Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 26. marca 2013

Menej kopania = lacnejší internet. Komisia navrhuje pravidlá, ktorými sa majú znížiť náklady na zavádzanie širokopásmového pripojenia

Európska komisia dnes navrhla nové pravidlá, ktorými sa majú náklady na zavádzanie vysokorýchlostného internetového pripojenia znížiť o 30 %. Pri budovaní vysokorýchlostných sietí pripadá až 80 % nákladov na stavebno-inžinierske práce, ako je rozkopávanie ciest pri ukladaní optických káblov. Dnešný návrh môže spoločnostiam ušetriť 40 až 60 miliárd EUR.

Vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie je nosným prvkom telekomunikačného sektora, ako aj širšieho jednotného digitálneho trhu, ktorý sa Komisia snaží vybudovať. Jeho zavádzanie v súčasnosti brzdí zložitá spleť pravidiel a administratívnych postupov na úrovni členských štátov a v rámci nich. „Existujúce pravidlá vo väčšine prípadov škodia európskej konkurencieschopnosti,“ povedala podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová.

Predkladaný návrh nariadenia nadväzuje na osvedčené postupy, ktoré sa už uplatňujú v Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Litve, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku, Švédsku a v Spojenom kráľovstve, organizačné otázky však vo veľkej miere ponecháva na samotné členské štáty.

Ako povedala Neelie Kroesová: „Každý si zaslúži rýchle širokopásmové pripojenie a ja chcem skoncovať so všetkou tou byrokraciou, ktorá nám v dosiahnutí tohto cieľa bráni. Európska komisia chce, aby sa toto širokopásmové pripojenie dalo získať rýchlejšie a lacnejšie.“

Pravidlá by po dohode Európskeho parlamentu a Rady boli priamo uplatniteľné v celej EÚ.

Komisia sa chce zamerať na štyri hlavné problematické oblasti:

  • Zabezpečiť, aby mali nové alebo renovované budovy prípravu na vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie.

  • Otvoriť za spravodlivých a primeraných podmienok (aj cenových) prístup k infraštruktúre, t.j. k existujúcim vedeniam, kanálom, šachtám, skriniam, stožiarom, stĺpom, anténam, vežiam a ostatným podporným konštrukciám.

  • Skoncovať s nedostatočnou koordináciou stavebno-inžinierskych prác tak, že sa každému prevádzkovateľovi siete umožní uzatváranie dohôd s inými poskytovateľmi infraštruktúry.

  • Zjednodušiť komplikovaný a zdĺhavý proces udeľovania povolení, najmä v prípade stožiarov a antén, zavedením šesťmesačnej štandardnej lehoty na udelenie alebo zamietnutie povolenia a umožnením predkladania žiadostí prostredníctvom jednotných kontaktných miest.

Existujúca fyzická infraštruktúra vhodná na zavádzanie širokopásmového pripojenia je momentálne netransparentná a neexistujú primerané spoločné pravidlá pre zavádzanie širokopásmového pripojenia na úrovni EÚ. Rovnako zatiaľ absentuje trh fyzickej infraštruktúry a potenciál využitia infraštruktúry iných sieťových podnikov. Predpisy v niektorých členských štátoch dokonca sieťové podniky odrádzajú od spolupráce s telekomunikačnými operátormi.

Súvislosti

Táto iniciatíva je súčasťou desaťbodového plánu, ktorým sa má urýchliť zavádzanie širokopásmového pripojenia a ktorý bol predstavený pri príležitosti priebežného hodnotenia Digitálnej agendy pre Európu.

Cieľom Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200) je zabezpečovanie rastu a zamestnanosti prostredníctvom vysokorýchlostných komunikačných sietí. Dosiahnutie ambicióznych cieľov Digitálnej agendy v oblasti širokopásmového pripojenia (konkrétne do roku 2013 sprístupniť širokopásmové pripojenie všetkým Európanom a zabezpečiť, aby do roku 2020 i) všetci Európania mali prístup k internetu rýchlejšiemu ako 30 Mbps, a aby ii) 50 % alebo viac európskych domácností malo internetové pripojenie rýchlejšie ako 100 Mbps) si z hľadiska zavádzania sietí stále vyžaduje mnoho úsilia. Tieto ciele sa nám podarí dosiahnuť len ak sa náklady na budovanie infraštruktúry znížia v celej EÚ.

Vo svojom oznámení s názvom „Široké pásmo v Európe: investície do digitálne riadeného rastu” Európska komisia v roku 2010 oznámila zámer dokončiť do roku 2012 prieskum praktík znižovania nákladov na širokopásmové pripojenie. Európska rada na svojom zasadnutí 1. a 2. marca 2012 vyzvala k opatreniam na úrovni Európskej únie na zabezpečenie lepšieho širokopásmového pokrytia, a to aj znížením nákladov na vysokorýchlostnú širokopásmovú infraštruktúru. V oznámení „Akt o jednotnom trhu II: Spoločne za nový rast“ bolo zníženie nákladov pri zavádzaní širokopásmového pripojenia zaradené medzi 12 kľúčových opatrení, ktoré majú podporiť rast, zamestnanosť a dôveru v jednotný trh a priniesť skutočné účinky v bežnom živote. Európska rada na svojom zasadnutí 13. a 14. decembra 2012 vyzvala Komisiu, aby predložila všetky kľúčové návrhy do jari 2013.

V rámci týchto plánov prebehli v roku 2012 verejné konzultácie o iniciatíve EÚ na zníženie nákladov na zavádzanie vysokorýchlostnej komunikačnej infraštruktúry v Európe. Spätná väzba potvrdila, že zámer Komisie znížiť náklady na stavebno-inžinierske práce pri zavádzaní širokopásmového pripojenia na jednotnom trhu má význam. Väčšina respondentov potvrdila neefektívnosť a prekážky v systéme, ako aj potenciál pre znižovanie nákladov.

Okrem verejných konzultácií Komisia vytvorila aj crowd-sourcingovú diskusnú platformu na internete, ktorá umožňuje verejnosti podeliť sa o nápady, ako znížiť náklady na zavádzanie širokopásmového pripojenia.

Užitočné odkazy

MEMO/13/287 Čo znamená návrh nariadenia pre...

Štúdia spoločnosti Analysys Mason

Hashtag: #broadband; #singlemarket; #4G

Digitálna agenda

Neelie Kroesová

Neelie Kroesová na Twitteri

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 1716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 9019)


Side Bar