Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. kovo 27 d.

ES teisingumo rezultatų suvestinė. Europos Komisija plečia valstybių narių teisingumo sistemų analizės aprėptį

Europos Komisija šiandien pristatė naują lyginamąją priemonę, skirtą skatinti veiksmingas teisingumo sistemas Europos Sąjungoje ir taip sustiprinti ekonomikos augimą. „Europos teisingumo rezultatų suvestinėje“ bus pateikiami objektyvūs ir patikimi palyginamieji duomenys apie teisingumo sistemų veikimą 27 ES valstybėse narėse. Teismų sistemų kokybės gerinimas ir jų nepriklausomumo bei veiksmingumo didinimas jau yra pagal Europos semestrą vykdomo ES ekonominės politikos koordinavimo proceso, kuriuo siekiama sudaryti prielaidas grįžti prie augimo ir darbo vietų kūrimo, dalis.

„Šalies, kaip vietos investuoti ir užsiimti verslu, patrauklumas neabejotinai padidėja, jei yra nepriklausoma ir veiksminga teismų sistema“, − sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. „Todėl nuspėjami, laiku priimami ir vykdytini teisiniai sprendimai yra svarbūs, o nacionalinių teismų reformos tapo svarbi struktūrinė ES ekonominės strategijos dalis. Naujoji Europos teisingumo rezultatų suvestinė bus išankstinio perspėjimo sistema, padėsianti ES ir valstybėms narėms siekti veiksmingesnio teisingumo mūsų piliečiams ir įmonėms.“

Už ekonomiką, pinigų reikalus ir eurą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Olli Rehnas sakė: „Aukštos kokybės, nepriklausomas ir veiksmingas teisingumas yra būtinas siekiant augimui palankios verslo aplinkos. Ši nauja rezultatų suvestinė padės ES valstybėms narėms sustiprinti savo teisės sistemas labiau stengiantis skatinti investicijas ir darbo vietų kūrimą.“

Veiksmingos teisingumo sistemos yra būtinos siekiant užtikrinti augimą: pasitikėjimas, kad teisės viršenybė yra visiškai užtikrinama, turi tiesioginės įtakos pasiryžimui investuoti į ekonomiką. Be to, kadangi nacionaliniai teismai atlieka esminį vaidmenį užtikrinant ES teisės laikymąsi, nacionalinių teisingumo sistemų veiksmingumas taip pat yra labai svarbus užtikrinant veiksmingą ES teisės įgyvendinimą. Todėl nacionalinių teisingumo sistemų trūkumai nėra vien atitinkamos valstybės narės problema. Jie taip pat gali turėti įtakos ES bendrosios rinkos veikimui ir ES priemonių, pagrįstų abipusiu pripažinimu ir bendradarbiavimu, įgyvendinimui bei silpninti apsaugą, kurios piliečiai ir įmonės gali tikėtis, naudodamiesi savo teisėmis pagal ES teisę.

Daugiausia dėmesio 2013 m. Teisingumo rezultatų suvestinėje skiriama teisingumo sistemos parametrams, kurie svarbūs gerinant verslo ir investicijų aplinką. Visų pirma joje nagrinėjami veiksmingumo rodikliai, susiję su civilinėmis ir komercinėmis bylomis, kurie reikšmingi sprendžiant komercinius ginčus. Joje taip pat aptariami administraciniai teismai, nes verslo aplinkoje jie atlieka svarbų vaidmenį, pavyzdžiui, dėl leidimų suteikimo arba ginčuose su mokesčių institucijomis arba nacionalinėmis reguliavimo institucijomis.

Pagrindinės pirmojoje rezultatų suvestinėje padarytos išvados yra šios:

  • bylų nagrinėjimo trukmė ES valstybėse narėse labai skiriasi, o trečdalyje valstybių narių nagrinėjimo trukmė yra bent du kartus didesnė nei daugumoje valstybių narių. Problemų gali padaugėti, jei dėl mažo išnagrinėjamų bylų skaičiaus daugėja nebaigtų nagrinėti bylų;

  • stebėsena ir vertinimas padeda paspartinti teisingumo vykdymą ir pagerinti jo kokybę. Nors dauguma valstybių narių turi visapusiškos stebėsenos sistemas, kai kurios valstybės atsilieka;

  • alternatyvūs ginčų sprendimo metodai, kaip antai tarpininkavimas, padeda mažinti teismų darbo krūvį. Jie turėtų būti plačiau naudojami;

  • nacionalinių teisingumo sistemų nepriklausomumo suvokimas taip pat labai skiriasi. Nors kalbant apie teismų nepriklausomumo suvokimą keletas valstybių narių yra tarp dešimties pirmaujančiųjų pasaulyje, kai kuriose valstybėse narėse teismų nepriklausomumo suvokimo lygis tarp verslo sektoriaus galutinių vartotojų yra gana žemas.

Tolesni veiksmai

Į šių metų rezultatų suvestinėje nurodytus klausimus dabar bus atsižvelgiama rengiant būsimą konkrečios šalies analizę, kuri yra Europos semestro proceso dalis vedant atvirą dialogą su valstybėmis narėmis. Kai kuriais atvejais Komisija gegužės mėn. gali priimti konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, kurios toliau bus perduotos ES vadovams patvirtinti birželio mėn. Europos Vadovų Taryboje. Valstybės narės tuomet turėtų įgyvendinti šias politines gaires savo metiniuose biudžetuose ir kituose teisės aktuose.

Remdamasi rezultatų suvestine, Europos Komisija dabar kviečia valstybes nares, Europos Parlamentą ir visas suinteresuotąsias šalis dalyvauti atvirame dialoge apie tai, kaip toliau gerinti nacionalines teisingumo sistemas ES, atsižvelgiant į Europos semestrą. Europos teisingumo ministrai kovo 8 d. Teisingumo tarybos posėdyje jau surengė pirmąją diskusiją apie tai, kaip veiksmingos teismų sistemos gali prisidėti prie ekonomikos augimo (MEMO/13/173). Komisija taip pat pradės platesnio pobūdžio diskusijas apie teisingumo vaidmenį ES, pradedant aukšto lygio konferencija „Assises de la Justice“ 2013 m. lapkričio 21-22 d.

Pagrindiniai faktai

Teismų sistemų kokybės, nepriklausomumo ir veiksmingumo gerinimas jau yra ES ekonominės politikos koordinavimo proceso pagal Europos semestrą dalis. 2012 m. šešios ES šalys įvardytos kaip turinčios sunkumų šioje srityje (Bulgarija, Italija, Latvija, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija), visų pirma dėl teismų bylų nagrinėjimo trukmės ir teismų organizavimo. Nacionalinių teismų reformos taip pat buvo neatsiejama ekonominio koregavimo programų Graikijoje, Airijoje, Latvijoje ir Portugalijoje dalis.

Europos teisingumo rezultatų suvestinės tikslas — pateikti sisteminę nacionalinių teisingumo sistemų veikimo apžvalgą siekiant informuoti apie konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, parengtas sudarius metinę augimo apžvalgą. Tokiu būdu rezultatų suvestinė padės ES ir valstybėms narėms siekti veiksmingesnių teisingumo sistemų piliečiams ir įmonėms. Tai padės sustiprinti augimo strategijas atitinkamose šalyse ir visoje ES.

2013 m. Europos teisingumo rezultatų suvestinėje pateikiami duomenys apie laiką, kurio reikia byloms išnagrinėti teisme, neišnagrinėtų bylų skaičių, elektroninių priemonių naudojimą byloms administruoti, alternatyvaus ginčų sprendimo būdų naudojimą, teisėjų mokymą ir teismų išteklius. Teisingumas ne tik turi būti įvykdytas, bet ir turi būti suvokiama, kad jis bus įvykdytas — todėl rezultatų suvestinėje taip pat pateikiami duomenys apie tai, kaip suvokiamas teisingumo sistemų nepriklausomumas, remiantis Pasaulio ekonomikos forumo ir Pasaulio teisingumo projekto išvadomis.

Nors rezultatų suvestinėje pateikiamas tam tikrų rodiklių palyginimas, nesiekiama sudaryti bendros vienintelės rikiuotės ar skatinti kurio nors konkretaus tipo teisingumo sistemos. Iš tikrųjų rezultatų suvestine bus naudojamasi kaip priemone, kurioje apžvelgiamos įvairios valstybių narių teisinės sistemos ir tradicijos.

Daugiau informacijos

MEMO/13/288

Spaudai skirtas rinkinys: 2013 m. Europos teisingumo rezultatų suvestinė / Šalių informacija – Europos veiksmingo teisingumo komisijos (CEPEJ) surinkti valstybių narių duomenys:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/130327_en.htm

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

PRIEDAS

Diagrama. Teismų nepriklausomumas (suvokimas — didesnė vertė reiškia geresnį suvokimą)
(šaltinis — Pasaulio ekonomikos forumas)

Kontaktai:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82)

Simon O'Connor, tel. +32 2 296 73 59)

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56)

Vandna Kalia, tel. +32 2 299 58 24)


Side Bar