Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 март 2013 г.

Комисията предлага мерки за намаляване на разходите за широколентов достъп

Днес Европейската комисия предложи нови правила, които имат за цел да се намалят с 30 % разходите за разгръщането на високоскоростния достъп до интернет. Строителните работи, като например разкопаването на пътища за полагане на влакнестооптични кабели, съставляват до 80 % от разходите за изграждане на високоскоростни мрежи. С днешното предложение на дружествата може да бъдат спестени разходи от порядъка на 40—60 млрд. евро.

Високоскоростният широколентов достъп е от ключово значение за сектора на далекосъобщенията и, в по-широк смисъл, за единния цифров пазар, който Комисията се опитва да изгради. Понастоящем разгръщането на широколентовия достъп е забавено поради наличието на разнообразни правила и административни практики на национално и поднационално равнище. „В повечето случаи действащите правила вредят на конкурентоспособността на Европа“, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус.

Представеният днес проект на регламент се основава на най-добрите за момента действащи практики в Германия, Испания, Франция, Италия, Литва, Нидерландия, Полша, Португалия, Словения, Швеция и Обединеното кралство, но предоставя уреждането на организационните въпроси до голяма степен на държавите членки.

Нели Крус заяви още: „Всеки заслужава високоскоростен широколентов достъп. Искам да разкъсам примката на бюрокрацията, която ни пречи да постигнем това. Европейската комисия иска да осигури по-бърз и по-лесен начин за получаване на широколентов достъп.

Правилата ще започнат да се прилагат пряко в целия ЕС след одобрение от страна на Европейския парламент и Съвета.

Комисията иска да предприеме действия в четири основни проблемни области:

  • Да се гарантира, че новите и санираните сгради предлагат възможност за високоскоростен широколентов достъп.

  • Да се осигури достъп при справедливи и разумни условия, включително по отношение на цената, до инфраструктурата, като например съществуващите канали, тръби, шахти, кутии, стълбове, мачти, антенни уредби, кули и други носещи конструкции.

  • Да се сложи край на недостатъчната координация на строителните работи, като се дава възможност на всеки мрежов оператор да сключи споразумения с други доставчици на инфраструктура.

  • Да се опрости сложната и времепоглъщаща процедура на издаване на разрешения, особено за мачти и антени, като предоставянето или отказът за издаване на разрешение по принцип става в срок от шест месеца и се даде възможност исканията да се внасят чрез единно звено за контакти.

Понастоящем е налице недостатъчна прозрачност по отношение на съществуващите физически инфраструктури, подходящи за разгръщане на широколентовия достъп до интернет, и липсват подходящи общоприложими правила за внедряването на широколентовия интернет в целия ЕС. За момента няма нито пазар за физическа инфраструктура, нито възможност за използване на инфраструктурата, предназначена за други комунални услуги. Разпоредбите в някои държави членки дори обезсърчават дружествата за комунални услуги да си сътрудничат с далекосъобщителните оператори.

Контекст

Тази инициатива е част от плана в 10 точки, който има за цел да се даде тласък на разгръщането на широколентовия достъп и беше представен във връзка със средносрочния преглед на програмата в областта на цифровите технологии за Европа.

Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200) има за цел да се постигнат растеж и заетост, основани на високоскоростните съобщителни мрежи. Все още са необходими значителни усилия за разгръщането на мрежите, за да се постигнат амбициозните цели за широколентов достъп, предвидени в програмата в областта на цифровите технологии: до 2013 г. да се осигури основен широколентов достъп на всички европейски граждани, а до 2020 г. да се осигури (i) достъп със скорост над 30 Mbps за всички европейци и (ii) поне 50 % от европейските домакинства да имат абонамент за интернет връзка със скорост над 100 Mbps. Тези цели ще бъдат постигнати само ако разходите за разгръщане на инфраструктурата бъдат намалени в целия ЕС.

В своето съобщение от 2010 . „Европейският широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии растеж“ Европейската комисия обяви плановете си да извърши преглед на практиките за намаляване на разходите за широколентов достъп до 2012 г. Европейският съвет от 1 и 2 март 2012 г. призова за действия на равнище ЕС, за да се осигури по-добро широколентово покритие, включително чрез намаляване на разходите за изграждане на високоскоростна широколентова инфраструктура. В съобщението „Акт за единния пазар II: Заедно за нов растеж“ намаляването на разходите за разгръщане на широколентовия достъп беше определено като едно от 12-те ключови действия за насърчаване на растежа, заетостта и доверието в единния пазар и постигане на реални резултати на практика. Европейския съвет от 13 и 14 декември 2012 г. призова Комисията да представи ключовите си предложения до пролетта на 2013 г.

В рамките на тези планове през 2012 г. се проведе обществена консултация относно инициатива на ЕС за намаляване на разходите за разгръщането на високоскоростна съобщителна инфраструктура в Европа. Получените отзиви потвърждават, че намеренията на Комисията да предприеме действия във връзка със строителните разходи за разгръщането на широколентовия достъп в рамките на единния пазар си струва да бъдат осъществени. Мнозинството от запитаните потвърждават съществуващите недостатъци и проблемни области, както и наличието на потенциал за намаляване на разходите.

В допълнение към обществената консултация Комисията създаде интернет платформа за дискусии с цел да се предлагат идеи за това как да бъдат намалени разходите за широколентов достъп.

Полезни връзки

MEMO/13/287 Какво означава проектът на регламент за...

Проучване на Analysys Mason

Ключова дума: #broadband; #singlemarket; #4G

Програма за цифрови технологии

Нели Крус

Следете съобщенията на Нели в Twitter

За контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar