Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

European Commission

Pressiteade

Brüssel, 27. märts 2013

ELi kohtusüsteemide tulemustabel: Euroopa Komisjon analüüsib eri süsteeme lähemalt

Euroopa Komisjon tutvustas täna uut vahendit – Euroopa kohtusüsteemide tulemustabelit, mille abil saab võrrelda ELi riikide kohtusüsteeme. Võimalus kohtusüsteeme võrrelda aitab kaasa nende tõhususe paranemisele ja seeläbi ka majanduskasvule. Tulemustabel sisaldab objektiivseid, usaldusväärseid ja võrreldavaid andmeid 27 ELi liikmesriigi kohtusüsteemide toimimise kohta. Kohtusüsteemide kvaliteedi, sõltumatuse ja tõhususe suurendamine on juba osaks Euroopa poolaasta nime kandvast ELi majanduspoliitika koordineerimise protsessist, mille eesmärk on panna alus majanduse tagasi kasvule pöördumisele ja töökohtade loomisele.

„Sõltumatu ja tõhus kohtusüsteem suurendab kahtlemata riigi atraktiivsust investeeringute sihtpaiga ja ettevõtluskohana,” sõnas Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Seepärast on riikide kohtusüsteemi reformid saanud tähtsaks osaks ELi majandusstrateegiast. Oluline on, et kohtuotsused oleksid ennustatavad, õigeaegsed ja täitmisele pööratavad. Uus Euroopa kohtusüsteemide tulemustabel toimib varase hoiatamise süsteemina, aidates kaasa ELi ja liikmesriikide püüdele saavutada kodanike ja ettevõtete hüvanguks tõhusam kohtumõistmine.”

Majandus- ja rahaküsimuste ning euro volinik Olli Rehn sõnas: „Kvaliteetne, sõltumatu ja tõhus kohtusüsteem on majanduskasvu soodustava ettevõtluskeskkonna jaoks hädavajalik. Uus tulemustabel aitab ELi liikmesriikidel tugevdada oma õigussüsteeme, toetades nende pingutusi stimuleerida investeerimist ja töökohtade loomist.”

Tõhusad kohtusüsteemid on majanduskasvu jaoks hädavajalikud: teadmine, et õigusriigi põhimõtteid järgitakse täiel määral, suurendab otseselt kindlustunnet majandusse investeerimise suhtes. Kuna liikmesriikide kohtutel on oluline roll ELi õiguse tagamisel, siis on ka nende kohtusüsteemide tõhusus selle tegeliku rakendamise aluseks. Seetõttu ei põhjusta puudused liikmesriigi kohtusüsteemides probleeme vaid sellele riigile endale, vaid võivad kahjustada ka ELi ühtse turu toimimist ja ELi õigusaktide rakendamist, mis põhineb vastastikusel tunnustamisel ja koostööl. Samuti võivad need seada ohtu kaitse, mida kodanikud ja ettevõtted võiksid oodata neile ELis tagatud õiguste teostamisel.

2013. aasta kohtusüsteemide tulemustabel keskendub parameetritele, mis aitavad kaasa ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna paranemisele. Eelkõige uuritakse selles ärivaidluste lahendamise seisukohast olulisi kohtute tsiviil- ja kaubandusasjade tõhususnäitajaid. Tabelisse on kaasatud ka halduskohtud, kuna neil on ettevõtluskeskkonnas oluline roll näiteks seoses tegevuslubade väljastamise, maksuvaidluste ja riigi järelevalveasutustega peetavate vaidlustega.

Esimesest tulemustabelist selgub muu hulgas, et:

  • Kohtumenetluste kestus varieerub liikmesriigiti märkimisväärselt, nii et kolmandikus riikidest on menetlused vähemalt kaks korda pikemad kui enamikus teistes. Probleemid võivad kuhjuda, kui kohtuasjade lahendamise madala määraga kaasneb pooleliolevate kohtuasjade arvu kasv.

  • Seire ja hindamine aitab kohtumõistmise kiirust ja kvaliteeti tõsta. Enamik liikmesriike kasutavad põhjalikku seiresüsteemi, mitu riiki on selles aga maha jäänud.

  • Vaidluste lahendamise alternatiivsed meetodid, nagu vahendamine, vähendavad kohtute töökoormust ja neid tuleks laiemalt kasutada.

  • Riikide kohtusüsteemide sõltumatust tunnetatakse samuti väga erinevalt. Kuigi mitu liikmesriiki kuuluvad kohtusüsteemi sõltumatuse tajumise poolest maailmas esikümnesse, tunnetavad teatavate liikmesriikide kohtusüsteemide n.ö lõppkasutajateks olevad ettevõtted, et süsteemi sõltumatus on üsna madalal tasemel.

Järgmised sammud

Selle aasta tulemustabeli abil tuvastatud probleeme võetakse arvesse riigipõhistes analüüsides, mis koostatakse peatselt Euroopa poolaasta menetluse raames, millega kaasneb avatud dialoog liikmesriikidega. Teatavatel juhtudel võib sellega kaasneda riigipõhiste soovituste vastuvõtmine Euroopa Komisjoni poolt mais, misjärel need liiguvad edasi Euroopa Ülemkogusse, kus ELi riigipead ja valitsusjuhid need juunis kinnitavad. Liikmesriigid peaksid seejärel järgima saadud poliitikasuuniseid oma riigieelarvetes ja muudes õigusaktides.

Tulemustabelit silmas pidades kutsub Euroopa Komisjon nüüd liikmesriike, Euroopa Parlamenti ja huvirühmasid osalema avatud dialoogis selle üle, kuidas jätkata riikide kohtusüsteemide parandamist ELis Euroopa poolaasta raames. ELi justiitsministrid pidasid justiitsküsimuste nõukogu kohtumisel 8. märtsil (MEMO/13/173) juba aru selle üle, kuidas tõhusad kohtusüsteemid saavad aidata kaasa majanduskasvule. Euroopa Komisjon käivitab ka laiema arutelu kohtusüsteemi rolli kohta ELis, mis algab 21.-22. novembril 2013 toimuva kõrgetasemelise konverentsiga Assises de la Justice.

Taust

Kohtusüsteemide kvaliteedi, sõltumatuse ja tõhususe suurendamine on juba osaks Euroopa poolaasta nime kandvast ELi majanduspoliitika koordineerimise protsessist. 2012. aastal leiti, et kuuel ELi riigil (Bulgaaria, Itaalia, Läti, Poola, Sloveenia ja Slovakkia) on selles valdkonnas probleeme, mis on seotud eeskätt kohtumenetluste kestuse ja kohtusüsteemi korraldusega. Riikide kohtusüsteemi reformid olid ka Kreeka, Iirimaa, Läti ja Portugali majanduslike kohandamisprogrammide lahutamatuks osaks.

Euroopa kohtusüsteemide tulemustabeli eesmärk on anda riikide kohtusüsteemide toimimisest süsteemne ülevaade, mida saaks arvesse võtta iga-aastasest majanduskasvu analüüsist tulenevate riigipõhiste soovituste koostamisel. Selliselt aitab tulemustabel nii ELil kui ka liikmesriikidel saavutada kodanike ja ettevõtete jaoks tõhusama kohtumõistmise. See aitab tugevdada asjaomaste riikide ja ELi kui terviku majanduskasvu strateegiaid.

2013. aasta Euroopa kohtusüsteemide tulemustabelis on näidatud andmed kohtuasjade lahendamiseks kuluva aja, nende lahendamise määra ja pooleliolevate asjade arvu kohta, samuti elektrooniliste vahendite kasutamise kohta kohtuasjade haldamisel ning vaidluste lahendamiseks alternatiivsete viiside kasutamise, kohtunike koolitusvõimaluste ja kohtute ressursside kohta. Kohtumõistmisest üksi aga ei piisa, vaid ühiskonnas peab ka näha olema, et seda tehakse. Seetõttu on tulemustabelis toodud andmed ka selle kohta, mil määral tunnetatakse kohtusüsteeme olevat sõltumatud, tuginedes Maailma Majandusfoorumi ja organisatsiooni World Justice Project andmetele.

Kuigi tulemustabel sisaldab konkreetsete näitajate võrdlust, ei ole see mõeldud üldise koondedetabelina ega soovitusena eelistada ühte kindlat kohtusüsteemi tüüpi. Pigem on see mõeldud vahendina, mis arvestab liikmesriikide erinevate õigussüsteemide ja traditsioonidega.

Lisateave

MEMO/13/288

Pressimaterjalid: 2013. aasta Euroopa kohtusüsteemide tulemustabel: / Riikide teabelehed liikmesriikidelt õigusemõistmise tõhusust hindava Euroopa komisjoni (CEPEJ) poolt kogutud andmed:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/130327_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

LISA

Joonis: Kohtusüsteemide sõltumatus (suurem väärtus näitab suurema sõltumatuse tunnetust)
(Allikas: Maailma Majandusfoorum)


Side Bar