Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 mars 2013

Europol: EU:s nav för stöd till samarbete och utbildning i brottsbekämpning

Kommissionen föreslog i dag att EU:s brottsbekämpande myndighet (Europol) ska göras effektivare när det gäller insamling och analys av information, och spridning av dessa analyser till medlemsländerna. Därigenom kommer Europol att kunna ge mer konkret och riktat stöd till de nationella brottsbekämpande myndigheterna i deras gränsöverskridande samarbete och utredningar. Förslaget ökar samtidigt Europols ansvarighet inför Europaparlamentet och de nationella parlamenten och stärker skyddet av personuppgifter.

Den nya förordningen stärker också kopplingen mellan utbildning och stöd till operativt samarbete genom att Europeiska polisakademin (Cepol) inlemmas i Europol, och Europol görs ansvarigt för gemensamma utbildnings- och utbytesprogram för polismyndigheter och andra brottsbekämpande myndigheter.

EU behöver en produktiv och kostnadseffektiv byrå som kan hjälpa medlemsländerna att bekämpa allvarlig gränsöverskridande brottslighet och terrorism, garantera medborgarnas säkerhet och trygghet och skydda den lagliga ekonomin. Syftet med våra förslag är att förstärka Europols roll som europeisk brottsbekämpande myndighet, stärka skyddet av personuppgifter, öka Europols ansvarighet inför Europaparlamentet och de nationella parlamenten och garantera att utbildningen av insatspersonal håller god kvalitet och är konsekvent, säger kommissionens ledamot med ansvar för inrikes frågor, Cecilia Malmström.

– I en tid av ekonomiska och budgetmässiga svårigheter måste alla EU:s institutioner och organ anstränga sig för att rationalisera sin verksamhet. Denna reform av Europol visar att det är möjligt att vara kostnadseffektiv och samtidigt öka produktiviteten. Det är en bra start på EU:s planer att få de decentraliserade byråerna att fungera bättre, säger vice ordförande Maroš Šefčovič, som har ansvar för administration och interinstitutionella frågor.

Nätverken av organiserad brottslighet är mer komplexa, mångfacetterade och internationellt utbredda än någonsin tidigare. Allvarliga brott som människohandel, narkotikahandel, vapenhandel, korruption, betalkortsbedrägerier, it-brottslighet och terrorism orsakar allvarlig skada för offren, leder till stora ekonomiska skador och undergräver medborgarnas känsla av trygghet. Smidigt gränsöverskridande samarbete, effektiv användning av information och analyser och lämpligt operativt stöd till utredningar är avgörande för att medlemsländerna ska kunna hantera dessa hot på lämpligt sätt.

Kommissionen föreslår att stärka Europols roll som den europeiska brottsbekämpande myndigheten på följande sätt:

  1. För att Europol verkligen ska kunna bli EU:s nav för informationsutbyte och analys rörande allvarliga brott stärker och förtydligar förordningen medlemsländernas skyldigheter att lämna uppgifter till Europol. Riktat ekonomiskt stöd till undersökningar planeras också. Europol kommer årligen att rapportera om kvantitet och kvalitet avseende de uppgifter som lämnas av medlemsländerna.

  2. För att Europol på ett bättre sätt ska kunna fastställa kopplingar mellan de uppgifter som redan finns och därefter kunna analysera dem kommer myndighetens struktur för databehandling att omarbetas. Europeiska datatillsynsmannen kommer att få ansvar för Europols externa tillsyn av dataskydd, och rättigheterna kommer att stärkas för enskilda som omfattas av databehandling vid Europol.

  3. Förordningen slår samman Europol och Cepol till en enda myndighet med kontor i Europols säte i Haag, Nederländerna, i syfte att skapa synergier och effektivitetsvinster. Kombinationen av Europols kunskaper om operativt samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter och Cepols utbildningsexpertis kommer att stärka kopplingarna mellan de två områdena. En överlappning av stödfunktionerna inom de båda organen undviks, och de besparingar som därmed skapas återinvesteras i utbildning. Detta är också ett resultat av förra årets interinstitutionella avtal om decentraliserade organ. Den så kallade ”gemensamma inställningen” syftar till att skapa bättre enhetlighet, effektivitet, ansvarsskyldighet och öppenhet bland alla dessa organ, bland annat genom att söka synergieffekter och slå samman organ, när så är lämpligt.

  4. För att öka den parlamentariska kontrollen av Europol kommer samråd att hållas med Europaparlamentet och de nationella parlamenten om Europols strategiska fleråriga arbetsprogram. Både Europaparlamentet och de nationella parlamenten kommer att få information genom årliga verksamhetsrapporter och slutliga redovisningar varje år, liksom hotbedömningar, strategiska analyser och allmänna lägesrapporter.

Bakgrund

Genom Stockholmsprogrammet uppmanade Europeiska rådet Europol att utvecklas och ”bli ett nav för informationsutbyte mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter, en tjänsteleverantör och en plattform för de brottsbekämpande myndigheterna”. Det uppmanade också att europeiska utbildningsprogram och utbytesprogram inrättas för all relevant brottsbekämpande personal på nationell nivå och EU-nivå.

Kommissionen antog i dag

  1. ett förslag till förordning om EU:s byrå för samarbete och utbildning i brottsbekämpning (Europol) och om upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF (om inrättande av Europol) och 2005/681/RIF (om inrättande av Cepol),

  2. ett meddelande om det europeiska utbildningsprogrammet för brottsbekämpning (LETS – Law Enforcement Training Scheme).

När den nya förordningen har antagits av Europaparlamentet och rådet blir Europol ansvarigt för genomförandet av det europeiska utbildningsprogrammet för brottsbekämpning. Anläggningen i Bramshill i Storbritannien – där Cepol är beläget – kommer att stängas under 2014. De brittiska myndigheterna har meddelat att stängningen kommer att hanteras på ett sådant sätt att verksamheten vid Cepol kan fortsätta utan störningar.

Om Storbritannien och Irland vill delta i antagandet och tillämpningen av den föreslagna förordningen ska de anmäla detta skriftligen till rådet (inom tre månader efter det att den föreslagna förordningen har lagts fram för rådet). Danmark deltar inte i åtgärder enligt avdelning V i tredje delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), t.ex. den föreslagna förordningen.

Länkar

MEMO/13/286

Länk till förslaget

Cecilia Malmströms webbplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

Webbplats för GD Inrikes frågor

Följ GD Inrikes frågor på Twitter

Gemensamt uttalande och gemensam inställning om organ

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 22980963)

Antonio Gravili (+32 22954317)

Tove Ernst (+32 22986764)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar