Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 26. marts 2013

Mindre rendegravning = billigere bredbånd. Kommissionen foreslår regler for at nedbringe udgifterne til etablering af bredbånd

Europa-Kommissionen foreslår i dag nye regler med sigte på at mindske omkostningerne ved udbredelsen af højhastighedsinternet med 30 %. Anlægsarbejder, for eksempel opgravning af veje for at nedlægge fiberkabler, tegner sig for op mod 80 % af omkostningerne ved at etablere højhastighedsnet. Det aktuelle forslag kan give virksomheder besparelser på 40 til 60 mia. EUR.

Højhastighedsbredbånd udgør rygraden i telesektoren og det digitale indre marked, som Kommissionen forsøger at opbygge. Udbredelsen bremses i øjeblikket på grund af et kludetæppe af regler og administrativ praksis på nationalt og lokalt plan. "De fleste steder skader de nuværende regler Europas konkurrenceevne", udtalte Europa-Kommissionens næstformand, Neelie Kroes.

Det aktuelle forordningsudkast bygger på den nuværende bedste praksis i Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Litauen, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovenien, Sverige og Det Forenede Kongerige, men overlader i høj grad spørgsmålet om tilrettelæggelsen til medlemsstaterne.

Neelie Kroes udtalte: "Alle bør kunne få adgang til hurtigt bredbånd. Jeg ønsker at fjerne det bureaukrati, som forhindrer dette. Europa-Kommissionen ønsker at gøre det hurtigere og billigere at få bredbånd".

Reglerne bliver anvendt umiddelbart i hele EU, efter at der er opnået enighed med Europa-Parlamentet og Rådet.

Kommissionen ønsker at afhjælpe de fire vigtigste problemområder:

  • Det må sikres, at nye eller renoverede bygninger er forberedt til højhastighedsbredbånd.

  • Der må åbnes for adgang til infrastrukturen på fair og rimelige vilkår og betingelser, bl.a. med hensyn til pris, til eksisterende kabelkanaler, rørledninger, mandehuller, gadeskabe, pæle, master, antenneanlæg, tårne og andre støttekonstruktioner.

  • Den utilstrækkelige koordinering af anlægsarbejder må bringes til ophør, således at netoperatører får mulighed for at forhandle aftaler med andre leverandører af infrastruktur.

  • Komplekse og tidskrævende tilladelsesprocedurer må forenkles, især mht. placering af master og antenner, ved som standard at give eller afslå tilladelse inden for seks måneder, og det må gøres muligt at ansøge via et enkelt kontaktpunkt.

Der er på nuværende tidspunkt ikke megen åbenhed om eksisterende fysisk infrastruktur, der er egnet til at udbrede bredbånd, og der findes heller ingen hensigtsmæssige almene regler i relation til udbredelsen af bredbånd i hele EU. I øjeblikket findes der ikke et marked for fysisk infrastruktur og potentialet til at udnytte infrastruktur, som tilhører andre forsyningsvirksomheder. Forskrifterne i visse medlemsstater afskrækker endog forsyningsvirksomheder fra at samarbejde med teleoperatører.

Baggrund

Dette initiativ indgår i den 10 punktplan, som skal fremme udbredelsen af bredbånd, og som er forelagt i forbindelse med midtvejsevalueringen af den digitale dagsorden for Europa.

Den digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200) tilstræber at skabe vækst og beskæftigelse på grundlag af højhastighedskommunikationsnet. Der er stadig behov for en betydelig netudbygningsindsats for at opfylde den digitale dagsordens ambitiøse mål på bredbåndsområdet: senest i 2013 skal alle europæere have grundlæggende bredbåndsadgang, og senest i 2020 skal i) alle europæere have adgang ved hastigheder på over 30 Mbps og ii) mindst 50 % af de europæiske husstande have et internetabonnement med en hastighed på over 100 Mbps. En forudsætning for at nå disse mål er, at omkostningerne ved at anlægge infrastruktur sænkes i hele EU.

Europa-Kommissionen bekendtgjorde i en meddelelse med titlen "Bredbånd i Europa: Investering i digitalt drevet vækst" i 2010 sine planer om at afslutte en granskning af tiltag til at nedbringe omkostningerne ved bredbånd senest i 2012. På Det Europæiske Råd den 1. og 2. marts 2012 blev der opfordret til at gøre en indsats på EU-niveau for at sikre en bedre bredbåndsdækning - bl.a. ved at nedbringe omkostningerne i forbindelse med en højhastighedsbredbåndsinfrastruktur. I meddelelsen "Akt for det indre marked II: Sammen om fornyet vækst" blev en nedbringelse af omkostningerne ved udbredelsen af bredbånd udpeget som en af de 12 nøgleaktioner, der kan øge væksten, beskæftigelsen og tilliden til det indre marked og få reelle virkninger. På Det Europæiske Råd den 13. og 14. december 2012 opfordredes Kommissionen til at forelægge alle centrale forslag senest i foråret 2013.

Som led i disse planer fandt den offentlige høring om et EU-initiativ til at nedbringe omkostningerne ved udbredelse af højhastighedskommunikationsinfrastruktur i Europa sted i 2012. Af reaktionerne fremgik det, at det er værd at videreføre Kommissionens indsats for at mindske anlægsomkostningerne i forbindelse med etablering af bredbånd i hele det indre marked. Et flertal af respondenterne bekræftede, at der var mangler i kapacitetsudnyttelsen og flaskehalse, og at der var muligheder for at nedbringe omkostningerne.

Foruden den offentlige høring har Kommissionen oprettet et Internet-diskussionsforum mhp. crowdsourcing af idéer til at nedbringe omkostningerne til udbredelse af bredbånd.

Nyttige links

MEMO/13/287 Hvad betyder forordningsudkastet for ...

Analysys Mason-undersøgelse

Hash Tag: #broadband; #singlemarket; #4G

Digital dagsorden

Neelie Kroes

Følg Neelie på Twitter

{0>Contacts :<}100{>Kontaktpersoner:<0}

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar