Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 27. marca 2013

Porovnávací prehľad súdnictva v EÚ: Európska komisia rozširuje rozsah svojej analýzy právnych systémov členských štátov

Európska komisia dnes predstavila nový komparatívny nástroj na podporu účinných súdnych systémov v Európskej únii, a tým aj na podporu hospodárskeho rastu. „Porovnávací prehľad európskeho súdnictva“ poskytne objektívne, spoľahlivé a porovnateľné údaje o fungovaní súdnych systémov v 27 členských štátoch EÚ. Zlepšovanie kvality, nezávislosti a efektívnosti súdnych systémov je už súčasťou procesu koordinácie hospodárskej politiky EÚ v rámci európskeho semestra, ktorý má prispieť k položeniu základov na návrat k rastu a vytváraniu pracovných miest.

„Príťažlivosť krajiny ako miesta na investovanie a podnikanie je nepochybne väčšia, ak daná krajina disponuje nezávislým a efektívnym súdnym systémom“, prehlásila Viviane Redingová, podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť. Z tohto dôvodu sú dôležité predvídateľné, včasné a vykonateľné právne rozhodnutia, a preto sa vnútroštátne reformy súdnictva stali dôležitým štrukturálnym prvkom hospodárskej stratégie EÚ. Nový porovnávací prehľad európskeho súdnictva bude predstavovať systém včasného varovania a pomôže EÚ a členským štátom v našich snahách dosiahnuť účinnejšie súdnictvo, ktoré bude slúžiť našim občanom a podnikom.“

Olli Rehn, podpredseda Európskej komisie pre hospodárske a menové záležitosti a Euro, povedal: „Vysoko kvalitné, nezávislé a účinné súdnictvo je dôležité pre podnikateľské prostredie priaznivé pre rast. Tento nový porovnávací prehľad pomôže členským štátom EÚ posilniť ich právne systémy, a tým posilní aj ich schopnosť stimulovať investície a vytvárať pracovné miesta.“

Účinné súdne systémy sú kľúčové z hľadiska rastu: pocit dôvery, že zásada právneho štátu je plne dodržiavaná, sa priamo premieta do ochoty investovať do hospodárstva. A tak ako hrajú vnútroštátne súdy dôležitú úlohu pri dodržiavaní právnych predpisov EÚ, je aj účinnosť vnútroštátnych súdnych systémov základom účinného uplatňovania práva EÚ. Nedostatky vnútroštátnych súdnych systémov nie sú preto len problémom konkrétneho členského štátu. Môžu tiež ovplyvniť fungovanie jednotného trhu EÚ a vykonávanie nástrojov EÚ založených na vzájomnom uznávaní a spolupráci, ako aj narušiť ochranu, ktorú môžu občania a podniky očakávať pri presadzovaní svojich práv vyplývajúcich z práva EÚ.

Porovnávací prehľad z roku 2013 sa sústredí na parametre súdneho systému, ktoré prispievajú k zlepšeniu podnikateľského a investičného prostredia. Konkrétne skúma ukazovatele efektívnosti občianskoprávnych a obchodných konaní, ktoré sú relevantné pri riešení obchodných sporov. Do prehľadu sú zahrnuté aj správne súdy, nakoľko tieto zohrávajú významnú úlohu pre podnikateľské prostredie, napríklad v súvislosti s udeľovaním licencií alebo pri sporoch s daňovými orgánmi či vnútroštátnymi regulačnými orgánmi.

Medzi kľúčové zistenia tohto prvého porovnávacieho prehľadu patrí:

  • Dĺžka trvania súdnych konaní sa v rôznych členských štátoch značne líši. Tretina členských štátov má dĺžku konania až dvakrát dlhšiu než väčšina členských štátov. Problémy môžu byť zložitejšie tam, kde nízka miera vyriešených prípadov prispieva k nárastu počtu neuzavretých prípadov.

  • Monitorovanie a hodnotenie napomáha zrýchliť jednania a zvýšiť kvalitu súdnictva. Hoci väčšina členských štátov už komplexný systém sledovania má, niekoľko členských štátov v tomto ohľade zaostáva.

  • Metódy alternatívneho riešenia sporov, ako napríklad mediácia, znižujú pracovnú záťaž súdov. Preto by mali byť využívané častejšie.

