Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. kovo 26 d.

Klimato politika. Rengiamas 2015 m. tarptautinis susitarimas dėl kovos su klimato kaita

Europos Komisija šiandien priėmė konsultacijoms skirtą dokumentą, kuriuo pradedamos viešos diskusijos apie tai, kaip tinkamiausiai parengti naują tarptautinį susitarimą dėl kovos su klimato kaita. Konsultacijoms skirtame komunikate keliami esminiai klausimai, o suinteresuotosios šalys raginamos išsakyti nuomonę apie naująjį susitarimą, kuris turi būti sudarytas iki 2015 m. pabaigos ir taikomas nuo 2020 m.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „Kopenhagoje susitikę įvairių pasaulio šalių vadovai sutarė siekti, kad pasaulio temperatūra nepakiltų 2°C, – taip būtų išvengta blogiausių klimato kaitos padarinių. Šis siekis pagirtinas, tačiau pasaulis kasdien vis tolsta nuo užsibrėžto tikslo. Todėl visos suinteresuotosios šalys turi dėti daugiau pastangų. Minėtam tikslui pasiekti būtina sudaryti plataus užmojo tarptautinį susitarimą, kuris įpareigotų visas stipriausios ekonomikos šalis pagal savo dabartinius ir būsimus pajėgumus mažinti išmetamųjų ŠESD kiekį. Šiuo dokumentu raginame padėti suformuluoti ES poziciją ir padėti pasiekti kuo tvirtesnį susitarimą 2015 m.“

Konsultacijoms skirtame komunikate suinteresuotosios šalys, valstybės narės ir ES institucijos raginamos teikti pasiūlymus, kaip tinkamiausiai parengti 2015 m. susitarimą, kuriuo bus nustatyta tarptautinė kovos su klimato kaita po 2020 m. tvarka.

Viešos konsultacijos vyks internetu iki birželio 26 d. Balandžio 17 d. Briuselyje bus surengta suinteresuotųjų šalių konferencija.

Neleisti pasaulio temperatūrai pakilti 2°C

2011 m. Durbane JT šalys pradėjo derybas dėl naujojo susitarimo dėl kovos su klimato kaita. Taigi minėtų viešųjų konsultacijų laikotarpis sutaps su šiais metais prognozuojamu intensyvesniu derybų laikotarpiu.

2015 m. susitarimu įvairūs šiuo metu galiojantys pagal JT klimato kaitos konvenciją ir Kioto protokolą sudaryti privalomi ir neprivalomi susitarimai turės būti įtraukti į bendrą išsamią sistemą. Nors ES, kelios kitos Europos valstybės ir Australija dalyvauja teisiškai privalomame antrajame Kioto protokole nustatytų įsipareigojimų vykdymo etape, maždaug 60 kitų pasaulio šalių prisiėmė įvairius neprivalomus įsipareigojimus mažinti arba apriboti savo išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį.

Svarbu dar labiau mažinti išmetamųjų ŠESD kiekį iki 2020 m.

Siekiant nustatyti, kaip iki susitarimo įsigaliojimo 2020 m. būtų galima dar labiau sumažinti visame pasaulyje išmetamų ŠESD kiekį, kartu su tarptautinėmis derybomis dėl 2015 m. susitarimo pradėtos ir derybos pagal Durbano platformą. Taigi akivaizdu, kad egzistuoja didelis atotrūkis tarp dabartinio šalių įsipareigojimo sumažinti išmetamųjų ŠESD kiekį iki 2020 m. ir pastangų, kurių reikia, kad joms pavyktų neleisti pasaulio temperatūrai pakilti 2°C.

Nors komunikatas skirtas konsultacijoms dėl 2015 m. susitarimo, jame aiškiai nurodyta, kad tarptautinio lygio veiksmai, kurių bus imtasi iki 2020 m., bus labai svarbūs formuojant politiką taip, kad susitarimą lydėtų sėkmė.

Tolesni veiksmai

Komisija išanalizuos gautus atsakymus, kuriais remiamasi bus formuluojama ES pozicija dėl 2015 m. susitarimo.

Išsamesnė informacija

2015 m. susitarimas

Suinteresuotųjų šalių konferencija

Spartesnis plataus užmojo tikslų įgyvendinimas iki 2020 m.

Asmenys ryšiams:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar