Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 27. marca 2013

Europol: središčna točka EU za sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja

Komisija je danes predložila predlog uredbe, s katero bo agencija EU za kazenski pregon (Europol) postala učinkovitejša pri zbiranju in analizi informacij ter izmenjavi rezultatov teh analiz z državami članicami. Tako bo lahko nacionalnim organom kazenskega pregona zagotavljala konkretnejšo in bolj usmerjeno podporo pri čezmejnem sodelovanju in preiskavah. Hkrati predlog povečuje odgovornost Europola v razmerju do Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov ter izboljšuje varstvo osebnih podatkov.

Nova uredba tudi krepi povezavo med usposabljanjem in podporo operativnemu sodelovanju; Europol se bo združil z Evropsko policijsko akademijo (Cepol) in tako postal pristojen za skupne programe usposabljanja in izmenjave za policiste in druge uslužbence organov pregona.

„EU potrebuje stroškovno učinkovito in uspešno agencijo, ki bo državah članicam pomagala v boju proti hudim čezmejnim kaznivim dejanjem in terorizmu z zagotavljanjem varnosti državljanov in zaščito zakonite gospodarske dejavnosti. Naš predlog je namenjen okrepitvi vloge Europola kot evropske agencije za kazenski pregon, izboljšanju varstva osebnih podatkov, povečanju odgovornosti Europola v razmerju do Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov ter zagotavljanju kakovosti in skladnosti usposabljanja policijskih organov,“ je dejala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič, pristojen za medinstitucionalne odnose in administrativne zadeve, je povedal: „V težkih gospodarskih in proračunskih časih si morajo vse institucije in agencije EU prizadevati za racionalizacijo svojih dejavnosti. Reforma Europola dokazuje, da je stroškovna učinkovitost mogoča tudi ob povečanju učinkovitosti. Predstavlja izvrsten začetek za izvajanje načrtov EU glede izboljšanja delovanja decentraliziranih agencij.“

Dejavnosti mrež organiziranega kriminala so bolj kompleksne, raznolike in razširjene v mednarodnem prostoru kot kdajkoli prej. Huda kazniva dejanja, kot so trgovina z ljudmi, drogami in orožjem, korupcija, goljufije s plačilnimi karticami, kibernetska kazniva dejanja in terorizem, povzročajo hudo škodo žrtvam in gospodarsko škodo velikega obsega, poleg tega pa spodkopavajo občutek varnosti pri državljanih. Da se bodo lahko države članice ustrezno odzivale na te grožnje, so nujni tekoče čezmejno sodelovanje, učinkovita raba informacij in analiza ter ustrezna operativna podpora preiskavam.

Komisija za okrepitev vloge Europola kot evropske agencije za kazenski pregon predlaga naslednje:

  1. Da bo Europol zares postal središčna točka EU za izmenjavo informacij in analizo hudih kaznivih dejanj, uredba krepi in pojasnjuje obveznost držav članic, da mu posredujejo podatke. Predvidena je tudi usmerjena finančna podpora za preiskave. Europol bo enkrat letno poročal o količini in kakovosti podatkov, ki jih zagotovijo države članice.

  2. Za učinkovitejše vzpostavljanje povezav med podatki, ki so Europolu že na voljo, in njihovo analizo, se bo njegova struktura za obdelavo podatkov preoblikovala. Evropski nadzornik za varstvo podatkov bo odgovoren za zunanji nadzor Europola na področju varstva podatkov, pravice posameznikov, katerih podatke urad obdeluje, pa se bodo okrepile.

  3. Uredba združuje Europol in Cepol v eno agencijo, ki bo delovala na sedežu Europola v Haagu na Nizozemskem. Na ta način bodo dosežene sinergije, prav tako pa se bo povečala učinkovitost. Z združevanjem znanja Europola o operativnem sodelovanju na področju kazenskega pregona in strokovnega znanja Cepola na področju usposabljanja in izobraževanja se bodo okrepile povezave med obema področjema. Podporne funkcije obeh agencij se ne bodo podvajale, nastali prihranki pa se bodo vložili v tečaje usposabljanja. To je tudi rezultat lanskoletnega medinstitucionalnega sporazuma o decentraliziranih agencijah. S tako imenovanim „skupnim pristopom“ naj bi izboljšali skladnost, učinkovitost, odgovornost in preglednost vseh agencij, po potrebi tudi z njihovim združevanjem in iskanjem sinergij.

  4. Zaradi povečanja parlamentarnega nadzora se bo strateški večletni delovni program Europola pripravil ob posvetovanju z Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Tako Evropski parlament kot tudi nacionalni parlamenti bodo obveščeni prek letnih poročil o dejavnostih in računovodskih izkazov, pa tudi ocen ogroženosti, strateških analiz in splošnih poročil o stanju.

Ozadje

Evropski svet je v Stockholmskem programu Europol pozval, naj se razvije in postane „središčna točka za izmenjavo informacij med organi pregona držav članic, ponudnik storitev in platforma za dejavnosti kazenskega pregona“. Pozval je tudi k vzpostavitvi evropskih programov usposabljanja in izmenjave za vse zadevne uslužbence organov pregona na nacionalni ravni in ravni EU.

Komisija je danes sprejela:

  1. predlog uredbe o agenciji EU za sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja (Europol) ter razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ (o ustanovitvi Europola) in 2005/681/PNZ (o ustanovitvi Cepola);

  2. sporočilo o evropskem programu usposabljanja na področju kazenskega pregona.

Ko bosta Evropski parlament in Svet sprejela novo uredbo, bo Europol odgovoren za izvajanje evropskega programa usposabljanja na področju kazenskega pregona. Sedež Cepola v Bramshillu v Združenem kraljestvu naj bi se v letu 2014 zaprl. Britanski organi so zagotovili, da bo delovanje Cepola kljub temu potekalo nemoteno.

Združeno kraljestvo in Irska lahko sodelujeta pri sprejetju in uporabi predlagane uredbe, o tem pa morata pisno obvestiti Svet (v treh mesecih po tem, ko se mu predloži predlagana uredba). Predlagana uredba spada na področje naslova V tretjega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zato Danska pri njej ne sodeluje.

Koristne povezave

MEMO/13/286

Povezava do predloga

Spletna stran komisarke Cecilie Malmström

Spremljajte komisarko Cecilio Malmström na Twitterju

Spletna stran GD za notranje zadeve

Spremljajte GD za notranje zadeve na Twitterju

Skupna izjava in skupni pristop za agencije

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Antonio Gravili (+32 22954317)

Tove Ernst (+32 22986764)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar