Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 27 maart 2013

Europol: Spil bij samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving in de EU

De Commissie stelt vandaag een nieuwe verordening voor om de Europese Politiedienst Europol doeltreffender te maken. Europol verzamelt informatie, analyseert deze en deelt de resultaten met de lidstaten. Het voorstel moet ervoor zorgen dat de manier waarop Europol de nationale rechtshandhavingsinstanties bij grensoverschrijdende samenwerking en onderzoeken ondersteunt, concreter en gerichter wordt. Ook wordt voorgesteld om de verantwoordingsplicht tegenover het Europees Parlement en de nationale parlementen te vergroten en persoonsgegevens beter te beschermen.

De nieuwe verordening moet opleiding en ondersteuning bij operationele samenwerking nauwer op elkaar betrekken. Daartoe fuseert de Europese Politieacademie Cepol met Europol en wordt Europol verantwoordelijk voor gezamenlijke opleidings- en uitwisselingsprogramma’s voor politie en ander rechtshandhavingsinstanties.

“De EU heeft een doeltreffende en kostenefficiënte dienst nodig die de lidstaten helpt om ernstige grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme te bestrijden. Het gaat om de veiligheid van de burgers en de bescherming van de legale economie. Onze voorstellen moeten de rol van Europol als Europese dienst voor rechtshandhaving versterken, de bescherming van persoonsgegevens bevorderen, Europols verantwoordingsplicht tegenover het Europees parlement en de nationale parlementen versterken en de kwaliteit en samenhang waarborgen van de opleiding die gewone ambtenaren krijgen,” aldus Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse zaken.

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič, verantwoordelijk voor interinstitutionele betrekkingen en administratie, stelde: “Nu het economisch tij ongunstig is en de begroting onder druk staat, moeten alle instellingen en agentschappen van de EU proberen hun activiteiten te stroomlijnen. Uit deze hervorming van Europol blijkt dat het mogelijk is om kostenefficiëntie te paren aan een doeltreffender aanpak. Het is een veelbelovend begin van de EU-plannen om de gedecentraliseerde agentschappen beter te laten functioneren.

Niet eerder waren de activiteiten van criminele netwerken zo complex, divers en internationaal. Zware vormen van criminaliteit, zoals de handel in mensen, drugs en vuurwapens, corruptie, fraude met betaalkaarten, cybercriminaliteit en terroristische misdrijven brengen slachtoffers ernstige schade toe, veroorzaken grootschalige economische schade en geven de burger een onveilig gevoel. Soepele grensoverschrijdende samenwerking, doeltreffend gebruik van informatie en analyses, en passende operationele steun bij onderzoek zijn van cruciaal belang, willen de lidstaten adequaat op deze gevaren kunnen reageren.

De Commissie stelt het volgende voor om de rol van Europol als Europese rechtshandhavingsdienst te bevorderen:

  1. de nieuwe verordening stelt duidelijker dat de lidstaten verplicht zijn Europol gegevens te verstrekken. Alleen zo kan Europol op EU-niveau een spilfunctie vervullen voor de uitwisseling en analyse van informatie over zware criminaliteit. Ook wordt er voorzien in gerichte financiële ondersteuning voor onderzoek. Europol zal jaarlijks verslag uitbrengen over de kwantiteit en kwaliteit van de gegevens die de lidstaten verstrekken;

  2. de gegevensverwerkingstructuur krijgt een andere opzet, zodat Europol de verkregen gegevens beter kan koppelen en verbanden beter kan analyseren. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming wordt verantwoordelijk voor het externe toezicht op de gegevensbescherming bij Europol. De rechten van personen van wie gegevens door Europol worden verwerkt, worden uitgebreid;

  3. met het oog op synergieën en efficiëntie fuseert Cepol met Europol tot een nieuwe dienst, die wordt gevestigd in het Haagse hoofdkantoor van Europol. Door de operationele deskundigheid inzake samenwerking op het gebied van rechtshandhaving van Europol te paren aan de expertise inzake opleiding en onderwijs van Cepol, kunnen beide terreinen nauwer op elkaar worden betrokken. Zo komt ook een einde aan de overlapping van de ondersteunende taken van de twee diensten. De aldus uitgespaarde middelen kunnen weer aan opleiding worden besteed. Een en ander is mede het resultaat van het interinstitutioneel akkoord over gedecentraliseerde agentschappen dat vorig jaar is gesloten. De gemeenschappelijke aanpak moet al deze agentschappen coherenter, effectiever, controleerbaarder en transparanter maken. Dat kan door synergieën te bevorderen en agentschappen zo nodig te laten fuseren;

  4. om het parlementaire toezicht op Europol te verbeteren, worden het Europees Parlement en de nationale parlementen geraadpleegd over het strategische meerjarenprogramma van Europol. Zowel het Europees Parlement als de nationale parlementen ontvangen informatie via jaarlijkse activiteitenverslagen en financiële eindoverzichten, alsook uit risicobeoordelingen, strategische analyses en algemene situatieverslagen.

Achtergrond

In het programma van Stockholm stelde de Europese Raad: “Europol moet een knooppunt worden voor informatie-uitwisseling tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten, een dienstverlener en een platform voor rechtshandhavingsdiensten.” Ook pleitte de Raad ervoor Europese opleidings- en uitwisselingsprogramma's in te stellen voor eenieder die beroepshalve bij rechtshandhaving is betrokken, op nationaal en EU-niveau.

Vandaag keurt de Commissie twee stukken goed:

  1. een voorstel voor een verordening betreffende de EU-dienst voor rechtshandhaving, samenwerking en opleiding (Europol) en tot intrekking van Besluit 209/371/JBZ van de Raad (tot oprichting van Europol) en van Besluit 2005/681/JBZ (tot oprichting van Cepol), en

  2. een mededeling over het Europees opleidingsprogramma voor rechtshandhaving.

Wanneer de nieuwe verordening is aangenomen door het Europees Parlement en de Raad, wordt Europol verantwoordelijk voor de uitvoering van dit Europese opleidingsprogramma. De Cepol-academie te Bramshill (Verenigd Koninkrijk) wordt in de loop van 2014 gesloten. De Britse autoriteiten hebben toegezegd dat Cepol geen hinder zal ondervinden van de sluiting van deze locatie.

Het Verenigd Koninkrijk en Ierland kunnen aan de aanneming en toepassing van de voorgestelde verordening deelnemen door de Raad hiervan schriftelijk in kennis te stellen (binnen drie maanden nadat de voorgestelde verordening aan de Raad is voorgelegd). De voorgestelde verordening valt onder de overeenkomstig deel III, titel V, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voorgestelde maatregelen waaraan Denemarken niet deelneemt.

Nuttige links

MEMO/13/286

Link naar het voorstel

Cecilia Malmström's website

Volg commissaris Malmström op Twitter

Website van DG Binnenlandse zaken

Volg DG Binnenlandse zaken op Twitter

Gezamenlijke verklaring en gemeenschappelijke aanpak met betrekking tot gedecentraliseerde agentschappen


Side Bar