Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 27. martā

ES rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā – Eiropas Komisija paplašina analīzi par dalībvalstu tiesu sistēmām

Eiropas Komisija šodien iepazīstināja ar jauna veida salīdzinošu dokumentu, kura mērķis ir veicināt tiesu sistēmu efektīvu darbību Eiropas Savienībā un tādējādi stiprināt ekonomisko izaugsmi. “Eiropas rezultātu apkopojumā tiesiskuma jomā” tiks sniegti objektīvi, uzticami un salīdzināmi dati par tiesu sistēmu darbību 27 ES dalībvalstīs. Tiesu sistēmu kvalitātes, neatkarības un efektivitātes uzlabošana jau ietilpst ES ekonomikas politikas koordinācijas procesā Eiropas pusgada ietvaros, kura mērķis ir likt pamatus izaugsmes atjaunošanai un darbavietu radīšanai.

Neatkarīga un efektīva tiesu sistēma neapšaubāmi ceļ valsts pievilcību ieguldījumu un uzņēmējdarbības veikšanai,” sacīja Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. “Tādēļ ir svarīgi, lai tiesu nolēmumi būtu paredzami, savlaicīgi un izpildāmi, un valstu reformas tieslietu jomā ir kļuvušas par nozīmīgu elementu ES ekonomikas stratēģijā. Jaunais Eiropas rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā kalpos kā agrīnās brīdināšanas sistēma un ES un dalībvalstīm palīdzēs saviem iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošināt efektīvāku tiesību aizsardzību.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Olli Rēns, kurš atbild par ekonomikas un monetārajām lietās un eiro, teica: "Augstas kvalitātes, neatkarīga un efektīva tiesībaizsardzība ir izaugsmei labvēlīgas uzņēmējdarbības vides būtisks elements. Šis jaunais rezultātu apkopojums ES dalībvalstīm palīdzēs stiprināt to tiesību sistēmas, tādējādi sekmējot to centienus stimulēt ieguldījumus un darbavietu radīšanu."

Efektīvas tiesu sistēmas ir svarīgas izaugsmei: pārliecība, ka pilnā mērā nodrošināts tiesiskums, rada paļāvību veikt ieguldījumus ekonomikā. Turklāt, tā kā valstu tiesām ir būtiska nozīme ES tiesību aktu izpildes nodrošināšanā, valstu tiesu sistēmu efektivitāte ir ES tiesību aktu efektīvas īstenošanas pamatā. Līdz ar to dalībvalstu tiesu sistēmu nepilnības rada problēmas ne tikai attiecīgajā valstī. Tās var ietekmēt arī ES vienotā tirgus darbību un to ES tiesību aktu īstenošanu, kuru pamatā ir savstarpējas atzīšanas un sadarbības principi, kā arī mazināt iedzīvotāju un uzņēmumu aizsardzību, kas sakņojas ES tiesību aktos nostiprinātajās tiesībās.

2013. gada rezultātu apkopojumā galvenā uzmanība ir pievērsta parametriem, pateicoties kuriem tiesu sistēma veicina uzņēmējdarbības un ieguldījumu vides uzlabošanu. Rezultātu apkopojumā jo īpaši ir analizēti efektivitātes rādītāji civillietās un komerclietās, kuri ir svarīgi komercstrīdu atrisināšanai. Rezultātu apkopojums aptver arī administratīvās tiesas, jo tām ir liela ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, piemēram, attiecībā uz licenču izsniegšanu, strīdiem ar nodokļu dienestiem vai valsts regulatīvajām iestādēm.

Pirmā rezultātu apkopojuma galvenie konstatējumi ir šādi:

  • tiesvedības ilgums ES dalībvalstīs ievērojami atšķiras, un trešdaļā dalībvalstu tas ir vismaz divas reizes garāks nekā lielākajā daļā dalībvalstu. Problēmas var saasināties gadījumos, kad, ņemot vērā zemus rādītājus lietu izskatīšanā, pieaug neizskatīto lietu skaits;

  • uzraudzība un novērtēšana palīdz uzlabot tiesvedības ātrumu un kvalitāti. Lielākajā daļā dalībvalstu pastāv visaptverošas uzraudzības sistēmas, taču vairākās dalībvalstīs tās vēl nav izveidotas;

  • alternatīvas strīdu izšķiršanas metodes, piemēram, mediācija, samazina tiesu noslogotību. Šāda strīdu izšķiršanas kārtība būtu jāizmanto plašāk;

  • ļoti atšķiras arī valstu tiesu sistēmu neatkarības uztvere. Lai gan vairākas dalībvalstis ir starp 10 vadošajām valstīm pasaulē pēc tiesu neatkarības uztveres, dažās dalībvalstīs uzņēmējdarbībā iesaistīto tiesu sistēmas lietotāju šī uztvere ir samērā zemā līmenī.

Turpmākie pasākumi

Šā gada rezultātu apkopojumā norādītie jautājumi nu tiks ņemti vērā, Eiropas pusgada ietvaros izstrādājot analīzi par konkrētām valstīm un šajā nolūkā risinot atklātu dialogu ar dalībvalstīm. Tā rezultātā Komisija atsevišķos gadījumos varētu maijā pieņemt konkrētām valstīm adresētus ieteikumus, kas pēc tam tiks iesniegti apstiprināšanai ES valstu vadītājiem Eiropadomes jūnija sanāksmē. Pēc tam dalībvalstīm šīs politikas vadlīnijas būtu jāiestrādā savos gada budžetos un citos tiesību aktos.

Pamatojoties uz rezultātu apkopojumu, Eiropas Komisija šobrīd aicina dalībvalstis, Eiropas Parlamentu un visas ieinteresētās personas piedalīties atklātā dialogā par to, kā Eiropas pusgada kontekstā turpināt uzlabot ES dalībvalstu tiesu sistēmas. Eiropas tieslietu ministri 8. martā notikušajā Tieslietu padomes sanāksmē jau pirmo reizi apspriedās par to, kā efektīvas tiesu sistēmas var sekmēt ekonomisko izaugsmi (MEMO/13/173). Komisija turklāt sāks plašas debates par tieslietu lomu ES, un šajā nolūkā pirmais pasākums būs augsta līmeņa konference tiesiskuma jautājumos „Assises de la Justice”, kas notiks 2013. gada 21.‑22. novembrī.

Vispārīga informācija

Tiesu sistēmu kvalitātes, neatkarības un efektivitātes uzlabošana jau ir daļa no ES ekonomikas politikas koordinācijas procesa Eiropas pusgada ietvaros. 2012. gadā tika konstatēts, ka šajā jomā problēmas pastāv sešās ES valstīs (Bulgārijā, Itālijā, Latvijā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā), jo īpaši attiecībā uz tiesvedības ilgumu un tiesu sistēmas organizāciju. Turklāt valstu reformas tieslietu jomā bija Grieķijā, Īrijā, Latvijā un Portugālē īstenoto ekonomikas korekcijas programmu būtiska sastāvdaļa.

Ar Eiropas rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā ir paredzēts sniegt sistemātisku pārskatu par valstu tiesu sistēmu darbību, lai šo informāciju izmantotu konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos, kuri izriet no gada izaugsmes pētījuma. Tādējādi rezultātu apkopojums būs noderīgs gan ES, gan dalībvalstīm, lai iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzībām nodrošinātu efektīvākas tiesu sistēmas. Tas palīdzēs nostiprināt izaugsmes stratēģijas attiecīgajās valstīs un Eiropas Savienībā kopumā.

2013. gada Eiropas rezultātu apkopojumā tiesiskuma jomā ir sniegti dati par lietu izskatīšanas ilgumu tiesās, lietu izskatīšanas rādītājiem, neizskatīto lietu skaitu, elektronisko līdzekļu izmantojumu lietu pārvaldībā, alternatīvu strīdu izšķiršanas metožu izmantojumu, tiesnešiem pieejamo apmācību un tiesu resursiem. Tiesiskums ir ne tikai jānodrošina, bet tas turklāt jādara sabiedrībai redzamā veidā. Tāpēc rezultātu apkopojumā ir sniegti dati, kas raksturo tiesu sistēmu neatkarības uztveri; to pamatā ir Pasaules Ekonomikas foruma un Pasaules tiesiskuma projekta secinājumi.

Lai gan rezultātu apkopojumā ir ietverts salīdzinājums pēc konkrētiem rādītājiem, tā mērķis nav noteikt vienotu vispārēju rangu vai popularizēt kādu konkrētu tiesu iekārtu. Rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā tiks izmantots, respektējot dažādās dalībvalstīs pastāvošās tiesību sistēmas un tradīcijas.

Sīkāka informācija

MEMO/13/288

Informācija presei – 2013. gada Eiropas rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā / Informācija par atsevišķām valstīm — CEPEJ apkopotie dalībvalstu dati:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/130327_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

PIELIKUMS

Ilustrācija: Tiesu neatkarība (uztvere - augstāks rādītājs atspoguļo labāku uztveri)
(avots: Pasaules Ekonomikas forums)


Side Bar