Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 27. marca 2013

Pregled stanja na področju pravosodja EU: Evropska komisija razširila analizo pravosodnih sistemov držav članic

Evropska komisija je danes predstavila novo primerjalno orodje za spodbujanje učinkovitih pravosodnih sistemov v Evropski uniji in s tem krepitev gospodarske rasti. „Pregled stanja na področju pravosodja EU“ bo zagotavljal objektivne, zanesljive in primerljive podatke o delovanju pravosodnih sistemov v 27 državah članicah EU. Izboljševanje kakovosti, neodvisnosti in učinkovitosti pravosodnih sistemov je že zdaj del procesa usklajevanja gospodarskih politik EU v okviru evropskega semestra, katerega namen je postaviti temelje za ponovno rast in ustvarjanje delovnih mest.

„Neodvisen in učinkovit pravosodni sistem prav gotovo izboljša poslovno okolje in poveča privlačnost za naložbe,“ je povedala podpredsednica Evropske komisije in komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Predvidljive, hitre in izvršljive sodne odločbe so pri tem zelo pomembne, zato so nacionalne reforme pravosodja postale bistven strukturni del gospodarske strategije EU. Novi pregled stanja na področju pravosodja EU bo služil kot opozorilni sistem ter bo EU in državam članicam pomagal pri prizadevanjih za učinkovitejše pravno varstvo državljanov in podjetij.“

Olli Rehn, podpredsednik Evropske komisije in komisar za ekonomske in monetarne zadeve, je povedal: „Visoka kakovost, neodvisnost in učinkovitost pravosodja so bistveni elementi poslovnega okolja, ki spodbuja rast. Novi pregled stanja bo državam članicam EU pomagal, da okrepijo svoje pravosodne sisteme ter pospešijo prizadevanja za spodbujanje naložb in novih delovnih mest.“

Učinkoviti pravosodni sistemi so ključni za rast: zaupanje v polno delovanje pravnega sistema je pogoj za samozavestne naložbe v gospodarstvo. Ker imajo nacionalna sodišča ključno vlogo pri spoštovanju prava EU, je učinkovitost nacionalnih pravosodnih sistemov bistvena za učinkovito izvajanje zakonodaje EU. Pomanjkljivosti nacionalnih pravosodnih sistemov zato niso samo težava zadevnih držav članic. Vplivajo lahko tudi na delovanje enotnega trga EU in izvajanje tistih instrumentov EU, ki temeljijo na vzajemnem priznavanju in sodelovanju, ter otežujejo sodno varstvo, ki ga državljani in podjetja lahko pričakujejo, ko uveljavljajo svoje pravice.

Pregled stanja na področju pravosodja EU 2013 se osredotoča na tiste dejavnike pravosodnega sistema, ki prispevajo k izboljšanju ozračja za poslovanje in naložbe. Zlasti obravnava kazalnike učinkovitosti v civilnih in gospodarskih zadevah, ki so pomembni za reševanje gospodarskih sporov. Prav tako zajema upravna sodišča, saj imajo v poslovnem okolju pomembno vlogo, na primer v zvezi z izdajanjem dovoljenj ali pri sporih z davčno upravo ali nacionalnimi regulativnimi organi.

Glavne ugotovitve prvega pregleda stanja vključujejo:

  • trajanje sodnih postopkov se med državami članicami EU zelo razlikuje, v tretjini od njih postopki trajajo vsaj dvakrat dlje kot v večini držav članic. Težave se lahko nakopičijo, če počasno razreševanje primerov vodi k vse večjemu številu nerešenih primerov;

  • spremljanje in ocenjevanje pomagata izboljšati hitrost in kakovost pravnega varstva. Večina držav članic ima vzpostavljene celovite sisteme spremljanja, nekatere pa pri tem zaostajajo;

  • alternativne metode reševanja sporov, kot je mediacija, zmanjšajo obremenjenost sodišč. Treba bi jih bilo uporabljati pogosteje;

  • mnenje o neodvisnosti nacionalnih pravosodnih sistemov se prav tako razlikuje. Čeprav je več držav članic med desetimi državami na svetu, o katerih vlada mnenje, da imajo največjo neodvisnost pravosodja, je stopnja neodvisnosti pravosodja v očeh podjetij in končnih uporabnikov pravosodnih sistemov v nekaterih državah članicah nizka.

