Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 26 marca 2013 r.

Mniej prac budowlanych = tańsze sieci szerokopasmowe. Komisja proponuje zmniejszenie kosztów instalacji łączy szerokopasmowych

Komisja Europejska zaproponowała dziś wprowadzenie nowych przepisów mających na celu zmniejszenie o 30 proc. kosztów wprowadzenia szybkiego internetu. Prace inżynieryjno-budowlane, takie jak przebudowa ulic na potrzeby instalacji kabla światłowodowego, mogą stanowić nawet 80 proc. całkowitych kosztów wdrożenia szybkich sieci łączności elektronicznej. Dzisiejszy wniosek może przynieść przedsiębiorstwom oszczędności rzędu 40 do 60 mld EUR.

Szybkie łącza szerokopasmowe są podstawowym elementem rynku telekomunikacyjnego oraz szerszego jednolitego rynku cyfrowego, nad którego rozwojem pracuje Komisja. Rozwój ten uległ obecnie spowolnieniu ze względu na różnice w przepisach i praktykach administracyjnych stosowanych na poziomach krajowym i regionalnym. „W większości przypadków stosowane obecnie przepisy są szkodliwe dla konkurencyjności Europy”, powiedziała Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej.

Przedstawiony dziś projekt rozporządzenia opiera się na sprawdzonych rozwiązaniach stosowanych obecnie w takich krajach jak Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Litwa, Niderlandy, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja i Wielka Brytania, ale pozostawia kwestie organizacyjne w dużym stopniu w gestii państw członkowskich.

Neelie Kroes powiedziała: „Każdy powinien mieć dostęp do szybkich sieci szerokopasmowych. Zależy mi na tym, aby usunąć przeszkody biurokratyczne uniemożliwiające osiągnięcie tego celu. Komisja Europejska dąży do tego, aby dostęp do takich łączy szerokopasmowych był łatwiejszy i tańszy.”

Po tym jak nowe przepisy zostaną przyjęte przez Parlament Europejski i Radę, będą bezpośrednio stosowane w całej UE.

Komisja pragnie rozwiązać cztery główne problemy:

  • przystosowanie nowych i remontowanych budynków do szybkich łączy szerokopasmowych;

  • otwarcie dostępu do infrastruktury na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, w tym również cenowych (dostęp do istniejących kanałów, przewodów, studzienek, szafek ulicznych, masztów, anten, wież i innych elementów infrastruktury);

  • rozwiązanie kwestii niedostatecznej koordynacji robót budowlanych poprzez umożliwienie operatorom sieci negocjowania umów z innymi dostawcami infrastruktury;

  • uproszczenie złożonej i czasochłonnej procedury przyznawania zezwoleń, zwłaszcza na budowę masztów i anten, poprzez wprowadzenie obowiązku wydania lub odmowy zezwolenia w ciągu sześciu miesięcy oraz poprzez umożliwienie składania wniosków o zezwolenie za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego.

W chwili obecnej brakuje przejrzystych zasad dotyczących istniejącej infrastruktury fizycznej, którą można wykorzystać w celu wprowadzenia łączy szerokopasmowych, a także brakuje wspólnych przepisów, które mogłyby być stosowane przy uruchomianiu łączy szerokopasmowych w całej UE. Nie istnieje również rynek infrastruktury fizycznej i nie ma możliwości korzystania z infrastruktury należącej do innych przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Uregulowania prawne w niektórych państwach członkowskich wręcz zniechęcają przedsiębiorstwa użyteczności publicznej do współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi.

Kontekst

Inicjatywa ta stanowi część dziesięciopunktowego planu mającego na celu zwiększenie tempa rozwoju łączy szerokopasmowych, który przedstawiono przy okazji średniookresowego przeglądu Europejskiej agendy cyfrowej.

Celem Europejskiej agendy cyfrowej (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200) jest zapewnienie wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w oparciu o szybkie sieci łączności elektronicznej. Aby osiągnąć ambitne cele dotyczące dostępu szerokopasmowego, jakie wyznaczono w agendzie cyfrowej, w dalszym ciągu konieczne jest podjęcie intensywnych działań na rzecz rozbudowy sieci: do 2013 r. wszyscy Europejczycy mają mieć dostęp do podstawowych połączeń szerokopasmowych, a do 2020 r. (i) wszyscy Europejczycy mają mieć dostęp do połączeń o przepustowości przekraczającej 30 Mb/s i (ii) przynajmniej 50 proc. europejskich gospodarstw domowych ma mieć dostęp do połączeń o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. Cele te zostaną osiągnięte tylko wtedy, jeżeli w całej UE zostaną zmniejszone koszty wdrażania infrastruktury.

W opublikowanym w 2010 r. komunikacie pt. „Internet szerokopasmowy w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju opartego na technologiach szerokopasmowych” Komisja Europejska ogłosiła plan dokonania, do końca 2012 r., przeglądu praktyk w zakresie redukcji kosztów uruchomiania łączy szerokopasmowych. Rada Europejska na posiedzeniu w dniach 1-2 marca 2012 r. zaapelowała, by na poziomie Unii Europejskiej podjęto działania mające zapewnić lepszy zasięg łączy szerokopasmowych, w tym poprzez zmniejszenie kosztów związanych z budową infrastruktury szerokopasmowej o wysokiej przepustowości. W komunikacie „Akt o jednolitym rynku II. Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego” zmniejszenie kosztów wprowadzania łączy szerokopasmowych uznano za jedno z kluczowych 12 działań, które zwiększą wzrost gospodarczy, poziom zatrudnienia oraz zaufanie do jednolitego rynku, przynosząc jednocześnie rzeczywiste korzyści dla obywateli. Rada Europejska na posiedzeniu w dniach 13 i 14 grudnia 2012 r. wezwała Komisję do przedstawienia najważniejszych propozycji do wiosny 2013 r.

W ramach tych działań w 2012 r. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie unijnej inicjatywy mającej na celu ograniczenie kosztów wprowadzania infrastruktury na potrzeby szybkich sieci telekomunikacyjnych w Europie. Wyniki konsultacji potwierdziły, że inicjatywy Komisji mające na celu zmniejszenie kosztów budowy infrastruktury na potrzeby łączy szerokopasmowych na całym jednolitym rynku są bardzo potrzebne. Większość respondentów potwierdziła istnienie nieefektywnych rozwiązań i wąskich gardeł, a także potwierdziła możliwości zmniejszenia kosztów.

Oprócz konsultacji społecznych Komisja założyła internetową platformę dyskusyjną służącą do zbierania pomysłów na ograniczenie kosztów wprowadzania łączy szerokopasmowych.

Przydatne linki

MEMO/13/287 Co projekt rozporządzenia oznacza dla...

Badanie wykonane przez Analysys Mason

Hashtag: #broadband; #singlemarket; #4G

Agenda cyfrowa

Neelie Kroes

Neelie Kroes w serwisie Twitter

Kontakt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar