Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. märts 2013

Vähem labidatööd = odavam internet. Komisjoni eeskirjadega kavatsetakse kärpida lairibaühenduse kasutuselevõtu kulusid

Täna esitas Euroopa Komisjon uued eeskirjad, et kärpida kiire internetiühenduse loomise kulusid 30%. Praegu moodustavad kuni 80% kiire ühendusega võrkude rajamise kuludest ehitustööd, näiteks tänavate üleskaevamine valguskaabli paigaldamiseks. Komisjoni ettepanek võib aidata ettevõtetel hoida kokku 40–60 miljardit eurot.

Telekommunikatsiooniteenuste ja kogu digitaalse ühtse turu jaoks, mida komisjon soovib luua, on eluliselt vajalik kiire lairibaühendus. Selle kasutuselevõttu pidurdavad aga liikmesriigiti ja piirkonniti erinevad eeskirjad ja haldustavad. „Suur osa nendest õigusaktidest kammitsevad Euroopa konkurentsivõimet,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes.

Täna esitatud määruse eelnõu tugineb Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias, Leedus, Madalmaades, Poolas, Portugalis, Sloveenias, Rootsis ja Ühendkuningriigis kehtivale heale tavale, kuid jätab liikmesriikidele korralduslikes küsimustes siiski üsna vabad käed.

Neelie Kroes lisas: „Igaühel on õigus kiirele lairibaühendusele. Selle eesmärgi saavutamine ei tohi takerduda bürokraatia taha. Euroopa Komisjon sihiks on muuta lairibavõrguga liitumine kiiremaks ja vähem kulukaks.”

Niipea kui Euroopa Parlament ja nõukogu on uued eeskirjad heaks kiitnud, hakkavad need kõikjal ELis kehtima.

Komisjoni ettepanek keskendub neljale põhitahule.

  • Kehtestada nõue, et uutes ja renoveeritud hoonetes peab olema kohe võimalik kasutada lairibaühendust.

  • Tagada õiglastel ja mõistlikel (hinna)tingimustel juurdepääs taristule, s.t olemasolevatele kaablikanalitele, juhtmetele, pääseluukidele, kaablikappidele, postidele, mastidele, antennidele, tornidele ja muudele tugikonstruktsioonidele.

  • Võimaldada võrguettevõtjal sõlmida kokkuleppeid muude taristu pakkujatega, et ehitustööd toimuks koordineeritumalt.

  • Lihtsustada keerukat ja aeganõudvat loa taotlemise menetlust, eriti mastide ja antennide puhul, võimaldades esitada taotlused sama kontaktpunkti kaudu ja andes positiivse või negatiivse vastuse reeglina kuue kuu jooksul.

Praegu puudub piisav teave olemasoleva füüsilise taristu kohta, mis sobib lairibavõrgu paigaldamiseks, samuti ei ole vajalikke ühiseeskirju lairibavõrgu kasutuselevõtuks eri liikmesriikides. Füüsilise taristuga seotud turg ei ole veel tekkinud ja muude kommunaalettevõtjate taristut ei ole võimalik kasutada. Mõnede liikmesriikide õigusaktid lausa takistavad kommunaal- ja telekommunikatsiooniettevõtjate koostööd.

Taustteave

Tänane algatus lähtub kümnepunktilisest lairibaühenduse kasutuselevõtu edendamise kavast, mis esitati digitaalarengu tegevuskava vahehindamise raames.

Digitaalarengu tegevuskavaga (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) tahetakse toetada kiire võrguühenduse kaudu majanduskasvu ja töökohtade loomist. Tegevuskavas on lairibaühenduse alal püstitatud julged eesmärgid, mille teostumiseks tuleb teha veel märkimisväärseid jõupingutusi. Nimelt peaks tegevuskava kohaselt 2013. aastaks igale ELi elanikule olema tagatud lairibaühenduse baasteenus. 2020. aastaks peaks aga andmeedastuskiirus juba ületama 30 Mbit/s ja vähemalt 50%-l kodumajapidamistest 100 Mbit/s. See kõik jääb soovunelmaks, kui taristu rajamise kulud ei vähene kogu ELis.

Euroopa Komisjon märkis 2010. aasta teatises „Euroopa lairibaühendus: investeering digitaalvaldkonnale tuginevasse majanduskasvu”, et tal on kavas vaadata 2012. aastaks läbi lairibaühenduse kulude vähendamise praktika. Euroopa Ülemkogu kutsus omalt poolt 1. ja 2. märtsi 2012. aasta järeldustes võtma ELi tasandil meetmeid, et tagada parem lairibaühendus, sealhulgas vähendada kiire lairibainfrastruktuuriga seotud kulusid Ka teatises „Ühtse turu akt II: üheskoos uue majanduskasvu eest” osutati lairibaühenduse kasutuselevõtuga seotud kulude vähendamisele kui ühele kaheteistkümnest põhimeetmest, mis edendavad majanduskasvu, tööhõivet ja usaldust ühtsel turul ning annavad konkreetseid tulemusi. Lisaks palus Euroopa Ülemkogu 13. ja 14. detsembri 2012. aasta kohtumisel, et komisjon esitaks 2013. aasta kevadeks kõik peamised ettepanekud.

Kavandatud meetmete raames konsulteeriti 2012. aastal ka üldsusega. Teemaks oli ELi algatus kiire sidetaristu kasutuselevõtu kulude vähendamiseks Euroopas. Saadud tagasiside kinnitas komisjonile, et ühtsel turul lairibaühenduse kasutuselevõtuga seotud ehitustöödest tulenevate kulude reguleerimine on vajalik. Enamik küsitletutest nõustus, et praegune süsteem on ebatõhus ja seab takistusi ning et kulud võiksid olla väiksemad.

Selleks et koguda ettepanekuid lairibaühendusega seotud kulude vähendamiseks, on komisjon lisaks üldsusega konsulteerimisele loonud internetis kodanikefoorumi.

Kasulikud lingid

MEMO/13/287 Mida määruse eelnõu endaga kaasa toob?

Konsultatsioonifirma Analysys Mason uuring

Teemaviide: #lairibaühendus, #singlemarket; #4G

Digitaalarengu tegevuskava

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar