Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 27. marts 2013

EU-resultattavle for retsområdet: Kommissionen udvider sin analyse af medlemsstaternes retssystemer

Europa-Kommissionen præsenterede i dag et nyt komparativt redskab, der skal fremme effektive retssystemer i Den Europæiske Union og derved styrke den økonomiske vækst. EU-resultattavlen for retsområdet vil sikre objektive, pålidelige og sammenlignelige data om, hvordan retssystemerne i EU's 27 medlemsstater fungerer. Forbedring af retssystemernes kvalitet, uafhængighed og effektivitet indgår allerede i samordningen af EU's økonomiske politik under det europæiske semester, som skal danne grundlag for fornyet vækst og jobskabelse.

"Et lands evne til at tiltrække investeringer og virksomheder styrkes uden tvivl, hvis det har et uafhængigt og effektivt retsvæsen," siger næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender. "Det er derfor, at forudsigelige, rettidige og eksigible retsafgørelser er vigtige, og at nationale retsreformer blev et vigtigt strukturelt element i EU's økonomiske strategi. Den nye EU-resultattavle for retsområdet kommer til at fungere som et tidligt varslingssystem og vil støtte EU og medlemsstaterne i indsatsen for at skabe mere effektive retssystemer til fordel for borgere og virksomheder.

Olli Rehn, EU's kommissær for økonomiske og monetære anliggender og euroen, siger: "Et uafhængigt og effektivt retsvæsen af høj kvalitet er afgørende, hvis vi skal sikre erhvervsvilkår, der fremmer væksten. Den nye resultattavle vil hjælpe EU-medlemsstaterne med at styrke deres retssystemer og dermed øge deres indsats for at fremme investeringer og jobskabelse."

Effektive retssystemer er afgørende for vækst. Hvis der er tillid til, at retsstatsprincippet overholdes, omsættes den direkte til tillid til, at det er sikkert at investere i økonomien. Eftersom de nationale domstole spiller en vigtig rolle i håndhævelse af EU-retten, er de nationale retssystemers effektivitet desuden også afgørende for en effektiv gennemførelse af EU-retten. Mangler i de nationale retssystemer er derfor ikke kun et problem for de pågældende medlemsstater. De kan også påvirke EU's indre markeds funktion og gennemførelsen af EU-instrumenter, der er baseret på gensidig anerkendelse og samarbejde, og undergrave den beskyttelse, som borgere og virksomheder kan forvente, når de benytter deres EU-sikrede rettigheder.

Resultattavlen 2013 for retsområdet har fokus på de parametre i et retssystem, som bidrager til at forbedre erhvervs- og investeringsvilkår. Den indeholder en analyse af effektivitetsindikatorer for civilretlige og handelsretlige sager, som er relevante i forbindelse med bilæggelsen af handelstvister. Den omfatter også forvaltningsdomstole, da de har stor betydning for erhvervsvilkårene, f.eks. med hensyn til udstedelse af tilladelser og tvister med skattemyndighederne eller nationale tilsynsorganer.

De vigtigste konklusioner i den første resultattavle:

  • Sagsbehandlingstiden er meget forskellig fra medlemsstat til medlemsstat, og en tredjedel af medlemsstaterne har en sagsbehandlingstid, der er mindst dobbelt så lang som flertallet af medlemsstaterne. Problemet kan forværres af, at en lav afgørelseshyppighed medfører et stigende antal verserende sager.

  • Overvågning og evaluering er med til at sikre hurtigere procedurer og højere kvalitet inden for retsvæsenet. De fleste medlemsstater har et omfattende overvågningssystem, men nogle sakker bagud.

  • Alternative tvistbilæggelsesmetoder såsom mægling reducerer domstolenes arbejdsbyrde. Sådanne metoder kunne anvendes i større omfang.

  • Opfattelsen af, at de nationale retssystemer er uafhængige, varierer også meget. Selv om flere medlemsstater er blandt de 10 lande i verden, hvor flest føler, at retsvæsenet er uafhængigt, opfatter virksomheder, der bruger retsvæsenet i visse medlemsstater, ikke retssystemet som værende uafhængigt.

De næste skridt

De spørgsmål, der blev behandlet i dette års resultattavle, vil blive taget i betragtning i forbindelse med udarbejdelsen af de kommende landespecifikke analyser, der indgår i det europæiske semester, som omfatter en åben dialog med medlemsstaterne. Det kan i visse tilfælde føre til Kommissionens vedtagelse af landespecifikke henstillinger i maj, som sendes til EU's stats- og regeringschefer med henblik på vedtagelse på Det Europæiske Råds møde i juni. Medlemsstaterne bør efterfølgende indarbejde henstillingerne i deres årsbudgetter og anden lovgivning.

Europa-Kommissionen opfordrer på baggrund af resultattavlen medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og alle interesserede parter til i forbindelse med det europæiske semester at deltage i en åben dialog om, hvordan vi fortsat kan forbedre de nationale retssystemer i EU. Allerede på mødet i Det Europæiske Råd (retlige anliggender) den 8. marts drøftede EU-landenes justitsministre første gang, hvordan effektive retssystemer kan bidrage til økonomisk vækst (MEMO/13/173). Kommissionen vil også iværksætte en bred debat om retsvæsenets rolle i EU startende med en konference på højt niveau, Assises de la Justice, den 21.-22. november 2013.

Baggrund

Forbedring af retssystemernes kvalitet, uafhængighed og effektivitet indgår allerede i samordningen af EU's økonomiske politik under det europæiske semester. I 2012 viste det sig, at seks EU-lande har problemer på dette område (Bulgarien, Italien, Letland, Polen, Slovenien og Slovakiet), især hvad angår sagsbehandlingstiden og retsvæsenets struktur. Reformer af de nationale retssystemer var desuden en integrerende del af de økonomiske tilpasningsprogrammer i Grækenland, Irland, Letland og Portugal.

Formålet med EU-resultattavlen for retsområdet er at give et systematisk overblik over, hvordan de nationale retssystemer fungerer, hvilket kan bruges i de landespecifikke henstillinger, som udspringer af den årlige vækstundersøgelse. På den måde vil resultattavlen hjælpe både EU og medlemsstaterne med at skabe mere effektive retssystemer for borgere og virksomheder. Det vil være med til at styrke vækststrategierne i de berørte lande og for EU som helhed.

EU-resultattavlen 2013 for retsområdet indeholder oplysninger om sagsbehandlingstiden ved domstolene, afgørelseshyppigheden, antallet af verserende sager, brugen af elektroniske systemer til administrering af sager, brug af alternative tvistbilæggelsesmetoder, uddannelsesmuligheder for dommere og domstolenes ressourcer. Retfærdigheden skal ikke blot ske fyldest; befolkningen skal også føle, at den sker fyldest. Resultattavlen indeholder derfor også oplysninger om, i hvilken grad retssystemerne opfattes som uafhængige, på grundlag af konklusionerne fra World Economic Forum og World Justice Project.

Resultattavlen indeholder en sammenligning af udvalgte indikatorer, men det er ikke hensigten, at den skal være en rangliste eller fremme en bestemt type retssystem. Resultattavlen for retsområdet vil fungere som et redskab, der respekter medlemsstaternes forskellige retssystemer og traditioner.

Yderligere oplysninger

MEMO/13/288

Pressepakke: EU-resultattavlen 2013 for retsområdet; landerapporter – data indsamlet af CEPEJ fra medlemsstaterne:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/130327_en.htm

Websted for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

BILAG

Figur: Opfattelse af, at retsvæsenet er uafhængigt (jo højere placering, desto større er opfattelsen af, at retsvæsenet er uafhængigt)
(Kilde: World Economic Forum)


Side Bar