Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2013. gada 26. marts

Jo mazāk jārok, jo lētāka platjosla. Komisija laiž klajā priekšlikumu par noteikumiem, kas ļaus samazināt platjoslas infrastruktūras ierīkošanas izmaksas

Eiropas Komisija šodien pieņēmusi priekšlikumu par jauniem noteikumiem, kas ļaus par 30 % samazināt ātrdarbīga interneta izvēršanas izmaksas. Inženiertehniskie darbi, piemēram, ceļu uzrakšana, lai ievilktu optisko kabeli, veido pat līdz 80 % no ātrdarbīgu tīklu izvēršanas izmaksām. Šodien pieņemtais priekšlikums uzņēmumiem varētu ļaut ietaupīt 40 līdz 60 miljardus eiro.

Ātrdarbīga platjoslas infrastruktūra ir pamats, uz kā balstās telesakari un plašākā nozīmē arī digitālais vienotais tirgus, kuru Komisija tiecas izveidot. Tās izvēršanu patlaban palēnina noteikumu un administratīvās prakses lielā daudzveidība valstu un vietējā mērogā. "Šobrīd spēkā esošie noteikumi daudzviet ir tādi, kas kaitē Eiropas konkurētspējai," sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa.

Šodien pieņemtā regulas projekta pamatā ir labākā prakse, kas jau ieviesta Vācijā, Spānijā, Francijā, Itālijā, Lietuvā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Slovēnijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē, bet organizatoriski jautājumi lielākoties atstāti dalībvalstu ziņā.

Nēlī Krusa sacīja: "Ikviens ir pelnījis piekļuvi ātrdarbīgai platjoslai. Mans nodoms ir likvidēt birokrātiskos šķēršļus, kuri mums traucē to īstenot. Eiropas Komisija vēlas, lai šāda platjosla būtu pieejama drīzāk un lētāk."

Kad Eiropas Parlaments un Padome dos piekrišanu, šie noteikumi kļūs tieši piemērojami visā ES.

Komisija vēlas pievērsties četrām galvenajām problēmjomām:

  • nodrošināt, ka jaunas vai renovētas ēkas jau ir gatavas ātrdarbīgas platjoslas ierīkošanai;

  • ar godīgiem un samērīgiem nosacījumiem, tostarp attiecībā uz cenām, dot piekļuvi infrastruktūrai, proti, jau esošiem kabeļu kanāliem, elektroinstalācijas caurulēm, kabeļu akām, sadales skapjiem, balstiem, mastiem, antenu iekārtām, torņiem un citām balsta konstrukcijām;

  • darīt galu nepietiekamai inženiertehnisko darbu koordinēšanai, tālab visiem tīkla operatoriem dodot iespēju risināt sarunas par līgumiem ar citiem infrastruktūras pakalpojumu sniedzējiem;

  • vienkāršot sarežģīto un laikietilpīgo atļauju piešķiršanas procesu, it sevišķi attiecībā uz mastiem un antenām, paredzot, ka atļauju piešķir vai atsaka parasti sešu mēnešu laikā, un ļaujot iesniegt pieprasījumus vienotā kontaktpunktā.

Patlaban nav pietiekamas pārredzamības par esošo fizisko infrastruktūru, kas būtu piemērota platjoslas izvēršanai, un šāda izvēršana Eiropas Savienībā nenotiek saskaņā ar kādiem atbilstīgiem vispārizmantojamiem noteikumiem. Šobrīd nepastāv fiziskās infrastruktūras tirgus un iespējas izmantot citiem komunālo pakalpojumu uzņēmumiem piederošu infrastruktūru. Dažās dalībvalstīs noteikumi pat attur komunālo pakalpojumu uzņēmumus no sadarbības ar telesakaru operatoriem.

Vispārīga informācija

Šī iniciatīva ir daļa no 10 punktu plāna, kas paredz sniegt atbalstu platjoslas izvēršanai un kas iesniegts Eiropas digitalizācijas programmas starpposma pārskatīšanas kontekstā.

Eiropas digitalizācijas programmas (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200) mērķis ir nodrošināt izaugsmi un nodarbinātību, pamatojoties uz ātrdarbīgiem sakaru tīkliem. Vēl jāvelta ievērojamas pūles tīkla izvēršanai, lai īstenotu Digitalizācijas programmas vērienīgos mērķus: līdz 2013. gadam nodrošināt platjoslas pamatpakalpojumu pieejamību visiem eiropiešiem un līdz 2020. gadam nodrošināt i) visiem eiropiešiem − piekļuves ātrdarbīgumu virs 30 Mb/s un ii) 50 % vai lielākai daļai Eiropas mājsaimniecību − interneta pieslēgumu ar ātrumu vairāk nekā 100 Mb/s. Šos mērķus būs iespējams sasniegt tikai tad, ja visā ES samazināsies infrastruktūras izvēršanas izmaksas.

Eiropas Komisija 2010. gada paziņojumā "Platjosla Eiropā: ieguldījums digitāli virzītā izaugsmē" pauda nodomu līdz 2012. gadam pabeigt platjoslas izmaksu samazināšanas prakses pārskatīšanu. Eiropadome 2012. gada 1. un 2. marta secinājumos aicināja uz rīcību Eiropas Savienības līmenī, lai nodrošinātu labāku platjoslas pārklājumu, tostarp samazinot ātrdarbīgas platjoslas infrastruktūras izmaksas. Paziņojumā "II vienotā tirgus akts: kopā jaunai izaugsmei" platjoslas izvēršanas izmaksu samazināšana norādīta kā viena no 12 pamatdarbībām, kuras veicinās izaugsmi, nodarbinātību un uzticību vienotajam tirgum un radīs reālu praktisku ietekmi. Eiropadome 2012. gada 13. un 14. decembra secinājumos aicināja Komisiju iesniegt visus galvenos priekšlikumus līdz 2013. gada pavasarim.

Sabiedriskā apspriešana par ES iniciatīvu ātrdarbīgas sakaru infrastruktūras izvēršanas izmaksu samazināšanai Eiropā norisinājās 2012. gadā kā daļa no šiem plāniem. Saņemtās atsauksmes apliecināja, ka ir vērts īstenot Komisijas nodomu pievērsties inženiertehnisko darbu izmaksām platjoslas izvēršanas procesā visā vienotajā tirgū. Lielākā daļa respondentu apstiprināja, ka nepilnības un trūkumi, tāpat kā izmaksu samazināšanas potenciāls tiešām pastāv.

Līdztekus sabiedriskajai apspriešanai Komisija izveidoja Interneta diskusiju platformu, lai no plaša ieinteresēto personu loka gūtu idejas, kā samazināt platjoslas izmaksas.

Noderīgas saites

MEMO/13/287 Ko regulas projekts nozīmē...

Analysys Mason pētījums

Atsauces birka: #broadband; #singlemarket; #4G

Digitalizācijas programma

Nēlī Krusa

Sekojiet Nēlī Krusas tvītiem

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar