Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2013

Ευρωπόλ: Ο κόμβος της ΕΕ για την υποστήριξη της συνεργασίας και της εκπαίδευσης στον τομέα της επιβολής του νόμου

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα να καταστήσει την ενωσιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) αποτελεσματικότερη στον τομέα της συλλογής πληροφοριών, της ανάλυσής τους και της ανταλλαγής των εν λόγω αναλύσεων με τα κράτη μέλη. Αυτό θα επιτρέψει στην Ευρωπόλ να εξασφαλίσει συγκεκριμένη και στοχοθετημένη υποστήριξη στις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου στο πλαίσιο της διασυνοριακής τους συνεργασίας και των αντίστοιχων ερευνών. Ταυτόχρονα, με την πρόταση ενισχύεται η υποχρέωση λογοδοσίας της Ευρωπόλ έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με τον νέο κανονισμό ενισχύεται επίσης η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και υποστήριξης της επιχειρησιακής συνεργασίας, με τη συγχώνευση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) με την Ευρωπόλ και την ανάθεση στην τελευταία της ευθύνης για τα κοινά προγράμματα εκπαίδευσης και ανταλλαγών για το προσωπικό της αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

«Η ΕΕ χρειάζεται μια αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική υπηρεσία που θα βοηθά τα κράτη μέλη να καταπολεμούν τη σοβαρή διασυνοριακή εγκληματικότητα και την τρομοκρατία, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και προστασία των πολιτών και προστατεύοντας την νόμιμη οικονομία. Οι προτάσεις μας αποσκοπούν στην ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπόλ ως ευρωπαϊκής υπηρεσίας επιβολής του νόμου, στην ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην ενίσχυση της υποχρέωσης λογοδοσίας της Ευρωπόλ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, καθώς και στην εξασφάλιση της ποιότητας και της συνέπειας της εκπαίδευσης που παρέχεται στους αξιωματικούς πρώτης γραμμής», δήλωσε η κ. Cecilia Malmström, Επίτροπος της ΕΕ για τις Εσωτερικές Υποθέσεις.

Ο αντιπρόεδρος κ. Maroš Šefčovič, αρμόδιος για τη Διοίκηση και τις Διοργανικές Σχέσεις δήλωσε: «Σε δύσκολους καιρούς από οικονομικής και δημοσιονομικής πλευράς, όλα τα θεσμικά όργανα και οι υπηρεσίες της ΕΕ πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για εξορθολογισμό της λειτουργίας τους. Η παρούσα μεταρρύθμιση της Ευρωπόλ δείχνει ότι είναι δυνατόν μια υπηρεσία να είναι αποδοτική από οικονομική άποψη ενώ ταυτόχρονα καθίσταται αποτελεσματικότερη. Αποτελεί μια πολύ καλή αρχή όσον αφορά τα σχέδια της ΕΕ να βελτιώσει την λειτουργία των αποκεντρωμένων της υπηρεσιών.»

Οι δραστηριότητες των δικτύων του οργανωμένου εγκλήματος σήμερα είναι πολύ πιο πολύπλοκες, πολυσχιδείς και διεθνούς εμβέλειας σε σχέση με το παρελθόν. Σοβαρά εγκλήματα όπως η εμπορία ανθρώπων, η διακίνηση ναρκωτικών και πυροβόλων όπλων, η διαφθορά, οι απάτες με κάρτες πληρωμής, το ηλεκτρονικό έγκλημα και τα εγκλήματα τρομοκρατίας, προκαλούν μεγάλες βλάβες στα θύματα, προκαλούν οικονομικές ζημίες μεγάλης κλίμακας και υπονομεύουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Η ομαλή διασυνοριακή συνεργασία, η αποτελεσματική χρήση πληροφοριών και αναλύσεων και η κατάλληλη επιχειρησιακή υποστήριξη στις έρευνες είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν επαρκώς στις εν λόγω απειλές.

Η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπόλ ως ευρωπαϊκής υπηρεσίας επιβολής του νόμου, ως εξής:

  1. Προκειμένου η Ευρωπόλ να καταστεί πραγματικά ο κόμβος της ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών και αναλύσεων σχετικά με τα σοβαρά εγκλήματα, ο κανονισμός ενισχύει και αποσαφηνίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να παρέχουν στοιχεία στην Ευρωπόλ. Προβλέπεται επίσης στοχοθετημένη οικονομική υποστήριξη των ερευνών. Η Ευρωπόλ θα αναφέρει ετησίως περί της ποσότητας και της ποιότητας των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη.

  2. Για να μπορεί η Ευρωπόλ να συσχετίζει καλύτερα τα δεδομένα που διαθέτει ήδη και να τα αναλύει στη συνέχεια, θα επανασχεδιαστεί η δομή επεξεργασίας δεδομένων της υπηρεσίας. Στον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων θα ανατεθεί η αρμοδιότητα της εξωτερικής εποπτείας προστασίας δεδομένων της Ευρωπόλ, και θα ενισχυθούν τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων που επηρεάζονται από την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιεί η Ευρωπόλ.

  3. Με τον κανονισμό η Ευρωπόλ και η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) συγχωνεύονται σε μία υπηρεσία που θα στεγάζεται στην έδρα της Ευρωπόλ στη Χάγη των Κάτω Χωρών, προκειμένου να επιτευχθούν συνέργειες και να αποκομιστούν οφέλη λόγω αποτελεσματικότητας. Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας της Ευρωπόλ σε θέματα επιχειρησιακής συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου με την εμπειρογνωμοσύνη της CEPOL σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα ενισχύσει του δεσμούς μεταξύ των δύο τομέων. Θα αποφευχθεί η επικάλυψη των λειτουργιών υποστήριξης στις δύο υπηρεσίες, και οι προκύπτουσες οικονομίες θα επενδυθούν εκ νέου σε μαθήματα κατάρτισης. Αυτό αποτελεί επίσης καρπό της περσινής διοργανικής συμφωνίας για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Η αποκαλούμενη «κοινή προσέγγιση» αποσκοπεί στην βελτίωση της συνοχής, της αποδοτικότητας, της λογοδοσίας και της διαφάνειας όλων αυτών των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης συνεργειών και της συγχώνευσης υπηρεσιών, όπου απαιτείται.

  4. Τέλος, για να αυξηθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της Ευρωπόλ, θα ζητείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων για το στρατηγικό πολυετές πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπόλ. Τόσο το Ευρωπαϊκό όσο και τα εθνικά κοινοβούλια θα ενημερώνονται σε ετήσια βάση μέσω ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων και τελικών λογαριασμών καθώς και μέσω εκτιμήσεων απειλών, στρατηγικών αναλύσεων και εκθέσεων για την πρόοδο των εργασιών.

Ιστορικό

Με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Ευρωπόλ να εξελιχθεί και «να καταστεί κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών, φορέας παροχής υπηρεσιών και πλατφόρμα των υπηρεσιών επιβολής του νόμου». Ζήτησε επίσης την θέσπιση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης και προγραμμάτων ανταλλαγών για όλους τους συναφείς επαγγελματίες επιβολής του νόμου σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε:

  1. Πρόταση κανονισμού για την υπηρεσία επιβολής του νόμου και εκπαίδευσης της ΕΕ (Ευρωπόλ) και την κατάργηση της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου (για την ίδρυση της Ευρωπόλ) και της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ (για την ίδρυση της Cepol).

  2. Ανακοίνωση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιβολή του νόμου (LETS).

Όταν ο νέος κανονισμός εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Ευρωπόλ θα καταστεί υπεύθυνη για την υλοποίηση του LETS. Οι εγκαταστάσεις στο Bramshill στο Ηνωμένο Βασίλειο – όπου εδρεύει η Cepol – προβλέπεται να κλείσουν το 2014. Οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το κλείσιμο των εγκαταστάσεων θα διεκπεραιωθεί έτσι ώστε να μην διαταραχθούν οι δραστηριότητες της Cepol.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία είναι δυνατόν να συμμετάσχουν στην έκδοση και την εφαρμογή του προτεινόμενου κανονισμού κοινοποιώντας εγγράφως την επιθυμία τους αυτή στο Συμβούλιο (εντός τριμήνου από την υποβολή του προτεινόμενου κανονισμού στο Συμβούλιο). Η Δανία δεν συμμετέχει σε μέτρα δυνάμει του Τίτλου V του Μέρους 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όπως είναι ο προτεινόμενος κανονισμός.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

MEMO/13/286

Κείμενο της πρότασης

Ιστοσελίδες της Cecilia Malmström

Ακολουθήστε την Επίτροπο Malmström στο Twitter

Ιστοσελίδες της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων

Ακολουθήστε την ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στο Twitter

Κοινή Δήλωση και Κοινή Προσέγγιση για τις Υπηρεσίες

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar