Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

tisková zpráva

Brusel 26. března 2013

Opatření v oblasti klimatu: koncepce dohody o boji proti globální změně klimatu, jejíž uzavření se plánuje na rok 2015

Evropská komise dnes přijala konzultativní dokument, kterým se zahajuje veřejná diskuse na téma, jak nejlépe koncipovat novou mezinárodní dohodu o boji proti změně klimatu. Konzultativní sdělení nastoluje klíčové otázky a vyzývá zúčastněné strany k vyjádření stanoviska k nové dohodě, která má být předložena do konce roku 2015 a má platit od roku 2020.

Komisařka Connie Hedegaardová, odpovědná za oblast klimatu, k tomu uvedla: „Aby se předešlo těm nejhorším dopadům změny klimatu, dali si v Kodani čelní světoví představitelé za cíl udržet globální oteplování pod hranicí 2 °C. To je chvályhodné. Vzhledem k tomu, že se ale svět každým dnem tomuto cíli vzdaluje, není to dostatečné. Všichni se musí zapojit ve větší míře. V zájmu úspěšného dosažení cíle je nezbytně nutné disponovat ambiciózní mezinárodní dohodou, v rámci níž se všechny největší hospodářské velmoci zaváží přijímat opatření podle svých současných i budoucích možností. Prostřednictvím tohoto dokumentu vás vyzýváme, abyste pomohli při formování postoje EU a přispěli k tomu, aby se v roce 2015 dosáhlo co nejlepšího výsledku.“

Konzultativním sdělením se vyzývají zúčastněné strany, členské státy a orgány EU, aby se vyjádřily k tomu, jakým způsobem by měla být dohoda o mezinárodním režimu pro boj se změnou klimatu, plánovaná na rok 2015, koncipována.

Veřejná on-line konzultace potrvá do 26. června. Konference zúčastněných stran se uskuteční 17. dubna v Bruselu.

Udržet globální oteplování pod hranicí 2 °C

Smluvní strany zahájily pod záštitou OSN na konci roku 2011 v Durbanu jednání o nové dohodě týkající se klimatu. Veřejná konzultace se časově shoduje s předpokládaným zintenzívněním jednání v tomto roce.

Úkolem dohody plánované na rok 2015 bude začlenit stávající soubor závazných i nezávazných opatření v rámci Úmluvy OSN o změně klimatu a Kjótského protokolu do jediného uceleného režimu. Zatímco EU, několik dalších evropských zemích a Austrálie se připojily k právně závaznému druhému kontrolnímu období v rámci Kjótského protokolu, přibližně 60 dalších zemí na celém světě různým způsobem nezávazně přislíbilo snížit nebo omezit růst svých emisí skleníkových plynů.

Další zásadní bod: zvýšit úroveň ambicí při snižování emisí do roku 2020

Současně s mezinárodním jednáním o dohodě plánované na rok 2015 probíhala jednání v rámci durbanské platformy, jejichž cílem bylo nalézt způsoby, jak zesílit globální snižování emisí skleníkových plynů do doby, než dohoda vstoupí v roce 2020 v platnost. Existuje skutečně značný rozdíl mezi tím, k čemu se v současnosti státy ohledně snížení emisí do roku 2020 zavazují, a tím, co je nezbytné, aby se celosvětově podařilo udržet globální oteplení pod 2 °C.

Konzultativní sdělení se zaměřuje na dohodu plánovanou na rok 2015, poukazuje ale také na to, že celosvětová opatření přijatá před rokem 2020 budou klíčová pro takové nasměrování politik, které dohodě zajistí úspěch.

Další kroky

Komise provede analýzu obdržených odpovědí, které budou zohledněny při vypracování postoje EU k dohodě plánované na rok 2015.

Další informace:

Dohoda plánovaná na rok 2015

Konference zúčastněných stran

Zvýšení úrovně ambicí při snižování emisí před rokem 2020

Kontaktní osoby:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)


Side Bar