Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 26. maaliskuuta 2013

Vähemmän kaivuutöitä – halvempi laajakaista: Komissio ehdottaa sääntöjä laajakaistan asennuskustannusten alentamiseksi

Euroopan komissio on tänään ehdottanut uusia sääntöjä, joilla vähennetään nopeiden internet-yhteyksien rakennuskustannuksia 30 prosentilla. Rakennustekniset työt, kuten katujen kaivuutyöt valokuitukaapelin asentamiseksi, muodostavat jopa 80 prosenttia nopeisiin verkkoihin siirtymisen kustannuksista. Tänään esitelty ehdotus voi säästää yrityksiltä 40–60 miljardia euroa.

Nopea laajakaista on telemarkkinoiden selkäranka. Se on myös ennakkoehto laajemmille digitaalisille sisämarkkinoille, joita komissio pyrkii rakentamaan. Nykyisellään sen käyttöönottoa hidastaa sääntöjen ja hallinnollisten käytäntöjen hajanaisuus kansallisella ja paikallisella tasolla. ”Useimmiten nykyiset säännöt heikentävät Euroopan kilpailukykyä,” totesi Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes.

Tämänpäiväinen asetusehdotus perustuu parhaisiin toimintatapoihin, joita on tällä hetkellä käytössä Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Liettuassa, Alankomaissa, Puolassa, Portugalissa, Sloveniassa, Ruotsissa ja Britanniassa, mutta se jättää organisatoriset kysymykset hyvin pitkälti jäsenvaltioiden harkintavaltaan.

Nopea laajakaista on tuotava jokaisen ulottuville,” Neelie Kroes totesi. “Haluan vähentää byrokratiaa, joka estää meitä pääsemästä tähän tavoitteeseen. Euroopan komissio pyrkii siihen, että laajakaista saadaan käyttöön nopeammin ja halvemmalla.

Sääntöjä sovellettaisiin sellaisenaan kaikkialla EU:ssa, kunhan Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat ne hyväksyneet.

Komissio haluaa puuttua neljään pääasialliseen ongelma-alueeseen:

  • Uusien ja peruskorjattavien rakennusten varustaminen nopeaa laajakaistaa varten.

  • Infrastruktuuriin pääsyn avaaminen oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin ja edellytyksin, mihin sisältyy myös hinta. Käyttöoikeudet koskisivat olemassa olevia kaapelikanavia, kaapelinsuojaputkia, kaapelikaivoja, jakokaappeja, pylväitä, mastoja, antennilaitteistoja, torneja ja muita tukirakennelmia.

  • Tehottomuuksien poistaminen rakennusteknisten töiden koordinoinnista huolehtimalla siitä, että mikä tahansa verkko-operaattori voi neuvotella sopimuksen muiden infrastruktuurin tarjoajien kanssa.

  • Monimutkaisen ja aikaa vievän lupaprosessin yksinkertaistaminen varsinkin mastojen ja antennien osalta edellyttämällä, että luvat myönnetään tai evätään kuuden kuukauden kuluessa ja että hakemukset voidaan jättää keskitetyn yhteyspisteen kautta.

Tällä hetkellä avoimesti saatavilla on vain vähän tietoja laajakaistan käyttöönottoon soveltuvasta nykyisestä fyysisestä infrastruktuurista eikä käytössä ole sopivia yhteisiä sääntöjä, joita sovellettaisiin laajakaistan käyttöönottoon koko EU:ssa. Tällä hetkellä ei myöskään ole markkinapaikkaa fyysisille infrastruktuureille ja mahdollisuuksille käyttää muille yleishyödyllisille laitoksille kuuluvaa infrastruktuuria. Eräissä jäsenvaltioissa säännöt jopa toimivat esteenä yleishyödyllisten laitosten yhteistyölle teleoperaattorien kanssa.

Tausta

Tämä aloite on osa Euroopan digitaalistrategian väliarvioinnin yhteydessä esitettyä kymmenkohtaista suunnitelmaa, jolla edistetään laajakaistaan siirtymistä.

Euroopan digitaalistrategian (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) tavoitteena on saada aikaan kasvua ja työllisyyttä nopeiden viestintäverkkojen avulla. Verkkojen käyttöönoton eteen on edelleen ponnisteltava, jotta digitaalistrategian kunnianhimoiset laajakaistatavoitteet saavutettaisiin: vuoteen 2013 mennessä peruslaajakaista kaikille eurooppalaisille ja vuoteen 2020 mennessä i) yli 30 Mbit/s:n yhteydet kaikkien eurooppalaisten ulottuville ja ii) yli 100 Mbit/s:n internet-liittymä vähintään 50 prosentissa eurooppalaisista talouksista. Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos käyttöönoton kustannuksia alennetaan koko EU:ssa.

Euroopan komissio ilmoitti vuonna 2010 tiedonannossa Laajakaista Euroopassa: investointi digitaalivetoiseen kasvuun aikovansa luoda vuoden 2012 loppuun mennessä täydellisen katsauksen keinoihin alentaa laajakaistan kustannuksia. Eurooppa-neuvosto peräänkuulutti 1.-2. maaliskuuta 2012 unionin tason toimia laajakaistayhteyksien saatavuuden parantamiseksi muun muassa nopean laajakaistainfrastruktuurin kustannuksia alentamalla. Tiedonannossa Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: Yhdessä uuteen kasvuun laajakaistan käyttöönottokustannusten alentaminen mainitaan yhtenä 12 avaintoimesta, joiden avulla edistetään kasvua, työllisyyttä ja luottamusta sisämarkkinoihin ja joilla on todellisia käytännön vaikutuksia. Joulukuun 13.–14. päivänä 2012 kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota esittämään kaikki keskeiset ehdotukset kevääseen 2013 mennessä.

Suunnitelmien mukaisesti vuonna 2012 järjestettiin julkinen sidosryhmäkuuleminen EU:n aloitteesta vähentää nopean viestintäinfrastruktuurin käyttöönoton kustannuksia Euroopassa. Saatu palaute vahvisti, että komission aikomusta puuttua laajakaistan käyttöönoton rakennusteknisiin kustannuksiin koko sisämarkkinoiden laajuudelta on syytä viedä eteenpäin. Enemmistö vastaajista oli samaa mieltä nykyisistä tehottomuuksista ja pullonkauloista samoin kuin mahdollisuuksista alentaa kustannuksia.

Julkisen kuulemisen lisäksi komissio perusti internet-keskustelufoorumin laajakaistan kustannusten vähentämiseen liittyvien ideoiden keräämiseksi.

Hyödyllisiä linkkejä

MEMO/13/287 Mitä asetusluonnos merkitsee

Analysys Masonin tutkimus

Hashtag: #broadband; #singlemarket; #4G

Digitaalistrategia

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32-2) 296 17 16, Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32-2) 299 90 19


Side Bar