Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. märts 2013

Europolist saab ELis õiguskaitsealase koostöö ja koolituse tugikeskus

Euroopa Komisjoni tänase ettepaneku eesmärk on tõhustada ELi õiguskaitseasutuse (Europol) tööd teabe kogumisel ja analüüsimisel ning tehtud järelduste jagamisel liikmesriikidega. Sel viisil saab Europol liikmesriikide õiguskaitseasutuste koostööle ja piiriülestele uurimistele konkreetsemalt ja sihipärasemalt kaasa aidata. Ühtlasi suureneb ettepaneku tulemusel Europoli aruandekohustus Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide ees ning paraneb isikuandmete kaitse.

Uue määrusega seotakse koolitus tugevamini operatiivkoostöö toetamisega, sest Europoliga liidetakse Euroopa Politseikolledž ning Europol hakkab vastutama politsei- ja muude õiguskaitsetöötajate ühiskoolituse ja vahetusprogrammide eest.

„EL vajab tõhusat ja kulutasuvat ametkonda, kes aitaks liikmesriikidel võidelda raskete piiriüleste kuritegude ja terrorismiga, tagaks inimeste turvalisuse ja julgeoleku ning kaitseks seaduslikku majandustegevust. Meie ettepaneku sihiks on seega tugevdada Europoli rolli Euroopa õiguskaitseasutusena, parandada isikuandmete kaitset, suurendada Europoli aruandekohustust Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide ees ning tagada iga tegevpolitseiniku koolituse kvaliteet ja sidusus,” ütles ELi siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste eest vastutav asepresident Maroš Šefčovič lisas: „Praegusel majandusele ja eelarvele raskel ajal peavad kõik ELi institutsioonid ja ametid oma tegevust ratsionaliseerima. Kavandatud Europoli reform näitab ilmekalt, et korraga on võimalik suurendada nii kulutasuvust kui ka tõhusust. Tegu on võimsa avapauguga ELi detsentraliseeritud asutuste toimimise parandamise teel.”

Organiseeritud kuritegelike võrkude tegevus on muutunud enneolematult keerukaks, mitmetahuliseks ja rahvusvaheliseks. Sellised rasked kuriteod nagu inim-, uimasti- ja relvakaubandus, korruptsioon, maksekaardipettus, küberkuritegevus ja terrorism põhjustavad ohvritele ränki kannatusi, kuid lisaks sellele tekitavad ka ulatuslikku kahju majandusele ja kahandavad inimeste üldist turvatunnet. Selleks et liikmesriikidel oleks võimalik nimetatud ohtudele asjakohaselt reageerida, vajavad nad tungivalt sujuvat piiriülest koostööd, asjakohast teavet ja tõhusat analüüsi ning piisavat operatiivtoetust uurimiste teostamiseks.

Komisjoni ettepanek tugevdab Europoli rolli Euroopa õiguskaitseasutusena järgmisel viisil:

  1. Määrusega on tugevdatud ja selgitatud liikmesriikide kohustust edastada Europolile andmeid, et viimasest saaks ELis tõeline raskeid kuritegusid käsitleva teabe jagamise ja analüüsimise keskus. Samuti on nähtud ette uurimiste sihipärane rahaline toetamine. Igal aastal esitab Europol aruande liikmesriikidelt saadud andmete hulga ja kvaliteedi kohta.

  2. Europoli andmetöötlusprotsess kujundatakse ümber, et tal oleks lihtsam seostada tema kasutuses olevaid andmeid ja neid seejärel analüüsida. Euroopa andmekaitseinspektor hakkab teostama väliskontrolli Europolis isikuandmete kaitse eeskirjade täitmise üle ning suurenevad nende isikute õigused, kelle isikuandmeid Europolis töödeldakse.

  3. Koostoime ja tõhususe suurendamiseks liidetakse Europol ja Euroopa Politseikolledž määrusega üheks asutuseks, mis hakkab tegutsema Europoli peakorteris Haagis. Europol toob endaga uude struktuuri kaasa õiguskaitsealase operatiivkoostööga seotud oskusteabe ning Euroopa Politseikolledž haridus- ja koolitusalased kogemused, luues seeläbi nende valdkondade vahel tihedamad sidemed. Tugiteenuste dubleerimise kaotamise arvelt kokku hoitavad vahendid investeeritakse koolituskursustesse. Asutuste ühendamine tuleneb eelmise aasta institutsioonidevahelisest kokkuleppest detsentraliseeritud asutuste kohta. Selles dokumendis lepiti kokku ühtses lähenemisviisis, mille eesmärk on suurendada selliste asutuste sidusust, tõhusust, vastutust ja läbipaistvust, vajaduse korral asutuste liitmise ja nende koostoime parandamise kaudu.

  4. Parlamentaarse kontrolli tugevdamiseks Europoli üle konsulteeritakse asutuse strateegilise mitmeaastase tööprogrammi küsimuses ka Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentidega. Lisaks edastatakse neile igal aastal tegevusaruanne ja lõplik raamatupidamisaruanne, ohuhinnangud, strateegilised analüüsid ja üldolukorda käsitlevad aruanded.

Taustteave

Stockholmi programmis märkis Euroopa Ülemkogu, et Europolist „peaks saama liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabevahetuse keskus ning teenuseosutaja ja keskkond õiguskaitseteenistustele”. Samuti kutsus ülemkogu üles looma kõikide asjaomaste riikliku ja ELi tasandi õiguskaitsetöötajate jaoks Euroopa koolituskavad ja vahetusprogrammid.

Täna võttis komisjon vastu järgmised dokumendid:

  1. ettepanek määruse kohta, millega luuakse ELi õiguskaitsealase koostöö ja koolituse asutus (Europol) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2009/371/JSK (millega luuakse Europol) ja nõukogu otsus 2005/681/JSK (millega luuakse Euroopa Politseikolledž);

  2. teatis Euroopa õiguskaitsealase koolituskava kohta.

Kui Euroopa Parlament ja nõukogu määruse heaks kiidavad, läheb vastutus nimetatud koolituskava eest üle Europolile. Euroopa Politseikolledži ruumid Ühendkuningriigis Bramshillis on kavas 2014. aasta jooksul sulgeda. Briti ametiasutused on teatanud, et ruumide sulgemine ei mõjuta Euroopa Politseikolledži tegevust.

Ühendkuningriik ja Iirimaa võivad osaleda kavandatud määruse vastuvõtmises ja kohaldamises. Selleks tuleb neil teatada kirjalikult oma soovist nõukogule kolme kuu jooksul alates määruse esitamisest nõukogule. Taani seevastu ei osale Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa V jaotisest tulenevates meetmetes ega seega ka nimetatud määruses.

Kasulikud lingid

MEMO/13/286

Link ettepaneku juurde

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Asutusi käsitlev ühisavaldus ja ühtne lähenemisviis

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar