Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 26 marca 2013 r.

Klimat: projekt światowego porozumienia w sprawie zmiany klimatu w 2015 r.

Komisja Europejska przyjęła komunikat konsultacyjny rozpoczynający publiczną debatę na temat tego, jaki kształt powinno mieć nowe porozumienie międzynarodowe na rzecz walki ze zmianą klimatu. W dokumencie tym postawiono szereg ważnych pytań i poproszono zainteresowane strony, aby przedstawiły swoje poglądy na temat nowego porozumienia, które ma zostać opracowane przed końcem 2015 r., a zacznie obowiązywać w 2020 r.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, powiedziała: Aby zapobiec najbardziej dotkliwym skutkom zmiany klimatu, światowi przywódcy w Kopenhadze wyznaczyli cel: utrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 2 °C. To dobry krok. Widzimy jednak wyraźnie, że to nie wystarczy, bo z każdym dniem świat oddala się od realizacji tego celu. Dlatego wszyscy powinni podjąć energiczne działania. Warunkiem sukcesu jest ambitne międzynarodowe porozumienie, na podstawie którego wszystkie znaczące gospodarki świata podejmą zobowiązania zgodne z ich obecnymi i przyszłymi możliwościami. Niniejszy dokument jest zaproszeniem do udziału w kształtowaniu stanowiska UE i w staraniach o uzyskanie możliwie najkorzystniejszego rozwiązania w 2015 r.”

W komunikacie konsultacyjnym zaprasza się zainteresowane strony, państwa członkowskie i instytucje UE do przedstawienia opinii na temat kształtu zaplanowanego na 2015 r., które ustanowi międzynarodowy system przeciwdziałania zmianie klimatu po roku 2020.

Konsultacje społeczne w internecie potrwają do 26 czerwca. W dniu 17 kwietnia w Brukseli odbędzie się konferencja zainteresowanych stron.

Utrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 2 ˚C

Członkowie ONZ rozpoczęli negocjacje dotyczące nowego porozumienia w sprawie klimatu pod koniec 2011 r. w Durbanie. Obecne publiczne konsultacje zbiegają się w czasie z przewidywaną na bieżący rok intensyfikacją negocjacji.

Porozumienie zaplanowane na 2015 r. będzie musiało połączyć obecne wiążące i niewiążące ustalenia dokonane w ramach konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu oraz protokołu z Kioto, w jeden spójny system. UE, kilka innych krajów europejskich i Australia przystąpiły do drugiego, prawnie wiążącego okresu rozliczeniowego w ramach protokołu z Kioto. Około 60 innych krajów podjęło niewiążące zobowiązania różnego typu, dotyczące zmniejszenia lub ograniczenia wzrostu emisji gazów cieplarnianych.

Należy ambitniej podejść do okresu przed rokiem 2020

W tym samym czasie co międzynarodowe rokowania w sprawie umowy zaplanowanej na 2015 r., rozpoczęto też negocjacje w ramach platformy z Durbanu. Ich celem jest znalezienie sposobu zwiększenia redukcji emisji gazów cieplarnianych na świecie, zanim porozumienie zacznie obowiązywać, tzn. przed rokiem 2020. Wynika to ze świadomości znacznych rozbieżności między aktualnymi zobowiązaniami dotyczącymi ograniczania emisji, podjętymi przez poszczególne kraje do 2020 r., a działaniami, które należałoby podjąć, aby rzeczywiście przybliżyć świat do osiągnięcia celu, jakim jest utrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 2 ˚C.

Dlatego, choć głównym tematem komunikatu konsultacyjnego jest planowane na 2015 r. porozumienie, to jasno stwierdza się w nim, że kluczowe znaczenie dla jego powodzenia będą miały globalne działania podjęte przed 2020 r.

Dalsze działania

Komisja przeanalizuje otrzymane odpowiedzi i na ich podstawie opracuje stanowisko UE w sprawie porozumienia zaplanowanego na 2015 r.

Więcej informacji:

Porozumienie planowane na 2015 r.

Konferencja zainteresowanych stron

Ambitniejsze podejście do okresu przed rokiem 2020

Kontakt:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar