Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 26 mars 2013

Klimatåtgärder: 2015 års globala klimatförändringsavtal

I dag antog Europeiska kommissionen ett samrådsdokument som ska starta en offentlig debatt om hur det nya internationella avtalet för att bekämpa klimatförändringen borde se ut. I samrådsmeddelandet tas de viktigaste frågorna upp, och berörda parter uppmanas att yttra sig om det nya avtalet, som ska ingås till slutet av 2015 och gälla från 2020.

– I Köpenhamn kom världens stats- och regeringschefer överens om målet att hålla den globala uppvärmningen under 2°C för att undvika de värsta följderna av klimatförändringen. Det är bra, men eftersom vi i dag håller på att avlägsna oss från detta mål är det uppenbarligen inte tillräckligt. Vi måste alla göra mer. En förutsättning för att vi ska lyckas är att vi når fram till ett ambitiöst internationellt avtal där alla stora ekonomier åtar sig att handla efter nuvarande och framtida förmåga. Det här dokumentet är en inbjudan att bidra till att utforma EU:s ståndpunkt och bidra till att vi får det bästa möjliga avtalet 2015, säger Connie Hedegaard, EU-kommissionär för klimatåtgärder.

Samrådsmeddelandet uppmanar de berörda parterna, medlemsländerna och EU-institutionerna att komma med kommentarer om hur 2015 års avtal bör se ut. Det avtalet kommer att utgöra de internationella ramarna för kampen mot klimatförändringen efter 2020.

Det offentliga samrådet pågår online fram till den 26 juni. den 17 april kommer en konferens för berörda parter att hållas i Bryssel.

Att hålla den globala uppvärmningen under 2°C

I slutet av 2011 inledde FN-medlemmarna förhandlingar om ett nytt klimatavtal vid sitt möte i Durban. Det offentliga samrådet sammanfaller med den förväntade upptrappning av förhandlingarna som väntas i år.

2015 års avtal ska knyta ihop det gytter av bindande och frivilliga arrangemang som i dag kringgärdar FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet till en enda, omfattande ram. EU, några andra europeiska länder och Australien har anslutit sig till en rättsligt bindande andra period av Kyotoprotokollet, men cirka 60 andra länder runt omkring i världen har gjort andra, frivilliga åtaganden för att minska eller begränsa tillväxten av sina växthusgasutsläpp.

Det behövs också högre ambitioner för perioden fram till 2020

Samtidigt med förhandlingarna om 2015 års avtal har förhandlingar inletts inom ramen ör Durban-rundan för att bidra till de globala minskningarna av växthusgasutsläpp innan avtalet träder i kraft 2020. Detta speglar insikten att klyftan mellan ländernas nuvarande utsläppsåtaganden för 2020 och det som behövs för att uppvärmningen av jorden ska hälla sig under 2°C är betydande.

Samrådsmeddelandet handlar främst om 2015 års avtal, men samtidigt tydliggör det att det kommer att behövas globala insatser före 2020 för att utveckla strategier som ger avtalet en chans.

Det fortsatta arbetet

Kommissionen kommer att analysera de svar som inkommer, och utgå från dem när den utarbetar EU:s ståndpunkt om 2015 års avtal.

Läs mer:

2015 års avtal

Konferensen för berörda parter

Högre ambitioner för perioden fram till 2020

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar