Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

tisková zpráva

Brusel 27. března 2013

Srovnávací přehled EU o soudnictví: soudnictví členských států Komise nyní analyzuje důkladněji

Evropská komise dnes představila nový srovnávací nástroj, který má pomoci k efektivnějším soudním systémům v Evropské unii. Přičemž platí, že efektivita soudů má dopad i na hospodářský růst. Nabízí objektivní, spolehlivé a srovnatelné údaje o fungování soudních systémů v 27 členských státech EU. Zlepšení kvality, nezávislosti a účinnosti systémů soudnictví je již nyní součástí koordinace hospodářské politiky v rámci evropského semestru, jehož cílem je obnovení růstu a vytváření pracovních míst.

Přitažlivost země pro investory a podnikání je nepochybně větší, pokud daná země disponuje nezávislým a účinným soudnictvím,“ prohlásila Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost. Proto jsou předvídatelná, rychlá a vymahatelná soudní rozhodnutí velmi důležitá a z reformy soudnictví členských států se logicky stala významná součást hospodářské strategie EU. Nový evropský srovnávací přehled o soudnictví bude sloužit jako systém včasného varování a pomůže EU a členských státům dosáhnout efektivnějšího soudnictví pro naše občany a podniky.“

Olli Rehn, místopředseda Komise odpovědný za hospodářské a měnové záležitosti a euro, uvedl:Vysoce kvalitní, nezávislé a efektivní soudnictví je zásadní pro podnikatelské prostředí příznivé pro růst. Nový srovnávací přehled státům EU pomůže zlepšit právní systémy, a tím posílí jejich schopnost stimulovat investice a vytvářet pracovní místa.“

Efektivní soudní systém má zásadní význam pro růst: důvěra ve fungující právní stát se přímo promítá do ochoty investovat do hospodářství. Vnitrostátní soudy hrají zásadní úlohu při prosazování práva EU, efektivita vnitrostátních soudních systémů je tedy v tomto ohledu nezbytným předpokladem. Nedostatky ve vnitrostátních soudních systémech nepředstavují proto problém jen pro dotyčný členský stát. Mohou rovněž ovlivnit fungování jednotného trhu EU a provádění nástrojů EU založených na vzájemném uznávání a spolupráci. Mají také potenciál podkopávat úroveň ochrany, kterou mohou očekávat občané a podniky při prosazování svých práv vyplývajících z práva EU.

Srovnávací přehled o soudnictví z roku 2013 se zaměřuje na parametry systému soudnictví, které přispívají ke zlepšení podnikatelského a investičního prostředí. Zejména zkoumá ukazatele účinnosti u občanskoprávních a obchodních případů, které souvisí s rozhodováním obchodních sporů. Přehled nezapomíná ani na správní soudnictví, neboť právě to sehrává v podnikatelském prostředí významnou úlohu, například pokud jde o vydávání povolení nebo správní spory s daňovými orgány nebo s vnitrostátními regulačními orgány.

Mezi klíčová zjištění prvního srovnávacího přehledu patří:

  • Délka soudních řízení se v různých členských státech EU značně liší. Třetina členských států má délku řízení nejméně dvakrát delší než většina členských států. Situace je složitější tam, kde nízká míra vyřešených případů vede k nárůstu projednávaných a neuzavřených věcí.

  • Sledování a hodnocení pomáhá zkrátit délku řízení a zvýšit úroveň soudnictví. Většina členských států má komplexní systém sledování, několik členských států však v tomto ohledu zaostává.

  • Metody alternativního řešení sporů, např. mediace, snižují pracovní zátěž soudů. Mělo by se jich proto více využívat.

  • Vnímání nezávislosti vnitrostátních soudních systémů je také velmi rozdílné. Přestože je několik členských států mezi deseti prvními zeměmi světa z hlediska vnímání soudní nezávislosti, v některých státech vnímají koncoví uživatelé soudního systému (konkrétně podniky) jeho nezávislost jako problematickou.

Další kroky

Problémy zjištěné v letošním srovnávacím přehledu budou zohledněny při přípravě nadcházející analýzy jednotlivých zemí v rámci procesu evropského semestru, včetně otevřeného dialogu s členskými státy. V některých případech může v květnu následovat přijetí doporučení pro jednotlivé země ze strany Komise. Tato doporučení budou poté postoupena vedoucím představitelům EU ke schválení na zasedání červnové Evropské rady. Poté by členské státy měly tyto pokyny promítnout do svých ročních rozpočtů a dalších právních předpisů.

Na základě srovnávacího přehledu Evropská komise nyní vyzývá členské státy, Evropský parlament a všechny zúčastněné strany, aby se zapojily do otevřeného dialogu o tom, jak pokračovat ve zlepšování vnitrostátních soudních systémů v EU v kontextu evropského semestru. Evropští ministři spravedlnosti již na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci dne 8. března vedli první diskusi o tom, jak mohou účinnější soudní systémy přispět k hospodářskému růstu (MEMO/13/173). Komise také zahájí širší debatu o úloze soudnictví v EU. Prvním krokem k tomu bude konference na vysoké úrovni, Assises de la justice, jež s bude konat ve dnech 21.—22. listopadu 2013.

Souvislosti

Zvýšení úrovně, nezávislosti a účinnosti systémů soudnictví je také součástí procesu koordinace hospodářských politik EU, tzv. evropského semestru. V roce 2012 bylo označeno šest zemí EU, které mají v oblasti soudnictví problémy, zejména pokud jde o délku soudních řízení a organizaci soudnictví. Jedná se o Bulharsko, Itálii, Lotyšsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko. Vnitrostátní reformy justice byly rovněž nedílnou součástí ekonomických ozdravných programů v Řecku, Irsku, Lotyšsku a Portugalsku.

Smyslem evropského srovnávacího přehledu o soudnictví je nabídnout systematický přehled o fungování soudních systémů. Tyto informace jsou důležité pro doporučení pro jednotlivé země, jež vychází z roční analýzy růstu. Tímto způsobem bude srovnávací přehled užitečný jak pro EU, tak pro členské státy, aby bylo soudnictví v EU efektivní a lépe sloužilo občanům a podnikům. To přispěje k posílení strategií růstu v dotčených zemích a v EU jako celku.

Evropský srovnávací přehled o soudnictví 2013 poskytuje údaje o době potřebné na vyřešení případů u soudu, míře vyřešených případů, počtu projednávaných a neuzavřených případů, využívání elektronických prostředků pro správu případů, využívání alternativních řešení sporů, dostupném vzdělávání pro soudce a zdrojích, jež mají soudy k dispozici. Spravedlnost musí být nejen vykonávána, musí být také vidět, že je vykonávána. Srovnávací přehled proto rovněž poskytuje údaje o vnímání nezávislosti soudnictví, a to na základě zjištění Světového ekonomického fóra a Projektu světové justice (WJP).

Přestože je součástí srovnávacího přehledu i srovnání v oblasti konkrétních ukazatelů, není jeho cílem předložit celkový žebříček hodnocení nebo podpořit nějaký konkrétní typ soudního systému. Srovnávací přehled je totiž nástroj, který respektuje různé právní systémy a tradice členských států.

Další informace

MEMO/13/288

Tiskový materiál: Evropský srovnávací přehled o soudnictví 2013 / Přehledy o jednotlivých zemích — údaje shromážděné Komisí Rady Evropy pro hodnocení efektivnosti soudnictví (CEPEJ) od členských států:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/130327_en.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Simon O'Connor (+32 22967359)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Vandna Kalia (+32 22995824)

PŘÍLOHA

Obrázek: Nezávislost justice (vnímání – vyšší hodnota znamená lepší vnímání)
(zdroj: Světové ekonomické fórum)


Side Bar