Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 27. maaliskuuta 2013

Europolista EU:n lainvalvonta-alan yhteistyön ja koulutuksen keskus

Komissio on tänään esittänyt ehdotuksen, jonka tarkoituksena on tehostaa EU:n lainvalvontaviraston (Europol) toimintaa tietojen keräämisessä ja analysoinnissa ja näiden analyysien jakamisessa jäsenvaltioiden kanssa. Näin Europol voi tarjota kansallisille lainvalvontaviranomaisille konkreettisempaa ja kohdennetumpaa tukea rajatylittävässä yhteistyössä ja tutkimuksissa. Ehdotus myös lisää Europolin vastuuvelvollisuutta suhteessa Euroopan parlamenttiin ja kansallisiin parlamentteihin ja parantaa henkilötietojen suojaa.

Lisäksi uusi asetus vahvistaa yhteyksiä koulutuksen ja operatiivisen toiminnan tuen välillä, koska sen nojalla Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) yhdistetään Europoliin, joka ryhtyy vastaamaan poliisin ja muiden lainvalvontaviranomaisten yhteisten koulutus- ja vaihto-ohjelmien järjestämisestä.

”EU:ssa tarvitaan toimiva ja kustannustehokas virasto, joka voi auttaa jäsenvaltioita vakavan rajatylittävän rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa, huolehtia kansalaisten turvallisuudesta ja suojella laillista taloutta. Komission ehdotuksilla pyritään vahvistamaan Europolin roolia Euroopan lainvalvontavirastona, parantamaan henkilötietojen suojaa, lisäämään Europolin vastuuvelvollisuutta suhteessa Euroopan parlamenttiin ja kansallisiin parlamentteihin sekä varmistamaan rikostentorjunnan etulinjassa työskentelevälle henkilöstölle tarjottavan koulutuksen laatu ja yhdenmukaisuus”, sanoi sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

Varapuheenjohtaja ja institutionaalisista suhteista ja hallinnosta vastaava komissaari Maroš Šefčovič puolestaan totesi, että resurssien niukkuus vallitsevassa vaikeassa taloustilanteessa pakottaa kaikki EU:n toimielimet ja virastot tehostamaan toimintaansa. ”Europolin uudistus osoittaa, että on mahdollista sekä karsia kustannuksia että tehostaa toimintaa samanaikaisesti. Tämä on hyvä alku EU:n suunnitelmille parantaa erillisvirastojensa toimintaa", Šefčovič huomautti.

Järjestäytyneet rikollisverkostot toimivat monimutkaisemmin, monipuolisemmin ja kansainvälisemmin kuin koskaan aiemmin. Vakavat rikokset kuten ihmiskauppa, huumeiden ja aseiden laiton kauppa, korruptio, maksukorttirikokset, verkkorikollisuus ja terrorismirikokset aiheuttavat uhreille vakavia haittoja ja talouselämässä laaja-alaista vahinkoa. Ne myös heikentävät kansalaisten turvallisuudentunnetta. Jotta jäsenvaltiot voisivat vastata näihin uhkatekijöihin asianmukaisella tavalla, niiden on voitava tehdä sujuvasti yhteistyötä yli rajojen, käyttää tietoja ja analyyseja tehokkaasti ja saada tutkimusten suorittamiseen tarvittavaa operatiivista tukea.

Komission ehdotuksen mukaan Europolin roolia Euroopan lainvalvontavirastona vahvistetaan seuraavin keinoin:

  1. Jotta Europolista voisi tulla todellinen vakavaa rikollisuutta koskevasta tietojenvaihdosta ja analysoinnista vastaava EU:n keskus, asetuksella vahvistetaan ja selkeytetään jäsenvaltioiden velvollisuutta toimittaa Europolille tietoja. Lisäksi tutkimuksiin kohdennetaan taloudellista tukea. Europol laatii vuosittain kertomuksen jäsenvaltioiden toimittamien tietojen määrästä ja laadusta.

  2. Europolin tietojenkäsittelyarkkitehtuuri uudistetaan, jotta Europol voi helpommin havaita yhteyksiä sen hallussa jo olevien tietojen välillä ja analysoida niitä. Euroopan tietosuojavaltuutettu saa tehtäväkseen Europolin ulkoisen tietosuojavalvonnan, minkä lisäksi Europolin tietojenkäsittelyn kohteena olevien yksilöiden oikeuksia parannetaan.

  3. Asetuksella yhdistetään Europol ja CEPOL yhdeksi virastoksi, jonka sijaintipaikaksi tulee Alankomaiden Haagissa sijaitseva Europolin päämaja. Näin luodaan synergioita ja tehostetaan toimintaa. Yhdistämällä Europolin taitotieto operatiivisen poliisiyhteistyön alalla CEPOLin kokemukseen ja asiantuntemukseen alan koulutuksesta voidaan lujittaa yhteyksiä näiden kahden toiminta-alan välillä. Näin vältetään myös kahden viraston tukitoimintojen päällekkäisyys, ja kertyvät säästöt voidaan sijoittaa uudelleen koulutustoimintaan. Taustalla on viime vuonna tehty toimielinten sopimus erillisvirastoista. Erillisvirastoja koskevan ns. yhteisen lähestymistavan avulla pyritään kaikkien EU:n erillisvirastojen johdonmukaisuuden, tehokkuuden, vastuullisuuden ja avoimuuden parantamiseen muun muassa etsimällä synergiaetuja ja tarvittaessa yhdistämällä virastoja.

  4. Europolin parlamentaarisen valvonnan tehostamiseksi Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit antavat lausuntonsa Europolin strategisesta monivuotisesta työohjelmasta. Sekä Euroopan parlamentti että kansalliset parlamentit saavat tietoja Europolin toiminnasta vuotuisten toimintakertomusten ja tilinpäätösten sekä uhka-arvioiden, strategisten analyysien ja yleisten tilannekatsausten välityksellä.

Tausta

Eurooppa-neuvosto ehdotti Tukholman ohjelmassa, että Europolista olisi tehtävä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojenvaihdon keskipiste, palveluntarjoaja ja lainvalvontayksiköiden yhteinen foorumi. Se myös vaati perustamaan sekä kansallisella että EU:n tasolla lainvalvonta-alan ammattilaisille tarkoitettuja eurooppalaisia koulutus- ja vaihto-ohjelmia.

Komissio on tänään hyväksynyt seuraavat asiakirjat:

  1. ehdotus asetukseksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja koulutusvirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS (Europolin perustaminen) ja 2005/681/YOS (CEPOLin perustaminen) kumoamisesta.

  2. tiedonanto lainvalvontaviranomaisten eurooppalaisesta koulutuskehyksestä (European Law Enforcement Training Scheme, LETS).

Sen jälkeen kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet asetuksen, Europol ryhtyy vastaamaan lainvalvontaviranomaisten eurooppalaisen koulutuskehyksen täytäntöönpanosta. CEPOLin nykyinen sijaintipaikka Bramshillissä Yhdistyneessä kuningaskunnassa suljetaan vuonna 2014. Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten mukaan sulkeminen toteutetaan niin, että CEPOL voi jatkaa toimintaansa keskeytyksettä.

Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti voivat osallistua asetusehdotuksen hyväksymiseen ja soveltamiseen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti neuvostolle (kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus on toimitettu neuvoston käsiteltäväksi). Tanska ei osallistu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) kolmannen osan V osaston nojalla toteutettaviin toimenpiteisiin, joihin myös tämä asetusehdotus kuuluu.

Hyödyllisiä linkkejä

TAUSTATIEDOTE/13/286

Linkki ehdotukseen

Cecilia Malmströmin verkkosivut

Komissaari Malmström Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston verkkosivut

Sisäasioiden pääosasto Twitterissä

Yhteinen julkilausuma erillisvirastoista ja yhteinen lähestymistapa

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar