Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 27 marca 2013 r.

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości: Komisja Europejska poszerza analizę wymiarów sprawiedliwości państw członkowskich

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj nowe narzędzie porównawcze, którego celem jest zwiększenie skuteczności wymiarów sprawiedliwości w Unii Europejskiej i tym samym stymulowanie wzrostu gospodarczego. Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości dostarczy obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych danych dotyczących funkcjonowania wymiarów sprawiedliwości w 27 państwach członkowskich UE. Podniesienie jakości, niezależności i wydajności wymiarów sprawiedliwości stanowi też część procesu koordynacji polityki gospodarczej w ramach europejskiego semestru, którego celem jest położenie fundamentów pod powrót do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

Wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, powiedziała: „Niezależny i wydajny wymiar sprawiedliwości niewątpliwie zwiększa atrakcyjność inwestycyjną i biznesową kraju. To dlatego przewidywalne, sprawnie wydawane i wykonalne decyzje prawne są tak istotne, a reformy krajowych wymiarów sprawiedliwości stały się ważnym elementem unijnej strategii gospodarczej. Nowa unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości będzie działała jak system wczesnego ostrzegania. Wspomoże UE i państwa członkowskie w działaniach na rzecz bardziej wydajnego wymiaru sprawiedliwości, służącego obywatelom i przedsiębiorstwom”.

Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i walutowe oraz euro, dodał: „Solidny, niezależny i skuteczny wymiar sprawiedliwości jest niezbędnym elementem otoczenia biznesowego sprzyjającego wzrostowi. Nowa tablica wyników pomoże państwom członkowskim wzmocnić swoje systemy prawne i tym samym stymulować inwestycje i tworzenie miejsc pracy".

Wydajny wymiar sprawiedliwości ma kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego: pewność, że normy prawne są w pełni przestrzegane, przekłada się bezpośrednio na przekonanie o bezpieczeństwie inwestycji w danej gospodarce. A że na straży prawa UE stoją w znacznej mierze sądy krajowe, skuteczność krajowych wymiarów sprawiedliwości ma też zasadnicze znaczenie dla wdrażania prawa unijnego. Niedociągnięcia krajowych wymiarów sprawiedliwości są zatem problemem nie tylko dla poszczególnych państw członkowskich. Mają też wpływ na funkcjonowanie jednolitego rynku UE i wdrożenie unijnych instrumentów opartych o wzajemne uznanie i współpracę; mogą też naruszyć ochronę, jakiej obywatele i przedsiębiorstwa mają prawo oczekiwać w zakresie ochrony swoich praw przysługujących im na mocy prawa UE.

W tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości 2013 skupiono się na tych parametrach wymiaru sprawiedliwości, które przyczyniają się do poprawy klimatu biznesowego i inwestycyjnego. Zbadano przede wszystkim wskaźniki skuteczności obejmujące sprawy cywilne i handlowe, które są istotne w rozstrzyganiu sporów handlowych. Tablica obejmuje też sądy administracyjne, gdyż odgrywają one istotną rolę w środowisku biznesowym, np. w zakresie wydawania zezwoleń lub rozstrzygania sporów z organami podatkowymi lub krajowymi organami regulacyjnymi.

Z pierwszej tablicy wyników wyciągnięto kilka kluczowych wniosków:

  • długość postępowań sądowych w państwach członkowskich UE znacznie się różni. W jednej trzeciej państw członkowskich postępowanie trwa co najmniej dwa razy dłużej niż w większości państw członkowskich. Problem ten może się pogłębiać w przypadkach, w których niski odsetek rozstrzyganych spraw powoduje wzrost liczby spraw w toku;

  • monitorowanie i ocenianie pomagają skrócić długość postępowań i poprawić jakość wymiaru sprawiedliwości. W większości państw członkowskich działają kompleksowe systemy monitoringu, jednak kilka krajów pozostaje pod tym względem w tyle;

  • alternatywne metody rozstrzygania sporów, np. mediacje, ograniczają obciążenie sądów pracą. Należy stosować je na szerszą skalę;

  • postrzegana niezależność krajowych wymiarów sprawiedliwości też znacznie się różni. Chociaż kilka państw członkowskich znajduje się wśród 10 światowych liderów pod tym względem, w niektórych państwach członkowskich postrzeganie niezależności sądów przez biznesowych użytkowników końcowych systemu wymiaru sprawiedliwości utrzymuje się na dość niskim poziomie.

Dalsze działania

Problemy określone w tegorocznej tablicy wyników zostaną uwzględnione podczas przygotowywania analiz dotyczących poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru. Obejmie to otwarty dialog z państwami członkowskimi. W niektórych przypadkach wynikiem tego procesu może być przyjęcie w maju zaleceń Komisji dla poszczególnych państw. Zostaną one następnie przekazane unijnym przywódcom do zatwierdzenia na Radzie Europejskiej w czerwcu. Państwa członkowskie powinny następnie włączyć te zalecenia dotyczące kierunków polityki do swoich budżetów rocznych i innych odpowiednich aktów prawnych.

W oparciu o tablicę wyników Komisja Europejska wzywa teraz państwa członkowskie, Parlament Europejski i wszystkie zainteresowane strony do udziału w otwartym dialogu na temat dalszego usprawniania krajowych wymiarów sprawiedliwości w UE w kontekście europejskiego semestru. Na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości w dniu 8 marca br. europejscy ministrowie sprawiedliwości przeprowadzili już pierwsze rozmowy dotyczące wkładu skutecznych wymiarów sprawiedliwości we wzrost gospodarczy (MEMO/13/173). Na konferencji wysokiego szczebla Assises de la Justice w dniach 21-22 listopada 2013 r. Komisja rozpocznie też szerzej zakrojoną debatę dotyczącą roli wymiaru sprawiedliwości w UE.

Przebieg procedury

Podniesienie jakości, niezależności i wydajności wymiarów sprawiedliwości stanowi część procesu koordynacji polityki gospodarczej UE w ramach europejskiego semestru. W 2012 r. ustalono, że wyzwania w tym zakresie – szczególnie pod względem długości postępowań sądowych i organizacji wymiaru sprawiedliwości – istnieją w sześciu państwach członkowskich UE (w Bułgarii, we Włoszech, na Łotwie, w Polsce, Słowenii i na Słowacji). Reformy krajowych wymiarów sprawiedliwości stanowiły też integralną część programów dostosowań gospodarczych w Grecji, Irlandii, na Łotwie i w Portugalii.

Celem tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości UE jest przedstawienie systematycznego przeglądu funkcjonowania krajowych wymiarów sprawiedliwości, aby dostarczyć danych do zaleceń dla poszczególnych krajów będących wynikiem rocznej analizy wzrostu gospodarczego. W ten sposób tablica wyników pomoże UE i państwom członkowskim w osiągnięciu większej wydajności wymiarów sprawiedliwości z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw. Przyczyni się to do wzmocnienia strategii wzrostu gospodarczego w przedmiotowych państwach i w całej Unii Europejskiej.

W tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości UE 2013 można znaleźć dane dotyczące czasu potrzebnego do rozstrzygnięcia sprawy przed sądem, odsetka rozstrzygniętych spraw, liczby spraw w toku, wykorzystania środków elektronicznych do administrowania sprawami, wykorzystania alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów, szkoleń dla sędziów i zasobów do dyspozycji sądów. Nie wystarczy jednak, by sprawiedliwości stało się zadość – ludzie muszą to jeszcze zobaczyć. Tablica wyników obejmuje więc też dane dotyczące postrzegalnej niezależności sądownictwa oparte o ustalenia Światowego Forum Ekonomicznego i projektu World Justice Project.

Tablica wyników zawiera porównania poszczególnych wskaźników, jednak jej celem nie jest tworzenie ogólnego rankingu czy promowanie konkretnego rodzaju wymiaru sprawiedliwości. Tablica wyników będzie narzędziem, które uwzględnia różne systemy prawne i tradycje państw członkowskich.

Dodatkowe informacje

MEMO/13/288

Informacje dla prasy: Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości 2013 / Informacje o poszczególnych krajach – dane zebrane od państw członkowskich przez CEPEJ:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/130327_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

ZAŁĄCZNIK

Wykres: Niezależność sądów (postrzeganie – wyższa wartość oznacza lepsze postrzeganie)
(źródło: Światowe Forum Ekonomiczne)


Side Bar