Naslednji koraki

Vprašanja iz letošnjega pregleda stanja se bodo upoštevala pri prihodnji analizi za posamezne države v okviru procesa evropskega semestra, ki bo vključeval odprt dialog z državami članicami. To lahko v nekaterih primerih maja privede do sprejetja priporočil za posamezne države članice, o katerih bodo odločali voditelji EU na junijskem zasedanju Evropskega sveta. Države članice morajo te smernice nato vključiti v letne proračune in drugo zakonodajo.

Na podlagi pregleda stanja Evropska komisija poziva države članice, Evropski parlament in zainteresirane strani, naj se udeležijo odprtega dialogu o možnostih za nadaljnje izboljševanje nacionalnih pravosodnih sistemov v EU v okviru evropskega semestra. Evropski pravosodni ministri so na sestanku Sveta za pravosodje 8. marca že razpravljali o tem, kako lahko učinkoviti pravosodni sistemi prispevajo h gospodarski rasti (MEMO/13/173). Komisija bo prav tako organizirala širšo razpravo o vlogi pravosodja v EU, ki se bo začela s konferenco na visoki ravni Assises de la Justice od 21. do 22. novembra 2013.

Ozadje

Izboljševanje kakovosti, neodvisnosti in učinkovitosti pravosodnih sistemov je že zdaj del procesa usklajevanja gospodarskih politik EU v okviru evropskega semestra. Leta 2012 je bilo za šest držav članic EU ugotovljeno, da imajo na tem področju težave (Bolgarija, Italija, Latvija, Poljska, Slovenija in Slovaška), zlasti glede trajanja sodnih postopkov in organizacije sodstva. Nacionalne reforme pravosodja so prav tako sestavni del programov gospodarskega prilagajanja v Grčiji, na Irskem, v Latviji in na Portugalskem.

Pregled stanja na področju pravosodja EU naj bi zagotovil sistematičen pregled delovanja nacionalnih pravosodnih sistemov, ki je pomemben za priporočila za posamezne države na podlagi letnega pregleda rasti. Tako bo pregled stanja podpiral EU in države članice, da bodo vzpostavile učinkovitejše pravosodne sisteme za državljane in podjetja. To bo pomagalo okrepiti strategije za rast v zadevnih državah in EU kot celoti.

Pregled stanja na področju pravosodje EU za leto 2013 vsebuje podatke o času, potrebnem za reševanje primerov na sodišču, stopnji reševanja primerov, številu nerešenih primerov, uporabi elektronskih sredstev za upravljanje zadev, uporabi alternativnih načinov reševanja sporov, usposabljanju za sodnike in sredstvih sodišč. Ni pomembno samo, da se zadosti pravici, ampak je treba to narediti javno – pregled stanja zato zagotavlja tudi podatke o mnenju o neodvisnosti pravosodnih sistemov, ki temeljijo na ugotovitvah Svetovnega gospodarskega foruma in organizacije World Justice Project.

Čeprav pregled stanja vsebuje primerjavo posameznih kazalnikov, njegov namen ni razvrstiti posamezne države ali spodbujati kateri koli pravosodni sistem. Deloval bo kot orodje, ki spoštuje različne pravne sisteme in tradicije držav članic.

Več informacij

MEMO/13/288

Informativni paket: Pregled stanja na področju pravosodja v EU 2013 / Dokumentacija držav – podatki, ki jih je CEPEJ zbral od držav članic:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/130327_en.htm

Spletišče Viviane Reding, podpredsednice Evropske komisije in komisarke EU za pravosodje:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Simon O'Connor (+32 22967359)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Vandna Kalia (+32 22995824)

PRILOGA

Slika: Neodvisnost pravosodja (mnenje – višja vrednost pomeni boljše mnenje)
(vir: World Economic Forum)


Side Bar