Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 maart 2013

Minder graafwerk = goedkoper breedband: Commissie stelt regels voor om installatiekosten voor breedband terug te dringen

De Europese Commissie heeft vandaag nieuwe regels voorgesteld om de kosten voor het uitrollen van snel internet met 30 % terug te dringen. Bouwwerkzaamheden, zoals het opbreken van straten om glasvezel te leggen, maken tot 80 % uit van de kosten voor de aanleg van snelle netwerken. Het voorstel van vandaag kan bedrijven een besparing van 40 tot 60 miljard euro opleveren.

Snel breedband is essentieel voor de interne markt op telecom- en digitaal gebied die de Commissie tot stand wil brengen. Het uitrollen daarvan wordt belemmerd door een wirwar aan regels en administratieve procedures op nationaal en subnationaal niveau. "Op de meeste plekken zijn de regels die momenteel gelden schadelijk voor het concurrentievermogen van Europa," zei vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes.

De ontwerpwetgeving die vandaag is voorgesteld, bouwt voort op beste praktijken die worden toegepast in Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Litouwen, Nederland, Polen, Portugal, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, maar geeft wat betreft de organisatie grotendeels vrije hand aan de lidstaten.

Neelie Kroes:"Iedereen verdient snel breedband. Ik wil de bureaucratische rompslomp wegwerken die dat in de weg staat. De Europese Commissie wil dat breedband sneller en goedkoper beschikbaar wordt."

Zodra het Europees Parlement en de Raad het ermee eens zijn, worden de regels rechtstreeks van toepassing in de hele EU.

De Commissie wil de volgende zaken aanpakken:

  • ervoor zorgen dat nieuwe of gerenoveerde gebouwen voorbereid zijn voor snelle breedband;

  • infrastructuur tegen billijke en redelijke voorwaarden, o.a. wat de prijzen betreft, openstellen; hieronder vallen bestaande buizen, leidingen, mangaten, kasten, palen, masten, antenne-installaties, torens en andere ondersteunende constructies;

  • een einde maken aan de gebrekkige coördinatie van civiele werken door alle netwerkexploitanten de mogelijkheid te geven overeenkomsten te sluiten met andere infrastructuuraanbieders;

  • vereenvoudigen van ingewikkelde en tijdrovende vergunningsprocedures, met name voor masten en antennes, door ervoor te zorgen dat vergunningen altijd binnen zes maanden worden verleend of afgewezen en door alle aanvragen via één aanspreekpunt te laten afhandelen.

Het is momenteel niet altijd duidelijk in hoeverre bestaande fysieke infrastructuur geschikt is voor het uitrollen van breedband. Evenmin zijn er in de EU geschikte, algemeen toegepaste regels voor de aanleg van breedband. Er is ook geen markt waarop handel mogelijk is in fysieke infrastructuur of het gebruik van infrastructuur die van andere nutsbedrijven is. In sommige lidstaten bestaan er zelfs voorschriften die tegengaan dat nutsbedrijven samenwerken met telecomexploitanten.

Achtergrond

Dit initiatief maakt deel uit van het tienpuntenplan om een impuls aan het uitrollen van breedband te geven dat is gepresenteerd ter gelegenheid van de tussentijdse evaluatie van de Digitale Agenda voor Europa.

De Digitale Agenda voor Europa (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200) is gericht op groei en werkgelegenheid op basis van snelle communicatienetwerken. Wat de aanleg van netwerken betreft moet er nog veel werk worden verzet om de ambitieuze doelstellingen te behalen die in de Digitale Agenda voor breedband zijn vastgelegd: in 2013 moeten alle Europeanen basisbreedband hebben; in 2020 moeten alle Europeanen toegang hebben tot snelheden boven de 30 Mbps; in 2020 dient minstens 50 % van alle Europese huishoudens een internetabonnement met een snelheid van meer dan 100 Mbps te hebben. Deze doelen kunnen alleen worden bereikt als de kosten voor de aanleg van infrastructuur in de hele EU worden teruggedrongen.

In 2010 heeft de Europese Commissie in de mededeling "Breedband in Europa: investeren in digitale groei" plannen aangekondigd om de kostenbeperkingspraktijken nader te bekijken en daarover in 2012 te rapporteren. De Europese Raad van 1 en 2 maart 2012 heeft opgeroepen tot actie op het niveau van de Europese Unie om te zorgen voor een betere breedbanddekking, onder meer door de kosten van de hogesnelheidsbreedbandinfrastructuur te verlagen. In de mededeling Akte voor de interne markt II: Samen voor nieuwe groei is het verminderen van de kosten voor het uitrollen van breedband genoemd als een van de twaalf kernacties die het stimuleren van groei, werkgelegenheid en vertrouwen in de eengemaakte markt beogen, alsmede het op het terrein teweegbrengen van reële effecten. De Europese Raad van 13 en 14 december 2012 heeft de Commissie opgeroepen alle cruciale voorstellen uiterlijk in het voorjaar van 2013 in te dienen.

Als onderdeel van deze plannen heeft er in 2012 een openbare raadpleging plaatsgevonden over een EU-initiatief om de kosten voor het uitrollen van snelle communicatie-infrastructuur in Europa te verminderen. Uit de reacties daarop is gebleken dat het de moeite waarde is om gevolg te geven aan de plannen van de Commissie om de kosten voor bouwwerkzaamheden in het kader van het uitrollen van breedband op de eengemaakte markt terug te dringen. De meerderheid van de respondenten heeft aangegeven dat er inefficiënt wordt gewerkt, dat er knelpunten zijn en dat er mogelijkheden zijn om de kosten te verlagen.

Behalve de openbare raadpleging heeft de Commissie op internet een discussieplatform over crowdsourcing opgezet om ideeën over het terugdringen van de kosten van breedband uit te wisselen.

Nuttige links

MEMO/13/287 Wat betekent de ontwerpverordening voor ...

Analyse van het Mason-onderzoek

Hashtag: #broadband; #singlemarket; #4G

Digitale Agenda

Neelie Kroes

Volg Neelie op Twitter

Contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar