Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 mars 2013

Mindre uppgrävda gator = billigare bredband. Kommissionen föreslår regler för att sänka kostnaderna för utbyggnaden av bredband

EU-kommissionen har idag lagt fram förslag till ny lagstiftning för att minska kostnaderna för utbyggnaden av höghastighetsinternet med 30 %. Bygg- och anläggningsarbetena, t.ex. att gräva upp gator för att dra fiberkabel, svarar för upp till 80 % av kostnaderna för att bygga ut höghastighetsnäten. Dagens förslag kan innebära besparingar på 40–60 miljarder euro för företagen.

Höghastighetsbredband är ryggraden i telekommarknaden och den vidare digitala inre marknad som kommissionen strävar efter att skapa. Utbyggnaden sinkas för närvarande av ett lapptäcke av regler och administrativ praxis på nationell och lokal nivå.

— På de flesta ställena i Europa skadar dagens regler EU:s konkurrenskraft, säger Europeiska kommissionens vice ordförande Neelie Kroes.

Dagens förslag till förordning bygger på bästa praxis som i dag finns i Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien, Sverige och Storbritannien, samtidigt som de organisatoriska frågorna i hög grad överlåts åt medlemsstaterna.

— Alla förtjänar höghastighetsbredband, säger hon och tillägger: Jag vill slopa byråkratin och allt annat som hindrar oss från att nå målet. Europeiska kommissionen vill att det ska gå fortare och kosta mindre att införa höghastighetsbredband, säger hon avslutningsvis.

Reglerna ska vara direkt tillämpliga i hela EU efter att de godkänts av Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen vill ta itu med fyra huvudsakliga problemområden:

  • Se till att nya eller renoverade byggnader klarar höghastighetsinternet.

  • Ge tillträde till infrastruktur såsom befintliga ledningar, rör, manhål, kopplingsskåp, stolpar, master, antenninstallationer, torn och andra stödkonstruktioner, på rättvisa och rimliga villkor, inklusive prisvillkor.

  • Åtgärda den otillräckliga samordningen av bygg- och anläggningsarbetena genom att göra det möjligt för samtliga nätoperatörer att förhandla fram avtal med andra infrastrukturleverantörer.

  • Förenkla den komplexa och tidskrävande tillståndsgivningen, särskilt för master och antenner, genom att bevilja eller avslå en ansökan om tillstånd inom sex månader som standard och tillåta att framställningar görs via en enda kontaktpunkt.

Det råder för närvarande föga öppenhet och insyn avseende den befintliga fysiska infrastruktur som lämpar sig för utbyggnad av bredband, och det saknas lämpliga vedertagna regler för utbyggnaden av bredband i hela EU. För tillfället finns det ingen marknad för fysisk infrastruktur eller möjlighet att använda infrastruktur som tillhör andra allmännyttiga företag. Bestämmelserna i vissa medlemsstater avhåller till och med de allmännyttiga företagen från att samarbeta med nätoperatörerna.

Bakgrund

Detta initiativ ingår i den tiopunktersplan för att stimulera bredbandsutbyggnaden, som lades fram i samband med översynen efter halva tiden av den digitala agendan för Europa.

Den digitala agendan för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200) syftar till att skapa tillväxt och sysselsättning på grundval av höghastighetsnäten för elektronisk kommunikation. Betydande ansträngningar att bygga ut näten krävs alltjämt för att uppnå de ambitiösa bredbandsmålen i den digitala agendan: att alla i Europa ska ha tillgång till grundläggande bredband senast 2013 , och att man senast 2020 ska ha uppnått (i) att alla i Europa har tillgång till internethastigheter på över 30 Mbps och (ii) att 50 % eller fler av de europeiska hushållen abonnerar på internetförbindelser på över 100 Mbps. Dessa mål kan endast uppnås om kostnaderna för utbyggnad av infrastruktur sänks i hela EU.

I sitt meddelande Europeiska bredbandssektorn – investeringar i digitalt baserad tillväxt från 2010 meddelade Europeiska kommissionen sina planer på att senast 2012 se över olika kostnadsminskningsmetoder. I slutsatserna från Europeiska rådets möte den 1–2 mars 2012 uppmanade Europeiska rådet till åtgärder på EU-nivå för att tillhandahålla bättre bredbandstäckning, bland annat genom att sänka kostnaden för bredbandsinfrastruktur. I meddelandet Inremarknadsakt II – Tillsammans för ny tillväxt identifierades sänkta kostnader vid införandet av bredband som en av tolv nyckelåtgärder som ska främja tillväxt, sysselsättning och förtroende för den inre marknaden och i praktiken få reella effekter. I slutsatserna från Europeiska rådets möte den 13–14 december 2012 uppmanar Europeiska rådet kommissionen att lägga fram alla viktiga förslag senast våren 2013.

Som en del av dessa planer ägde ett offentligt samråd om ett EU-initiativ för att minska kostnaderna för utbyggnad av infrastruktur för höghastighetskommunikation i Europa rum 2012. Svaren bekräftade att det är värt att kommissionen fullföljer sin avsikt att ta upp kostnaderna för bygg- och anläggningsarbeten för bredbandsutbyggnad på hela den inre marknaden. En majoritet av de tillfrågade bekräftade förekomsten av ineffektivitet och flaskhalsar samt möjligheterna till kostnadsminskningar.

Utöver det offentliga samrådet har kommissionen inrättat en diskussionsplattform på internet om crowdsourcing-idéer för att minska kostnaden för bredband.

Länkar

MEMO/13/287 Vad innebär förslaget till förordning för...

Analysys Mason-studie

Hashtagg: #broadband; #singlemarket; #4G

Den digitala agendan

Neelie Kroes

Följd Neelie Kroes på Twitter

Kontaktpersoner :

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar