Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 26. marca 2013

Opatrenia v oblasti klímy: príprava globálnej dohody o zmene klímy, ktorá sa má uzavrieť v roku 2015

Európska komisia dnes prijala konzultačný dokument, ktorým sa otvára verejná debata o tom, ako najlepšie pripraviť novú medzinárodnú dohodu o boji proti zmene klímy. V tomto konzultačnom oznámení sa nastoľujú kľúčové otázky a zainteresovaným stranám sa adresuje výzva, aby vyjadrili svoje názory s ohľadom na novú dohodu, ktorá má byť dokončená v roku 2015 a má sa uplatňovať od roku 2020.

Európska komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová uviedla: „Aby sa zabránilo najdrastickejším dôsledkom zmeny klímy, stanovili svetoví lídri na stretnutí v Kodani cieľ udržať globálne otepľovanie pod hranicou 2 °C. To je chvályhodné. Ale ako sa svet stále viac a viac vzďaľuje od tohto cieľa, je jasné, že to nestačí. Každý musí urobiť viac. V záujme úspešného dosiahnutia cieľa je potrebné mať k dispozícii ambicióznu medzinárodnú dohodu, v rámci ktorej sa všetky hlavné ekonomiky sveta zaviažu prijímať opatrenia podľa svojich súčasných a budúcich možností. Týmto dokumentom vás vyzývame, aby ste pomohli pri vymedzení stanoviska EÚ a prispeli k tomu, aby sa v roku 2015 dosiahla čo možno najlepšia dohoda.“

V rámci tohto konzultačného oznámenia sa zainteresovaným stranám, členským štátom a inštitúciám EÚ adresuje výzva, aby vyjadrili svoj názor na to, ako čo najlepšie koncipovať dohodu plánovanú na rok 2015, ktorou sa stanoví medzinárodný režim boja proti zmene klímy po roku 2020.

Verejná on-line konzultácia potrvá až do 26. júna. Konferencia zainteresovaných strán sa bude konať 17. apríla v Bruseli.

Udržať globálne otepľovanie pod hranicou 2 °C

Zmluvné strany v rámci OSN začali rokovania o novej dohode o zmene klímy na konci roka 2011 v Durbane. Verejná konzultácia sa časovo zhoduje s očakávanými tohtoročným intenzívnejšími rokovaniami.

Dohoda plánovaná na 2015 bude musieť spojiť širokú paletu súčasných záväzných a nezáväzných opatrení, uzavretých v rámci dohovoru OSN o zmene klímy a Kjótskeho protokolu, do jedného komplexného režimu. Zatiaľ čo EÚ, niekoľko ďalších európskych krajín a Austrália vstúpili do druhého právne záväzného obdobia plnenia záväzkov v rámci Kjótskeho protokolu, okolo 60 ďalších krajín na celom svete rôznym spôsobom nezáväzne prisľúbilo znížiť alebo obmedziť rast svojich skleníkových plynov.

Dôležitým krokom je aj zvýšenie úrovne ambícií pri znižovaní emisií pred rokom 2020

V čase, keď sa konali medzinárodné rokovania o dohode plánovanej na rok 2015, sa konali aj paralelné rokovania v rámci Durbanskej platformy s cieľom nájsť spôsoby, ako ešte viac znížiť globálne emisie skleníkových plynov predtým, ako v roku 2020 nadobudne dohoda platnosť. Táto skutočnosť je prejavom konsenzu, že existuje skutočne veľký rozdiel medzi súčasnými záväzkami štátov do roku 2020 a tým, na akú úroveň je potrebné sa dostať, aby sa globálne oteplenie udržalo pod hodnotou 2 °C.

I keď sa konzultačné oznámenie zameriava na dohodu plánovanú na rok 2015, jasne z neho vyplýva, že globálne opatrenia prijaté pred rokom 2020 budú mať zásadný význam pre také nasmerovanie politík, ktoré dohode zabezpečí úspech.

Ďalšie kroky

Komisia bude prijaté odpovede analyzovať a zohľadní ich pri určovaní stanoviska EÚ k dohode plánovanej na rok 2015.

Ďalšie informácie:

Dohoda plánovaná na rok 2015

Konferencia zainteresovaných strán

Zvýšenie úrovne ambícií pri znižovaní emisií pred rokom 2020

Kontaktné osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 4971)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 7278)


Side Bar