Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2013. gada 27. marts

Eiropols: ES centrs tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības un apmācības atbalstam

Šodien Komisija ierosināja uzlabot ES tiesībaizsardzības aģentūras (Eiropols) informācijas vākšanas efektivitāti, analīzi un iegūtās informācijas nodošanu dalībvalstīm. Tas ļaus Eiropolam sniegt konkrētāku un mērķtiecīgu atbalstu valstu tiesībaizsardzības iestādēm pārrobežu sadarbībā un izmeklēšanā. Tajā pašā laikā ar šo priekšlikumu paredzēts palielināt Eiropola pārskatatbildību attiecībā pret Eiropas Parlamentu un valstu parlamentiem, kā arī stiprināt personas datu aizsardzību.

Jaunā regula pastiprina arī saikni starp apmācību un atbalstu operatīvajai sadarbībai, apvienojot Eiropas Policijas akadēmiju (CEPOL) ar Eiropolu, un nosakot Eiropolu par atbildīgo iestādi attiecībā uz kopējām apmācību un apmaiņas programmām policijas un citu tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem.

“ES ir vajadzīga efektīva un rentabla aģentūra, lai palīdzētu dalībvalstīm cīņā pret smagiem pārrobežu noziegumiem un terorismu, garantējot iedzīvotāju drošumu un drošību, un aizsargājot godīgo ekonomiku. Mūsu priekšlikumu mērķis ir uzlabot Eiropola kā Eiropas tiesībaizsardzības aģentūras lomu, pastiprināt personas datu aizsardzību, palielināt Eiropola pārskatatbildību attiecībā pret Eiropas Parlamentu un valstu parlamentiem, kā arī nodrošināt kvalitāti un saskaņotību piedāvātajā ierindas darbinieku apmācībā”, teica ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks iestāžu attiecību un administratīvajos jautājumos Marošs Šefčovičs teica: “Sarežģītā ekonomiskā un budžeta situācijā visām ES iestādēm un aģentūrām jācenšas racionalizēt sava darbība. Šī Eiropola reforma parāda, ka ir iespējams darboties rentabli, vienlaikus uzlabojot efektivitāti. Tas ir daudzsološs sākums ES plāniem uzlabot tās decentralizēto aģentūru darbību.”

Organizētās noziedzības tīkla darbības ir sarežģītākas, daudzveidīgākas un starptautiski izplatītākas nekā jebkad iepriekš. Smagi noziegumi, piemēram, cilvēku, narkotiku un ieroču tirdzniecība, korupcija, maksājuma karšu viltošana, kibernoziegumi un teroristu nodarījumi rada būtisku kaitējumu upuriem, un lielus zaudējumus ekonomikai, kā arī mazina iedzīvotāju drošības sajūtu. Netraucēta pārrobežu sadarbība, efektīva informācijas izmantošana un analīze, kā arī pienācīgs operatīvais atbalsts izmeklēšanai ir izšķiroši, lai dalībvalstis varētu adekvāti reaģēt uz šiem draudiem.

Komisija ierosina palielināt Eiropola kā Eiropas tiesībaizsardzības aģentūras lomu šādos veidos:

  1. lai Eiropols patiesi kļūtu par ES centru informācijas par smagiem noziegumiem apmaiņai un analīzei, ar regulu pastiprina un precizē dalībvalstu pienākumu sniegt datus Eiropolam. Ir paredzēts arī īpašs finansiāls atbalsts izmeklēšanai. Eiropols katru gadu ziņos par dalībvalstu sniegto datu kvantitāti un kvalitāti;

  2. lai Eiropols varētu labāk izveidot saiknes starp tā rīcībā esošajiem datiem un pēc tam tos analizēt, aģentūras datu apstrādes struktūra tiks pārveidota. Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs pārņems atbildību par Eiropola ārējo datu aizsardzības uzraudzību, un tiks pastiprinātas privātpersonu tiesības, kuras ir ietekmējusi Eiropola veiktā datu apstrāde;

  3. lai īstenotu šo sinerģiju un efektivitātes pieaugumu, regula apvienos Eiropolu un CEPOL vienā aģentūrā, kuras birojs būs Eiropola galvenajā mītnē Hāgā, Nīderlandē. Eiropola tiesībaizsardzības operatīvās sadarbības zinātības apvienošana ar CEPOL pieredzi apmācībās un izglītībā stiprinās saikni starp šīm abām jomām. Tādējādi būs iespējams izvairīties no atbalsta funkciju dublēšanās divās aģentūrās, un no tā izrietošie ietaupījumi tiks ieguldīti apmācību kursos. Minētais ir arī pagājušā gada starpiestāžu vienošanās par decentralizētajām aģentūrām rezultāts. Tā dēvētās "kopējās pieejas" mērķis ir uzlabot šo aģentūru darbības saskaņotību, efektivitāti, pārskatatbildību un pārskatāmību, tostarp meklējot sinerģiju un vajadzības gadījumā apvienojot aģentūras;

  4. visbeidzot, lai palielinātu Eiropola parlamentāro pārraudzību, notiks apspriedes ar Eiropas Parlamentu un valstu parlamentiem par Eiropola stratēģisko daudzgadu darba programmu. Kā Eiropas Parlaments, tā arī valstu parlamenti saņems informāciju, kas iekļauta katra gada darbības pārskatos un galīgajos pārskatos, kā arī draudu novērtējumus, stratēģisko analīzi un vispārējās situācijas ziņojumus.

Vispārīga informācija

Stokholmas programmā Eiropadome pauda viedokli, ka Eiropolam “būtu jākļūst par centru informācijas apmaiņai starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, pakalpojumu sniedzēju un platformu, ko var izmantot tiesībaizsardzības dienesti”. Tā aicināja arī izstrādāt Eiropas apmācību un apmaiņas programmas visiem iesaistītajiem tiesībaizsardzības profesionāļiem valsts un ES līmenī.

Šodien Komisija pieņēma:

  1. Priekšlikumu regulai, ar kuru izveido ES aģentūru sadarbībai un apmācībām tiesībaizsardzības jomā (Eiropols), un atceļ Padomes Lēmumu 2009/371/TI (ar ko izveido Eiropolu) un 2005/681/TI (ar ko izveido CEPOL);

  2. Paziņojumu par Eiropas tiesībaizsardzības apmācību programmu (TAP).

Pēc tam, kad Eiropas Parlaments un Padome pieņems jauno regulu, Eiropols būs atbildīgs par minētās apmācību programmas (TAP) īstenošanu. Bramshill objekts Apvienotajā Karalistē, kas ir pašreizējā CEPOL mītne, tiks slēgts 2014. gadā. Lielibritānijas iestādes ir paziņojušas, ka objekta slēgšana notiks tā, lai uzsāktās CEPOL darbības varētu netraucēti turpināt.

Apvienotā Karaliste un Īrija var piedalīties ierosinātās regulas pieņemšanā un piemērošanā, par šādu nodomu paziņojot Padomei rakstiski (trīs mēnešu laikā pēc tam, kad ierosinātā regula ir iesniegta Padomei). Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) trešās daļas V sadaļu Dānija nepiedalās pasākumos, piemēram, attiecībā uz ierosināto regulu.

Noderīgas saites

MEMO/13/286

Saite uz priekšlikumu

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Sekojiet komisārei Malmstrēmai Twitter

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

Sekojiet Iekšlietu ģenerāldirektorātam Twitter

Kopīgs paziņojums par kopēju pieeju attiecībā uz aģentūrām

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar