Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. kovo 27 d.

Europolas – ES teisėsaugos pareigūnų bendradarbiavimo ir mokymo centras

Šiandien Komisija pasiūlė dar labiau padidinti ES teisėsaugos agentūros Europolo veiksmingumą renkant ir analizuojant informaciją ir dalijantis tos analizės rezultatais su valstybėmis narėmis. Taip Europolas galės konkrečiau ir tikslingiau remti nacionalines teisėsaugos institucijas tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir tyrimų srityje. Drauge siūloma didinti Europolo atskaitomybę Europos ir nacionaliniams parlamentams bei sugriežtinti asmens duomenų apsaugą.

Be to, naujuoju reglamentu, kuriuo Europolas sujungiamas su Europos policijos koledžu (CEPOL) ir kuriuo jam suteikiama daugiau atsakomybės už bendras policininkų ir kitų teisėsaugos pareigūnų mokymo ir mainų programas, bus sustiprintos mokymo ir operatyvinio bendradarbiavimo sąsajos.

„ES reikia veiksmingos ir ekonomiškai efektyvios agentūros, kuri padėtų valstybėms narėms kovoti su sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais ir terorizmu, užtikrintų piliečių saugą ir saugumą bei teisėtos ekonomikos apsaugą. Šiais pasiūlymais siekiame Europos teisėsaugos agentūrai Europolui suteikti daugiau galių ir padidinti jo atskaitomybę Europos Parlamentui ir nacionaliniams parlamentams, sugriežtinti asmens duomenų apsaugą ir užtikrinti atitinkamos srities pareigūnų mokymo kokybę ir nuoseklumą“, – kalbėjo už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.

Už institucijų ryšius ir administravimą atsakingas Komisijos narys ir pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius teigė: „Ekonomikos ir biudžeto sunkmečiu visos ES institucijos ir agentūros turi dėti pastangas, kad racionalizuotų savo veiklą. Europolo pertvarkymas rodo, kad įmanoma taupyti ir didinti veiksmingumą tuo pačiu metu. Tai didelis žingsnis įgyvendinant ES planus pagerinti decentralizuotų agentūrų veikimą.“

Organizuotų nusikaltėlių tinklų veikla darosi vis sudėtingesnė, įvairesnė ir tarptautiškesnė. Sunkūs nusikaltimai, pavyzdžiui, prekyba žmonėmis, narkotikais ir ginklais, korupcija, su kredito kortelėmis susijęs sukčiavimas, elektroniniai ir teroristiniai nusikaltimai gali padaryti didelės žalos jų aukoms, turėti itin neigiamų padarinių ekonomikai ir sumažinti piliečių saugumo jausmą. Tokie veiksniai kaip sklandus tarptautinis bendradarbiavimas, veiksmingas informacijos naudojimas ir analizė, tinkama operatyvinė pagalba tyrėjams turi lemiamos svarbos valstybėms narėms reaguojant į grėsmes.

Komisija siūlo ne vieną būdą stiprinti Europos teisėsaugos agentūros Europolo vaidmenį:

  1. Kad Europolas iš tiesų taptų keitimosi informacija apie sunkius nusikaltimus ir jos analizės centru, Reglamentu įtvirtinama ir išaiškinama valstybių narių prievolė teikti duomenis Europolui. Taip pat numatyta teikti tikslinę finansinę paramą tyrimams atlikti. Europolas kasmet teiks valstybių narių pateiktų duomenų kiekybės ir kokybės ataskaitas.

  2. Kad Europolas galėtų geriau susieti jau turimus duomenis ir juos analizuoti, bus iš esmės pakeista jo duomenų tvarkymo struktūra. Už Europolo tvarkomų išorės duomenų apsaugos priežiūrą atsakys Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Be to, bus sustiprintos pavienių asmenų, kurių duomenis tvarko Europolas, teisės.

  3. Reglamentu Europolas ir CEPOL sujungiami į vieną agentūrą, kuri įsikurs Europolo būstinėje Hagoje (Nyderlandai). Taip bus užtikrinta sinergija ir didesnis veiksmingumas. Susiejus Europolo teisėsaugos bendradarbiavimo praktinę patirtį su CEPOL kompetencija mokymo ir švietimo srityje būtų gerokai sustiprintos šių dviejų sričių sąsajos. Taip pat būtų išvengta dviejose agentūrose vykdomos pagalbinės veiklos dubliavimo, o sutaupytas lėšas būtų galima skirti investicijoms į mokymo veiklą. Prie šio proceso prisideda ir pernykštis tarpinstitucinis susitarimas dėl decentralizuotų agentūrų. Vadinamuoju bendru požiūriu siekiama padidinti visų decentralizuotų agentūrų veiklos nuoseklumą, veiksmingumą, atskaitingumą ir skaidrumą, be kita ko, siekiant sinergijos ir prireikus sujungiant agentūras.

  4. Galiausiai, siekiant padidinti parlamentinę Europolo priežiūrą, dėl Europolo strateginės daugiametės darbų programos bus konsultuojamasi su Europos Parlamentu ir nacionaliniais parlamentais. Tiek Europos Parlamentas, tiek nacionaliniai parlamentai bus informuojami teikiant jiems kasmetines veiklos ataskaitas ir galutines finansines ataskaitas, taip pat grėsmių vertinimo, strateginės analizės ir bendros padėties vertinimo ataskaitas.

Pagrindiniai faktai

Europos Vadovų Taryba Stokholmo programoje ragino toliau plėtoti Europolą, kad jis taptų „keitimosi informacija tarp valstybių narių teisėsaugos institucijų centru, paslaugų teikėju ir teisėsaugos tarnyboms skirta platforma“. Taip pat raginta sukurti nacionalinio ir ES lygmens teisėsaugos pareigūnams skirtas Europos mokymo ir mainų programas.

Šiandien Komisija priėmė:

  1. Reglamento dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūros (Europolo) ir Tarybos sprendimo 2009/371/TVR, kuriuo įsteigtas Europolas, bei Tarybos sprendimo 2005/681/TVR, kuriuo įsteigtas CEPOL, panaikinimo pasiūlymą;

  2. komunikatą „Europos teisėsaugos pareigūnų mokymo sistema (LETS)“.

Kai Europos Parlamentas ir Taryba priims naująjį reglamentą, Europolas taps atsakingas už LETS įgyvendinimą. Pastatą Bramshile (Jungtinė Karalystė), kuriame įsikūrusi CEPOL agentūra, ketinama uždaryti 2014 m. Jungtinės Karalystės valdžios institucijos patikino, kad uždarymo darbai neturėtų trukdyti tolesnei CEPOL veiklai.

Jungtinė Karalystė ir Airija gali dalyvauti priimant ir taikant siūlomą reglamentą, jei per tris mėnesius nuo siūlomo reglamento pateikimo Tarybai raštu praneša Tarybai pageidaujančios tą daryti. Danija, vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) trečiosios dalies V antraštine dalimi, nei priimant, nei taikant siūlomą reglamentą nedalyvauja.

Daugiau informacijos

MEMO/13/286

Reglamento pasiūlymas to the proposal

Cecilios Malmström svetainė

Cecilios Malmström Twitter

Vidaus reikalų GD svetainė

Vidaus reikalų GD Twitter

Bendras pareiškimas dėl decentralizuotų agentūrų ir bendras požiūris į jas

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. +32 2 298 09 63

Antonio Gravili, tel. +32 2 295 43 17

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64

Marilyn Carruthers, tel. +32 2 299 94 51


Side Bar