Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 27. marts 2013

Europol: EU’s knudepunkt for støtte til retshåndhævelsessamarbejde og ‑uddannelse

Kommissionen har i dag foreslået at gøre EU’s retshåndhævelsesagentur (Europol) mere effektivt med hensyn til at indsamle oplysninger, analysere dem og udveksle disse analyser med medlemsstaterne. Dermed vil Europol skulle yde mere konkret og målrettet støtte til de nationale retshåndhævende myndigheder i deres grænseoverskridende samarbejde og undersøgelser. Samtidig øger forslaget Europols ansvarlighed over for Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter og styrker beskyttelsen af personoplysninger.

Den nye forordning styrker også forbindelsen mellem uddannelse og støtte til det operationelle samarbejde ved at sammenlægge Det Europæiske Politiakademi (Cepol) under Europol og gøre Europol ansvarlig for fælles uddannelses- og udvekslingsprogrammer for politiet og andet retshåndhævende personale.

”EU har behov for et effektiv og omkostningseffektiv agentur til at hjælpe medlemsstaterne med at bekæmpe alvorlig grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme, sikre borgernes tryghed og sikkerhed og beskytte den lovlige økonomi. Formålet med vores forslag er at styrke Europols rolle som et europæisk retshåndhævelsesagentur, øge Europols ansvarlighed over for Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter og styrke beskyttelsen af personoplysninger samt sikre, at uddannelsestilbuddet til fremtrædende embedsmænd er sammenhængende og af høj kvalitet", siger Cecilia Malmström, EU-kommissær for indre anliggender.

Maroš Šefčovič, der er næstformand i Kommissionen med ansvar for forvaltning og interinstitutionelle anliggender, udtaler: ”I disse vanskelige økonomiske og budgetmæssige tider skal alle EU’s institutioner og agenturer gøre en indsats for at effektivisere deres aktiviteter. Denne reform af Europol viser, at det er muligt at være omkostningseffektiv og samtidig øge effektiviteten. Det er en stærk start på EU’s planer om at forbedre de decentrale EU-organers funktionsmåde.”

Aktiviteterne i de organiserede kriminelle netværk er blevet mere komplekse og forskelligartede og breder sig mere end nogensinde på internationalt plan. Alvorlig kriminalitet som f.eks. menneskehandel og handel med narkotika og våben, korruption, svig med betalingskort, cyberkriminalitet og terrorhandlinger påfører ofrene alvorlig skade, medfører omfattende økonomiske skader og undergraver borgernes følelse af sikkerhed. Hvis medlemsstaterne skal kunne reagere tilfredsstillende på disse trusler, er det afgørende at have et gnidningsløst grænseoverskridende samarbejde og en effektiv udnyttelse af informationer og analyser samt passende operationel støtte til undersøgelserne.

Kommissionen foreslår at styrke Europols rolle som europæisk retshåndhævelsesagentur på følgende måder:

  1. For at Europol virkelig kan blive EU’s knudepunkt for informationsudveksling og analyser vedrørende alvorlig kriminalitet, styrker og præciserer forordningen medlemsstaternes forpligtelse til at videregive data til Europol. Der er også forudset målrettet finansiel støtte til undersøgelserne. Europol vil hvert år aflægge rapport om mængden og kvaliteten af de data, der er forelagt af medlemsstaterne.

  2. For at Europol bedre kan etablere forbindelser mellem data, det allerede er i besiddelse af, og siden analysere dem, bliver agenturets databehandlingsstruktur lavet om. Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse skal have ansvaret for det eksterne tilsyn med Europols databeskyttelse, og rettighederne for enkeltpersoner, der berøres af Europols databehandling, vil blive styrket.

  3. Forordningen sammenlægger Europol og CEPOL i et enkelt agentur, som vil få sæde i Europols hovedkvarter i Haag, Nederlandene, således at der opnås synergier og større effektivitet. Hvis Europols specialviden om operationelt retshåndhævelsessamarbejde kombineres med Cepols ekspertise inden for uddannelse, vil det kunne styrke forbindelserne og have synergivirkninger mellem de to områder. Man vil undgå overlappende støttefunktioner i de to agenturer, og de besparelser, der dermed opnås, skal geninvesteres i uddannelseskurser. Dette er også resultatet af sidste års interinstitutionelle aftale om decentraliserede agenturer. Den såkaldte ”fælles tilgang” sigter mod at opnå bedre sammenhæng, effektivitet, ansvarlighed og gennemsigtighed for alle disse agenturer, bl.a. ved at søge synergier og samle agenturer, når det er hensigtsmæssigt.

  4. Endelig vil Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter - for at øge den parlamentariske kontrol med Europol - blive hørt om Europols strategiske flerårigt arbejdsprogram. Både Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter vil blive holdt underrettet via årlige aktivitetsrapporter og endelige regnskaber samt trusselsvurderinger, strategiske analyser og generelle situationsrapporter.

Baggrund

Med Stockholmprogrammet opfordrede Det Europæiske Råd til, at Europol skulle udvikles og blive ”et knudepunkt for informationsudveksling mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder, en tjenesteudbyder og en platform for de retshåndhævende tjenester”. Det tilskyndede også til, at der blev indført uddannelsesordninger og udvekslingsprogrammer for alle med en relevant beskæftigelse inden for retshåndhævelse på nationalt plan og på EU-plan.

Kommissionen har i dag vedtaget:

  1. Et forslag til en forordning om EU-agenturet for retshåndhævelsessamarbejde og ‑uddannelse (Europol) og om ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA (oprettelse af Europol) og 2005/681/RIA (oprettelse af Cepol).

  2. En meddelelse om en europæisk uddannelsesordning for retshåndhævelsespersonale (LETS).

Når den nye forordning er blevet vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet, bliver Europol ansvarlig for gennemførelsen af LETS. Sædet i Bramshill i Det Forenede Kongerige — hvor Cepol befinder sig — skal lukkes i løbet af 2014. De britiske myndigheder har meddelt, at lukningen vil ske således, at Cepols aktiviteter kan fortsætte uforstyrret.

Det Forenede Kongerige og Irland kan deltage i vedtagelsen og anvendelsen af den foreslåede forordning ved at give Rådet skriftlig meddelelse herom (senest tre måneder efter, at den foreslåede forordning er blevet forelagt for Rådet). Danmark deltager ikke i foranstaltninger i henhold til afsnit V i Del 3 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), såsom den foreslåede forordning.

Links

MEMO/13/286

Link til forslaget

Cecilia Malmströms websted

Følg kommissær Cecilia Malmström på Twitter

Generaldirektoratet for Indre Anliggender websted

Følg Generaldirektoratet for Indre Anliggender på Twitter

Fælles erklæring og fælles tilgang vedrørende agenturer

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar