)

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Simon O'Connor (+32 22967359)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Vandna Kalia (+32 22995824)


Side Bar