Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eυρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Bρυξέλλες, 26 Mαρτίου 2013

Λιγότερο σκάψιμο = φτηνότερα ευρυζωνικά. Η Επιτροπή προτείνει κανόνες για περικοπή των δαπανών εγκατάστασης ευρυζωνικών συνδέσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέους κανόνες για να μειωθεί κατά 30% το κόστος εγκατάστασης διαδικτύου υψηλής ταχύτητας. Τα έργα πολιτικού μηχανικού, όπως η εκσκαφή ορυγμάτων σε δρόμους για τοποθέτηση οπτικών ινών, φτάνουν έως και στο 80% του κόστους εγκατάστασης δικτύων υψηλής ταχύτητας. Με τη σημερινή πρόταση οι επιχειρήσεις μπορούν να εξοικονομήσουν 40 έως 60 δις ευρώ.

Οι υψίρρυθμες ευρυζωνικές υπηρεσίες είναι η σπονδυλική στήλη του τομέα των τηλεπικοινωνιών και της ευρύτερης ψηφιακής ενιαίας αγοράς που προσπαθεί να οικοδομήσει η Επιτροπή. Η εγκατάστασή τους επιβραδύνεται σήμερα από ένα συνονθύλευμα κανόνων και διοικητικών πρακτικών σε εθνικό και ενδοεθνικό επίπεδο. «Στα περισσότερα μέρη, οι ισχύοντες κανόνες πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης», δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Neelie Kroes.

Το προτεινόμενο σχέδιο κανονισμού βασίζεται σε βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σήμερα στη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία​​, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο· τα οργανωτικά θέματα παραμένουν, πάντως, σε μεγάλο βαθμό στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών.

Η κα Neelie Kroes δήλωσε τα εξής: «Οι ταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις είναι για όλους. Θέλω να καταργήσω την γραφειοκρατία που μας εμποδίζει να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να καταστήσει ταχύτερο και φτηνότερο τον εξοπλισμό με ευρυζωνικές συνδέσεις».

Αφού επιτευχθεί συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι κανόνες θα εφαρμοστούν άμεσα σε όλη την ΕΕ.

Η Επιτροπή επιθυμεί να αντιμετωπίσει τέσσερις κύριες προβληματικές περιοχές:

  • να διασφαλιστεί ότι τα νέα ή τα ανακαινισμένα κτίρια είναι προσαρμοσμένα για ευρυζωνική σύνδεση υψηλών ταχυτήτων.

  • να ανοίξει η πρόσβαση σε υποδομή υπό δίκαιους και εύλογους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, σε υφιστάμενους αγωγούς, σωληνώσεις, φρεάτια, κυτία σύνδεσης, ιστούς, εγκαταστάσεις κεραιών, πύργους και άλλες φέρουσες κατασκευές.

  • να δοθεί τέλος στον ανεπαρκή συντονισμό των τεχνικών έργων, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε διαχειριστή δικτύου να συνάπτει συμφωνίες με άλλους παρόχους υποδομής

  • να απλουστευθούν οι πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης, ειδικά για ιστούς και κεραίες, με την κατ’ αρχήν χορήγηση ή απόρριψη αδειών εντός έξι μηνών και τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων μέσω ενιαίου σημείου επαφής.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει σαφής εικόνα σχετικά με τις υπάρχουσες φυσικές υποδομές που είναι κατάλληλες για ευρυζωνική εγκατάσταση, ενώ δεν υφίστανται ενδεδειγμένοι κοινοί κανόνες κατά την εγκατάσταση ευρυζωνικής πρόσβασης σε ενωσιακή κλίμακα. Προς το παρόν δεν υπάρχει αγορά για τη φυσική υποδομή ούτε δυνατότητα χρησιμοποίησης υποδομής που ανήκει σε άλλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Υπάρχουν, μάλιστα, κανονισμοί σε ορισμένα κράτη μέλη που αποθαρρύνουν τις εταιρείες κοινής ωφέλειας από τη συνεργασία με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Ιστορικό

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου των 10 σημείων για να δοθεί ώθηση στην εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων, όπως παρουσιάστηκε με την ευκαιρία της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη.

Tο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200) έχει ως στόχο τη δημιουργία οικονομικής μεγέθυνσης και απασχόλησης που βασίζονται σε δίκτυα επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας. Σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του δικτύου εξακολουθούν να είναι αναγκαίες για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ευρυζωνικότητας που έθεσε το Ψηφιακό θεματολόγιο: έως το 2013, να έχει εξασφαλιστεί βασική ευρυζωνική σύνδεση για όλους τους Ευρωπαίους και, έως το 2020, (i) πρόσβαση σε ταχύτητες άνω των 30 Mbps για όλους τους Ευρωπαίους, και (ii) συνδρομή σε διαδικτυακές συνδέσεις άνω των 100 Mbps, τουλάχιστον για το 50% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών. Οι στόχοι αυτοί θα μπορέσουν να επιτευχθούν μόνο εάν οι δαπάνες εγκατάστασης της υποδομής μειωθούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ανακοίνωση «Eυρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη» παρουσίασε το 2010 τα σχέδια για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης, έως το 2012, των πρακτικών μείωσης του κόστους για την ευρυζωνικότητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 1ης και 2ας Μαρτίου του 2012 ζήτησε την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για βελτιωμένη ευρυζωνική κάλυψη, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κόστους ευρυζωνικών υποδομών υψηλής ταχύτητας. Στην ανακοίνωση με τίτλο «Ενιαία αγορά - Πράξη II: Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» προσδιορίζεται η μείωση του κόστους των ευρυζωνικών δικτύων ως μία από τις 12 βασικές δράσεις που θα τονώσουν την οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση και την εμπιστοσύνη στην ενιαία αγορά, δημιουργώντας απτά αποτελέσματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 13ης και 14 Δεκεμβρίου 2012 κάλεσε την Επιτροπή να έχει υποβάλει όλες τις βασικές προτάσεις έως την άνοιξη του 2013.

Στο πλαίσιο των σχεδίων αυτών πραγματοποιήθηκε το 2012 η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρωτοβουλία της ΕΕ για τη μείωση του κόστους της εγκατάστασης υποδομής επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη. Οι σχετικές αντιδράσεις επιβεβαίωσαν ότι αξίζει να συνεχιστεί η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αντιμετώπιση του κόστους των τεχνικών έργων ευρυζωνικής εγκατάστασης σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Η πλειονότητα των απαντησάντων επιβεβαίωσαν τις υφιστάμενες ανεπάρκειες και τα σημεία συμφόρησης, αλλά και τις δυνατότητες μείωσης του κόστους.

Εκτός από τη δημόσια διαβούλευση, η Επιτροπή συνέστησε διαδικτυακή πλατφόρμα διαλόγου πληθοπορισμού –crowdsourcing με σκοπό τη συγκέντρωση ιδεών σχετικά με τον περιορισμό του κόστους της ευρυζωνικότητας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

MEMO/13/287 Τι σημαίνει το σχέδιο κανονισμού για...

μελέτη Analysys Mason

Hash Tag: #broadband; #singlemarket; #4G

Ψηφιακό θεματολόγιο

Neelie Kroes

Ακολουθήστε τη Neelie στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar