Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 27. března 2013

Europol jako středisko EU pro podporu spolupráce při prosazování práva a vzdělávání v této oblasti

Komise dnes předložila návrh, který má zefektivnit činnost Europolu (agentury EU pro prosazování práva) při shromažďování informací, jejich analýze a sdílení výsledků těchto analýz s členskými státy. Europol tak bude moci poskytovat konkrétnější a cílenější podporu pro přeshraniční spolupráci vnitrostátních donucovacích orgánů při vyšetřování. Návrh zároveň přináší i větší odpovědnost Europolu vůči Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům a posiluje ochranu osobních údajů.

Nové nařízení rovněž upevní vazbu mezi vzdělávací činností a podporou operativní spolupráce tím, že Evropskou policejní akademii (CEPOL) učiní součástí struktury Europolu, na nějž se tak přenese odpovědnost za společnou odbornou přípravu a výměnné programy pro policisty a ostatní příslušníky orgánů prosazování práva.

„EU potřebuje agenturu, která je schopna efektivně a hospodárně pomáhat členským státům v boji se závažnou mezinárodní trestnou činností a terorismem, při zajišťování bezpečnosti občanů a ochraně legálního hospodářství. Naše návrhy mají posílit roli Europolu jako evropské agentury pro prosazování práva, zvýšit ochranu osobních údajů, zvětšit odpovědnost Europolu vůči Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentům a zajistit kvalitu a konzistentnost vzdělávacích akcí pro personál v první linii,“ řekla komisařka EU pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič, který odpovídá za administrativu a interinstitucionální vztahy, k tomu uvedl: „V době, kdy se nacházíme ve složité ekonomické a rozpočtové situaci, se musí všechny orgány a agentury EU snažit zefektivnit svou činnost. Tato reforma Europolu ukazuje, že je možné šetřit náklady a zároveň zvyšovat efektivitu. Jsme svědky rozhodného prvního kroku, který má zlepšit fungování decentralizovaných agentur EU.

Sítě organizovaného zločinu jsou složitější a rozmanitější než kdy dříve a mají širší mezinárodní působnost. Závažná trestná činnost, jako je obchodování s lidmi, drogami a střelnými zbraněmi, korupce, podvody s platebními kartami, kyberkriminalita a teroristické činy mohou vážně poškodit oběti, způsobit rozsáhlé hospodářské škody a oslabit pocit bezpečí občanů. Aby bylo možné na tyto hrozby náležitě reagovat, musí členské státy účinně spolupracovat, sdílet informace a analýzy a při vyšetřování si vzájemně poskytovat potřebnou operativní podporu.

Komise navrhuje posílit roli Europolu jako evropské agentury pro prosazování práva následujícím způsobem:

  1. Aby se Europol stal skutečným střediskem EU pro výměnu informací a analýz týkajících se závažné trestné činnosti, jsou v nařízení zpřísněny a vysvětleny povinnosti členských států ohledně poskytování údajů Europolu. Počítá se i s cílenou finanční podporou pro vyšetřování. Europol bude každoročně podávat zprávu o množství a kvalitě údajů dodaných členskými státy.

  2. Aby Europol mohl lépe vytvářet vazby mezi údaji, které již má k dispozici, a následně je analyzovat, bude reorganizována jeho struktura zpracování dat. Evropský inspektor ochrany údajů bude odpovědný za externí dohled nad ochranou údajů Europolu a budou posílena práva osob, jejichž údaje Europol zpracovává.

  3. Pro zefektivnění činnosti a dosažení úspor budou Europol a Cepol nařízením sloučeny do jediné agentury, která bude usazena v sídle Europolu v nizozemském Haagu. Spojením know-how Europolu v oblasti operativní spolupráce při prosazování práva a odborného know-how Cepolu, pokud jde o vzdělávací činnost, se posílí vazby mezi těmito dvěma oblastmi. Zamezí se zdvojování podpůrných funkcí v obou agenturách a výsledné úspory budou reinvestovány do vzdělávacích kurzů. To je také výsledkem interinstitucionální dohody o decentralizovaných agenturách z loňského roku. Cílem tzv. „společného přístupu“ je zlepšit soudržnost, efektivitu, odpovědnost a transparentnost všech těchto agentur, mj. snahou o dosažení synergických efektů a slučováním agentur, ukáže-li se to jako vhodné.

  4. A pro posílení parlamentní kontroly Europolu bude jeho strategický víceletý pracovní program projednáván s Evropským parlamentem a národními parlamenty, kterým bude každý rok předkládána výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka, jakož i posouzení hrozeb, strategické analýzy a zprávy o celkové situaci.

Souvislosti

V rámci Stockholmského programu vyzvala Evropská rada Europol, aby se rozvinul ve „středisko výměny informací mezi donucovacími orgány členských států, poskytovatele služeb a platformu pro služby v oblasti vymáhání práva“. Vyzvala rovněž k vytvoření evropského systému odborné přípravy a zavedení výměnných programů pro všechny příslušníky orgánů prosazování práva na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU.

Komise dnes přijala:

  1. návrh nařízení o agentuře EU pro spolupráci při prosazování práva a vzdělávání v této oblasti (Europol) a o zrušení rozhodnutí Rady 2009/371/SVV (zřízení Europolu) a 2005/681/SVV (zřízení CEPOLu),

  2. sdělení o evropském systému vzdělávání v oblasti prosazování práva (LETS).

Až bude nové nařízení Evropským parlamentem a Radou přijato, ponese Europol odpovědnost za provádění systému LETS. Sídlo Cepolu v Bramshillu ve Spojeném království má být zavřeno v průběhu roku 2014. Britské orgány oznámily, že zrušení sídla bude provedeno tak, aby činnost Cepolu mohla nerušeně pokračovat.

Spojené království a Irsko se mohou k přijetí a provádění navrženého nařízení připojit, jestliže tento svůj úmysl písemně oznámí Radě (do tří měsíců od předložení návrhu nařízení Radě). Dánsko se neúčastní opatření podle hlavy V části třetí Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), jakým je například navrhované nařízení.

Užitečné odkazy

MEMO/13/286

Odkaz na návrh

Internetové stránky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Společné prohlášení a společný přístup týkající se agentur

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Antonio Gravili (+32 22954317)

Tove Ernst (+32 22986764)

Marilyn Carruthers (+32 22999451)


Side Bar