Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. március 27.

Uniós igazságügyi eredménytábla: az Európai Bizottság kiterjeszti a tagállamok igazságügyi rendszerére vonatkozó vizsgálat körét

Az Európai Bizottság a mai napon mutatta be azt az új összehasonlító eszközt, amely a hatékony igazságszolgáltatási rendszerek biztosítását, és ezáltal a gazdasági növekedés megerősítését szolgálja az Európai Unió területén. Az úgynevezett európai igazságügyi eredménytábla célja, hogy objektív, megbízható és összehasonlítható adatokkal szolgáljon az Unió 27 tagállamának igazságszolgáltatási rendszeréről. Az Unió gazdaságait a nagyobb mértékű növekedést és munkahelyteremtést biztosító pályára való visszatérés céljából összehangoló európai szemeszternek már eddig is részét képezte az igazságszolgáltatási rendszerek minőségének, függetlenségének és hatékonyságának javítása.

Viviane Reding, az EU alapjogi és igazságügyi biztosa szerint „nem kérdés, hogy egy ország vonzerejét befektetési és üzleti szempontból jelentősen növeli a független és hatékony igazságszolgáltatási rendszer megléte. That is why predictable, timely and enforceable legal decisions are important and why national judicial reforms became an important structural component of the EU’s economic strategy. Az új európai igazságügyi eredménytábla célja, hogy korai figyelmeztető rendszerként működjön, és támogassa az EU-t és a tagállamokat az állampolgárok és a vállalkozások szolgálatában álló hatékony igazságszolgáltatási rendszer megvalósításában.

Olli Rehn, a gazdaság- és monetáris politikáért, valamint az euróért felelős alelnök szerint „a kiváló minőségű, független és hatékony igazságszolgáltatás létfontosságú a növekedést elősegítő üzleti környezet kialakításához. Az új eredménytábla támogatni fogja az uniós tagállamokat, hogy megerősítsék a jelenlegi jogrendszerüket, és ezáltal fellendítsék a befektetések ösztönzésére, valamint a munkahelyteremtésre irányuló törekvéseiket”.

Az igazságszolgáltatási rendszer hatékony működése létfontosságú a növekedés szempontjából: a tudat révén, hogy a tagállam teljes mértékben betartja a jogállamiság elveit, nagyobb lesz az adott ország gazdaságába beruházni készülők bizalma is. Mivel a nemzeti bíróságok kulcsfontosságú szerepet játszanak az uniós jog betartatása során, a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek hatékonysága alapvető az uniós jogszabályok hatékony végrehajtása szempontjából. A nemzeti igazságszolgáltatási rendszerekben fennálló hiányosságok ennélfogva nem csak az érintett tagállamnak jelentenek problémát: befolyásolhatják az EU belső piacának működését, valamint a kölcsönös elismerésre és együttműködésre alapozott uniós eszközök végrehajtását; gyengíthetik továbbá azt a védelmet, amelyet az állampolgárok és vállalkozások elvárhatnak az őket megillető uniós jogok érvényesítése során.

A 2013. évi igazságügyi eredménytábla középpontjában egy olyan igazságszolgáltatási rendszer paraméterei állnak, amely alkalmas az üzleti és befektetési légkör javítására. Az eredménytábla a polgári és kereskedelmi ügyek vonatkozásában különösen olyan hatékonysági mutatókat vizsgál, amelyek lényegesnek minősülnek a kereskedelmi jogviták eldöntése során. Az eredménytábla vizsgálja továbbá a közigazgatási bíróságokat is, minthogy ezek fontos szerepet játszanak az üzleti élet szempontjából, így különösen az engedélyek kiadása során, valamint az adóhivatalokkal vagy a nemzeti szabályozó testületekkel szemben felmerült jogviták tekintetében.

Az első eredménytábla főbb megállapításai a következők:

  • A peres eljárások hossza jelentősen eltér a tagállamok között; a tagállamok egyharmadában az eljárások legalább kétszer annyi ideig tartanak, mint a tagállamok többségében. A problémák súlyosabbnak mutatkoznak ott, ahol a lezárt ügyek alacsony aránya a függő ügyek számának növekedéséhez vezet.

  • A monitorozás és az értékelés javítja az igazságszolgáltatás gyorsaságát és minőségét. Míg a legtöbb tagállam átfogó ellenőrzési rendszerrel rendelkezik, néhány tagállamban lemaradás tapasztalható.

  • Az alternatív vitarendezési módok, így a mediáció csökkenti a bíróságok munkaterhét, ezért szükséges, hogy ezen eljárások minél szélesebb körben elterjedjenek.

  • A nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek függetlenségének megítélése szintén eltérő skálán mozog. Bár több tagállam a világ 10 vezető állama közé sorolható, az igazságszolgáltatás függetlenségének megítélése szempontjából elmondható, hogy egyes tagállamokban az igazságszolgáltatást igénybe vevő, az üzleti életben működő felek szerint az igazságszolgáltatás függetlenségének mértéke megkérdőjelezhető.

A következő lépések

Az európai szemeszter során kidolgozásra kerülő országspecifikus elemzések figyelembe fogják venni az idei eredménytáblában rögzített megállapításokat, nyílt párbeszédre hívva a tagállamokat. Szükség esetén a Bizottság májusban országspecifikus ajánlásokat fogadhat el; ezeket az EU-tagállamok vezetői júniusban fogják ellenjegyezni az Európai Tanács ülésén. A tagállamoknak ezt követően kell beépíteniük a kapott politikai iránymutatást éves költségvetésükbe és ágazati jogszabályaikba.

Az eredménytábla alapján az Európai Bizottság felkéri a tagállamokat, az Európai Parlamentet és minden érdekelt felet, hogy az európai szemeszter keretében vegyenek részt a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek fejlesztésével kapcsolatban kezdeményezett nyílt párbeszédben. Az európai igazságügyi miniszterek az Igazságügyi Tanács március 8-i ülésén már megkezdték a tárgyalásokat arról, hogy a hatékony igazságszolgáltatási rendszerek milyen módon tudnának hozzájárulni a gazdasági növekedéshez (lásd MEMO/13/173).. A Bizottság továbbá kezdeményezni fog egy széles körű vitát a jog szerepéről az EU-ban, amely a 2013. november 21-22. között megrendezésre kerülő, magas szintű Assises de la Justice elnevezésű konferenciával kezdődik.

Háttér-információk

Az unió gazdaságait összehangoló európai szemeszternek már most is részét képezi az igazságszolgáltatási rendszerek minőségének, függetlenségének és hatékonyságának javítása. 2012-ben hat EU-tagállamról (Bulgária, Olaszország, Lettország, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia) bebizonyosodott, hogy nehézségekkel küzdenek az igazságügy terén, különösen a peres eljárások hossza és a bíróságok szervezeti rendszere tekintetében. A nemzeti igazságügyi reform a gazdasági kiigazítási programok szerves részét képezte Görögországban, Írországban, Lettországban és Portugáliában.

Az európai igazságügyi eredménytábla módszeres áttekintést ad a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek működéséről; megállapításai beépülnek az éves növekedési jelentés alapján hozott országspecifikus ajánlásokba. Ily módon az eredménytábla támogatja mind az EU-t, mind pedig a tagállamokat abban, hogy az állampolgárok és a vállalkozások javára egy hatékonyabb igazságszolgáltatási rendszer kerüljön kialakításra, egyúttal hozzájárul ahhoz is, hogy az érintett tagállamokban, valamint az EU egészében egyaránt megerősödjenek a növekedési stratégiák.

A 2013. évi európai igazságügyi eredménytábla adatokat szolgáltat a peres eljárások lefolytatásához szükséges időre, a lezárt ügyek arányára, a függő ügyek számára, az elektronikus eszközök eljárások keretében történő használatának gyakoriságára, az alternatív vitarendezési módok igénybevételére, valamint a bírák által igénybe vehető képzésekre és a bíróságok anyagi forrásaira vonatkozóan. Nem elég igazságot szolgáltatni, tudni kell érzékeltetni is az igazságszolgáltatás hatékony működését; éppen ezért az eredménytábla – a Világgazdasági Fórum, valamint a World Justice Project elnevezésű független nonprofit szervezet kutatási eredményei alapján – adatokat szolgáltat az igazságszolgáltatási rendszerek függetlenségének mértékéről.

Bár az eredménytábla összehasonlítja az egyes mutatókat, nem kíván egyesített rangsort felállítani a vizsgált igazságszolgáltatási rendszerek között, sem pedig egy bizonyos igazságszolgáltatási rendszer modelljét támogatni. Az igazságügyi eredménytábla olyan eszközként fog működni, amely tiszteletben tartja a tagállamok hagyományait és a különböző igazságszolgáltatási rendszerek sajátosságait.

További információk

MEMO/13/288

Sajtócsomag: 2013. évi európai igazságszolgáltatási eredménytábla / Ország szerinti adatlap – Az igazságszolgáltatás hatékonyságával foglalkozó európai bizottság (CEPEJ) által a tagállamoktól begyűjtött adatok:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/130327_en.htm

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

MELLÉKLET

Ábra: Az igazságszolgáltatás függetlensége (függetlenség-érzet - a magasabb mutatók magasabb függetlenség-érzetet jelentenek)
(Forrás: Világgazdasági Fórum)


Side Bar