  • Vnímanie nezávislosti vnútroštátnych súdnych systémov sa tiež značne líši. Napriek tomu, že sa niekoľko členských štátov nachádza medzi prvými desiatimi krajinami sveta z hľadiska vnímania súdnej nezávislosti, v niektorých štátoch vnímajú podniky ako koncoví užívatelia súdneho systému nezávislosť súdov ako nedostatočnú.

Ďalšie kroky

Problémy identifikované v tohtoročnom porovnávacom prehľade budú zohľadnené pri pripravovanej analýze jednotlivých krajín v rámci procesu európskeho semestra vrátane otvoreného dialógu s členskými štátmi. V niektorých prípadoch môže zo strany Komisie v máji nasledovať prijatie odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré budú následne postúpené na schválenie vedúcim predstaviteľom EÚ na júnovom zasadnutí Európskej rady. Členské štáty by potom mali zapracovať tieto politické usmernenia do svojich ročných rozpočtov a iných právnych predpisov.

Na základe porovnávacieho prehľadu teraz Európska komisia vyzýva členské štáty, Európsky parlament a všetky zúčastnené strany, aby sa zúčastnili otvoreného dialógu o tom, ako pokračovať v zlepšovaní vnútroštátnych súdnych systémov v EÚ v kontexte európskeho semestra. Európski ministri spravodlivosti už 8. marca na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci (MEMO/13/173) viedli prvú diskusiu o tom, ako môžu efektívnejšie súdne systémy prispieť k hospodárskemu rastu. Komisia zároveň otvorí širšiu diskusiu o úlohe súdnictva v EÚ. Prvým krokom bude konferencia na vysokej úrovni, Assises de la Justice, ktorá sa bude konať v dňoch 21. – 22. novembra 2013.

Súvislosti

Zlepšovanie kvality, nezávislosti a efektívnosti súdnych systémov je už súčasťou procesu koordinácie hospodárskej politiky EÚ v rámci európskeho semestra. V roku 2012 bolo identifikovaných šesť krajín, ktoré majú problémy v oblasti súdnictva, hlavne pokiaľ ide o dĺžku súdnych konaní a organizáciu súdnictva. Jedná sa o Bulharsko, Taliansko, Lotyšsko, Poľsko, Slovinsko a Slovensko. Vnútroštátne reformy súdnictva boli takisto neoddeliteľnou súčasťou ozdravných programov ekonomických úprav v Grécku, Írsku, Lotyšsku a Portugalsku.

Cieľom porovnávacieho prehľadu európskeho súdnictva je poskytnúť systematický prehľad o fungovaní vnútroštátnych súdnych systémov a zahrnúť ich do odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré vychádzajú z ročného prieskumu rastu. Týmto spôsobom bude porovnávací prehľad užitočný tak pre EÚ, ako aj pre členské štáty pri dosahovaní účinnejších súdnych systémov pre občanov a podniky. Toto prispeje k posilneniu stratégií rastu v dotknutých krajinách i v EÚ ako celku.

Porovnávací prehľad súdnictva na rok 2013 poskytuje údaje o lehote potrebnej na vyriešenie súdnych prípadov, miere vyriešených prípadov, počte prejednávaných a neuzavretých prípadov, využívaní elektronických prostriedkov na správu prípadov, využívaní alternatívnych riešení, dostupnom vzdelávaní/príprave pre sudcov a o zdrojoch, ktoré majú súdy k dispozícii. Spravodlivosť sa nielenže musí vykonávať, ale musí byť aj vidieť, že je vykonávaná – porovnávací prehľad preto takisto poskytuje údaje o vnímaní nezávislosti súdnictva a to na základe zistení Svetového ekonomického fóra a Projektu svetovej justície (WJP).

Pretože je porovnanie v oblasti konkrétnych ukazovateľov súčasťou porovnávacieho prehľadu, nie je jeho cieľom predložiť jeden celkový rebríček hodnotenia alebo podporiť nejaký konkrétny typ súdneho systému. Porovnávací prehľad má totiž slúžiť ako nástroj, ktorý rešpektuje rôzne právne systémy a tradície členských štátov.

Ďalšie informácie

MEMO/13/288

Informácie pre tlač: Prehľady o jednotlivých krajinách – údaje zozbierané Komisiou Rady Európy pre hodnotenie efektívnosti súdnictva (CEPEJ) od členských štátov:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/130327_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

PRÍLOHA

Obrázok: Súdna nezávislosť (vnímanie – vyššia hodnota znamená lepšie vnímanie)
(zdroj: Svetové ekonomické fórum)


Side Bar