Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 27. maaliskuuta 2013

Euroopan komissio ryhtyy analysoimaan jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä aiempaa laajemmin

Euroopan komissio julkaisi tänään uuden vertailuvälineen, jolla edistetään toimivia oikeusjärjestelmiä Euroopan unionissa ja vahvistetaan siten talouskasvua. ”EU:n oikeusalan tulostaulu” tarjoaa puolueettomia, luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja oikeusjärjestelmien toiminnasta EU:n 27 jäsenvaltiossa. Oikeusjärjestelmien laadun, riippumattomuuden ja toimivuuden parantaminen on jo nyt osa EU-ohjausjakson mukaista talouspolitiikan koordinointia, jolla luodaan perusta talouskasvun elpymiselle ja työpaikkojen luomiselle.

"On selvää, että valtio, jossa on riippumaton ja tehokas oikeusjärjestelmä, on houkutteleva investointi- ja liiketoimintapaikkana", oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding totesi ja jatkoi tämän selittävän, miksi on tärkeää tehdä ennakoitavissa olevia, oikea-aikaisia ja täytäntöönpanokelpoisia päätöksiä ja miksi kansallisten oikeuslaitosten uudistaminen on EU:n talousstrategian tärkeä rakenteellinen osa. ”EU:n oikeusalan uusi tulostaulu toimii ennakkovaroitusjärjestelmänä ja auttaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita luomaan tehokkaamman oikeusjärjestelmän palvelemaan kansalaisia ja liikeyrityksiä”, Reding totesi.

Talous- ja raha-asioista sekä eurosta vastaavan komission varapuheenjohtajan Olli Rehnin mukaan korkealaatuinen, riippumaton ja tehokas oikeusjärjestelmä on olennainen kasvumyönteisen liiketoimintaympäristön kannalta. "Tämä uusi tulostaulu auttaa EU:n jäsenvaltioita vahvistamaan oikeuslaitostaan ja tehostamaan toimiaan investointien lisäämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi", Rehn totesi.

Oikeusjärjestelmien tehokkuus on ratkaisevan tärkeää kasvun kannalta: luottamus oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen vaikuttaa suoraan siihen, uskalletaanko talouteen investoida. Kansallisilla tuomioistuimilla on olennainen rooli EU:n lainsäädännön noudattamisessa, joten kansallisten oikeusjärjestelmien tehokkuus luo pohjan EU:n lainsäädännön tehokkaalle täytäntöönpanolle. Kansallisten oikeusjärjestelmien puutteet eivät siten ole ainoastaan kyseisen jäsenvaltion ongelma. Ne voivat vahingoittaa myös EU:n sisämarkkinoiden toimintaa ja vastavuoroiseen tunnustamiseen ja yhteistyöhön perustuvien EU:n välineiden täytäntöönpanoa. Lisäksi ne heikentävät suojelua, jota kansalaisilla ja liikeyrityksillä on oikeus odottaa hyödyntäessään EU:n lainsäädäntöön perustuvia oikeuksiaan.

Vuoden 2013 oikeusalan tulostaulu keskittyy oikeusjärjestelmän tunnusmerkkeihin, jotka parantavat osaltaan liiketoiminta- ja investointiympäristöä. Siinä tarkastellaan erityisesti siviili- ja kauppaoikeustapausten tehokkuusindikaattoreita, joilla on merkitystä kauppaoikeudellisten riita-asioiden ratkaisemisessa. Tulostaulu kattaa myös hallintotuomioistuimet, sillä näillä on liiketoimintaympäristössä tärkeä rooli esimerkiksi silloin, kun on kyse toimilupien myöntämisestä tai erimielisyyksistä veroviranomaisten tai kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa.

Ensimmäisestä tulostaulusta voidaan nostaa esiin mm. seuraavat keskeiset seikat:

  • Oikeudenkäyntien kestossa on huomattavia eroja EU:n jäsenvaltioiden välillä. Joka kolmannessa jäsenvaltiossa oikeudenkäynti kestää ainakin kaksi kertaa niin kauan kuin suurimmassa osassa jäsenvaltioista. Ongelmat voivat lisäksi kasautua, kun asioiden matala selvitysaste kasvattaa vireillä olevien asioiden määrää.

  • Seurannalla ja arvioinnilla voidaan parantaa oikeudenkäyntien nopeutta ja laatua. Useimmissa jäsenvaltioissa on kattava valvontajärjestelmä, mutta monet ovat jääneet tässä suhteessa muista jälkeen.

  • Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt, kuten sovittelu, vähentävät tuomioistuinten työtaakkaa. Niitä olisikin käytettävä laajemmin.

  • Käsitykset kansallisten oikeusjärjestelmien riippumattomuudesta vaihtelevat suuresti. Vaikka monet jäsenvaltiot kuuluvat maailman kärkikymmenikköön siinä, miten riippumattomina niiden oikeuslaitoksia pidetään, tietyissä jäsenvaltioissa oikeusjärjestelmää käyttävät liikeyritykset arvioivat järjestelmän riippumattomuuden varsin heikoksi.

Seuraavat vaiheet

Tämän vuoden tulostaulussa esille tulleet seikat otetaan huomioon EU-ohjausjaksoon kuuluvien maakohtaisten analyysien valmistelussa, johon liittyy myös avoin vuoropuhelu jäsenvaltioiden kanssa. Joissain tapauksissa vuoropuhelu johtaa siihen, että komissio antaa toukokuussa maakohtaiset suositukset, jotka tämän jälkeen toimitetaan hyväksyttäviksi EU-maiden johtajille, jotka kokoontuvat kesäkuussa Eurooppa-neuvostoon. Jäsenvaltioiden olisi tämän jälkeen sisällytettävä tämä poliittinen ohjaus vuotuiseen talousarvioonsa ja muuhun lainsäädäntöönsä.

Euroopan komissio kehottaa tulostaulun perusteella jäsenvaltioita, Euroopan parlamenttia ja kaikkia sidosryhmiä osallistumaan avoimeen vuoropuheluun siitä, kuinka EU:n kansallisia oikeusjärjestelmiä voitaisiin parantaa edelleen EU-ohjausjakson puitteissa. EU-maiden oikeusministerit keskustelivat 8. maaliskuuta kokoontuneessa oikeusasioiden neuvostossa (MEMO/13/173) ensimmäisen kerran siitä, miten tehokkaat oikeusjärjestelmät voivat osaltaan edistää talouskasvua. Komissio aikoo lisäksi käynnistää laajemman keskustelun oikeuslaitoksen asemasta EU:ssa. Ensimmäiseksi järjestetään oikeusasioita käsittelevä korkean tason konferenssi 21.–22. marraskuuta 2013.

Tausta

Oikeusjärjestelmien laadun, riippumattomuuden ja toimivuuden parantaminen kuuluu jo nyt EU-ohjausjakson mukaiseen talouspolitiikan koordinointiin. Vuonna 2012 havaittiin, että kuudella EU:n jäsenvaltiolla (Bulgaria, Italia, Latvia, Puola, Slovenia ja Slovakia) on tällä alalla ongelmia erityisesti liittyen oikeudenkäyntien kestoon ja oikeuslaitoksen rakenteeseen. Kansallisten oikeuslaitosten uudistaminen oli kiinteä osa talouden sopeutusohjelmia Kreikassa, Irlannissa, Latviassa ja Portugalissa.

EU:n oikeusalan tulostaulun tavoitteena on tarkastella järjestelmällisesti kansallisten oikeusjärjestelmien toimintaa ja antaa siitä tietoa vuotuisen kasvuselvityksen perusteella laadittavia maakohtaisia suosituksia varten. Tulostaulu auttaa näin sekä EU:ta että sen jäsenvaltioita tarjoamaan kansalaisille ja liikeyrityksille aiempaa toimivamman oikeusjärjestelmän, mikä puolestaan auttaa vahvistamaan kasvustrategioita sekä jäsenvaltioissa että koko EU:ssa.

Vuoden 2013 oikeusalan tulostaulusta ilmenee mm. se, kauanko asian ratkaiseminen tuomioistuimessa kestää, paljonko asioita on ratkaistu ja paljonko niitä on vireillä. Se antaa tietoa myös sähköisten välineiden käytöstä asioiden hallinnassa, vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä sekä tuomareille ja tuomioistuinten henkilöstölle tarjottavasta koulutuksesta. Koska ei riitä, että oikeus toteutuu, vaan tämän on näyttävä myös ulospäin, tulostaulussa annetaan tietoa myös siitä, miten riippumattomana oikeuslaitosta pidetään. Tiedot perustuvat Maailman talousfoorumin ja World Justice Project -järjestön havaintoihin.

Vaikka tulostaulussa vertaillaan tiettyjä indikaattoreita, sen tarkoituksena ei ole asettaa järjestelmiä paremmuusjärjestykseen tai tuoda esiin jotain tiettyä oikeusjärjestelmää. Tulostaulu on väline, jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien ja oikeudellisten perinteiden erot.

Lisätietoja

MEMO/13/288

Vuoden 2013 EU:n oikeusalan tulostaulua koskeva lehdistöpaketti / oikeuslaitoksen toimivuutta tarkastelevan Euroopan neuvoston pysyvän komitean (CEPEJ) keräämät maakohtaiset tiedot:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/130327_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

LIITE

Kuva: Oikeuslaitoksen riippumattomuus (riippumattomuuden kokeminen – mitä suurempi arvo, sitä vahvemmaksi riippumattomuus koetaan)
(Lähde: Maailman talousfoorumi)

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Simon O'Connor (+32-2) 296 73 59

Natasha Bertaud (+32-2) 296 74 56

Vandna Kalia (+32-2) 299 58 24


Side Bar